Prif >> Addysg Iechyd >> Sut i ailgylchu poteli bilsen

Sut i ailgylchu poteli bilsen

Sut i ailgylchu poteli bilsenAddysg Iechyd

Ychydig ddegawdau yn ôl, taflodd y mwyafrif o bobl eu poteli presgripsiwn gwag yn y sbwriel ar ôl iddynt orffen eu meddyginiaeth. Neu os oeddent o fath crefftus penodol (fel fy annwyl nain), fe ddaethon nhw o hyd i ffyrdd o ailddefnyddio'r poteli hynny. Mae'n debygol nad ydych chi fwy na thebyg yn cadw'ch trothwyon a'ch nodwyddau i ffwrdd yn eich cynwysyddion ail-law - ond sut ydych chi'n cael gwared ar boteli presgripsiwn gwag? Allwch chi ailgylchu poteli bilsen?

Mae gofal iechyd wedi esblygu. Mae rheoli gwastraff wedi newid, ond mae'r poteli plastig lliw ambr hynny yn dal yr un fath. Ac nid yw'n hawdd delio â nhw.Allwch chi ailgylchu poteli bilsen?

Gwneir poteli presgripsiwn o blastig # 5 (sef polypropylen, plastig ailgylchadwy). Ond eu maint nhw sy'n eu gwneud yn broblemus i lawer o systemau ailgylchu, yn ôl Adroddiadau Defnyddwyr . Mae llawer o raglenni ailgylchu trefol gyda chasgliad ymyl palmant yn didoli eu deunyddiau ailgylchadwy gyda dyfais sgrinio o'r enw trommel. Mae'n sgrin gylchdro gyda thyllau bach sy'n cael ei defnyddio i sifftio trwy ddeunydd a chael gwared ar falurion diangen. Mae poteli, caniau, a chynwysyddion mor fawr â photeli dŵr yn aros yn y trommel i'w hailgylchu'n iawn, ond mae gwydr wedi torri, darnau o blastig sy'n rhy fach i'w hailgylchu, malurion naturiol fel creigiau, ac eitemau eraill yn cwympo trwy'r tyllau ac yn cael eu hanfon atynt y safle tirlenwi. Mae hynny'n golygu bod eich poteli presgripsiwn yn amlach na pheidio yn eistedd mewn safle tirlenwi - lle gallant gymryd 20 i 30 mlynedd i'w diraddio, yn ôl Asiantaeth Diogelu'r Amgylchedd.

Lluoswch y ffrâm amser honno â'r amcangyfrif o 4 biliwn o bresgripsiynau sy'n cael eu llenwi gan Americanwyr bob blwyddyn. Yna, ychwanegwch hyd yn oed mwy o boteli meddyginiaeth dros y cownter ac mae gennych chi lawer o lacio plastig am amser hir ar ein planed.

Ailgylchu ymyl palmant

Er mwyn osgoi'r dynged anffafriol hon i'ch poteli, gofynnwch i'ch rhaglen ailgylchu ymyl palmant a yw'n derbyn poteli presgripsiwn. Yn ôl Ailgylchu Cenedl , mae'r rhaglenni ymyl palmant yn Sandy, Utah, a Oklahoma City yn enghreifftiau prin o ddinasoedd sy'n derbyn poteli plastig # 5.Canolfan ailgylchu

Dewis gwell yw gweld a yw'ch canolfan ailgylchu leol yn derbyn # 5 plastig. Mae'r holl ganolfannau ailgylchu yn Iowa City, Iowa, a Chanolfan Ailgylchu'r Shoreway yn San Carlos, California, yn derbyn ac yn ailgylchu'r plastig # 5. Os nad ydych yn siŵr pa wasanaethau ailgylchu sydd ar gael yn agos atoch chi, gallwch eu defnyddio Offeryn chwilio lleoliad ailgylchu 1-800-RECYCLING i ddod o hyd i ailgylchwr plastig # 5 yn eich cymuned.

Gimme 5

Gellir ailgylchu plastig Rhif 5 hefyd trwy wasanaeth o'r enw Gimme 5, rhaglen sy'n cael ei rhedeg gan Cadw , sy'n gwneud cynhyrchion defnyddwyr o blastig wedi'i ailgylchu. Mae ganddyn nhw ychydig o bartneriaid masnachol, ond y mwyaf o bell ffordd yw'r Farchnad Bwydydd Cyfan. Mae'r groser yn bartner mawr ym menter Gimme 5 ac mae ganddo finiau casglu plastig # 5 yn llawer o'i siopau. Os nad ydych chi'n byw ger Bwydydd Cyfan, gallwch bostio'ch holl blastig # 5 i'w Gadw gan ddefnyddio'r cyfeiriad ar ei wefan. Nid oes unrhyw dâl i ailgylchu'r plastigau hyn heblaw cost cludo.

Os nad oes yr un o'r mentrau ailgylchu posibl hyn ar gael yn agos atoch chi, yna mae ymlaen at yr opsiynau gorau nesaf: eich rhaglenni rhoi fferyllfa a photel bilsen.Ailgylchu poteli bilsen fferyllfa

Er nad oes unrhyw raglenni ailgylchu cenedlaethol ar raddfa fawr yn cael eu cynnig trwy fferyllfeydd masnachol fel Walgreen’s neu CVS, mae fferyllfeydd lleol ar raddfa fach ledled y wlad wedi sbarduno rhaglenni ailgylchu eu hunain i lwyddiant trawiadol. Mae Beaver Health Mart Pharmacy yn Beaver, Pennsylvania, wedi cynnig rhaglen ailgylchu ar gyfer ffiolau gwag cwsmeriaid am fwy na degawd - gan daflu’r poteli i mewn i fin a phartneru â gwerthwr sy’n rhwygo ac yn ailgylchu’r plastig. Dechreuodd Lee’s Inlet Apothecary and Gifts yn Murrells Inlet, De Carolina, raglen debyg yn 2012. Gall cwsmeriaid ddosbarthu eu cynwysyddion gwag i fferyllwyr, sy’n duo eu gwybodaeth adnabod cyn eu hanfon i gyfleuster ailgylchu lleol. (Nodyn pwysig yma: Du allan neu dynnu bob amser

eich gwybodaeth am boteli presgripsiwn cyn cael gwared arnynt, ni waeth sut olwg sydd ar y broses waredu).

Rhaglenni rhoi poteli pill

Fel ar gyfer rhaglenni rhoi, mae yna ychydig sy'n ailddefnyddio poteli bilsen mewn gwledydd lle mae presgripsiynau'n aml yn cael eu danfon mewn sachau papur - lle na ellir eu hamddiffyn rhag halogiad na dŵr. Mathew 25: Mae gweinidogaethau yn derbyn rhoddion o boteli bilsen plastig gwag i'w cynnwys mewn llwythi o gyflenwadau meddygol ac ar gyfer rhwygo ac ailgylchu. Yn ôl ei gwefan , mae eu rhaglen potel bilsen yn diwallu anghenion deuol gwella gofal meddygol mewn gwledydd sy'n datblygu a gofalu am ein hamgylchedd.Ac os yw popeth arall yn methu: Cymerwch nodyn gan nain neu y blogbost hwn a storio taciau, newid, neu efallai hyd yn oed gwnïo nodwyddau yn eich poteli bilsen gwag. Mae ailddefnyddio yr un mor dda (os nad yn well) nag ailgylchu.