Prif >> Cyffuriau Vs. Ffrind >> Dulcolax vs Miralax: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Dulcolax vs Miralax: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Dulcolax vs Miralax: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un syCyffuriau Vs. Ffrind

Trosolwg cyffuriau a'r prif wahaniaethau | Amodau wedi'u trin | Effeithlonrwydd | Yswiriant yswiriant a chymhariaeth cost | Sgil effeithiau | Rhyngweithiadau cyffuriau | Rhybuddion | Cwestiynau Cyffredin

Os ydych chi'n cael trafferth gyda stolion caled, carthion sy'n anodd eu pasio, a / neu sydd â llai na thri symudiad coluddyn yr wythnos, mae'n debygol eich bod chi'n delio â rhwymedd. Mae rhwymedd yn a cyffredin iawn problem yn yr Unol Daleithiau, yn effeithio ar 16 allan o 100 o oedolion, a 33 allan o 100 o oedolion 60 oed a hŷn.Mae Dulcolax a Miralax yn ddau garthydd dros y cownter poblogaidd, a gymeradwywyd gan FDA, a ddefnyddir i drin rhwymedd ac afreoleidd-dra achlysurol. Mae Dulcolax yn cynnwys bisacodyl, carthydd symbylydd. Mae'n gweithio trwy gynyddu gweithgaredd y coluddion i achosi symudiad coluddyn.

Mae Miralax yn cynnwys polyethylen glycol 3350, carthydd osmotig. Mae'n gweithio trwy ddenu dŵr yn y colon, sy'n meddalu carthion ac yn eu gwneud yn haws i'w pasio. Gelwir y ddau feddyginiaeth yn garthyddion ac maent yn helpu i drin rhwymedd. Fodd bynnag, mae rhai gwahaniaethau rhyngddynt. Parhewch i ddarllen i ddysgu mwy am Dulcolax a Miralax.

Beth yw'r prif wahaniaethau rhwng Dulcolax a Miralax?

Mae Dulcolax (cwponau Dulcolax | manylion Dulcolax) yn garthydd symbylydd sydd ar gael mewn brand a generig, ac ar ffurf suppository tabled a rhefrol, sy'n cynnwys y cynhwysyn bisacodyl. Mae Dulcolax fel enw brand hefyd ar gael mewn amryw fformwleiddiadau eraill, nad ydynt yn cynnwys bisacodyl, fel cawsiau hylif a meddal (sy'n cynnwys magnesiwm) a meddalydd stôl (sy'n cynnwys sodiwm docusate). At ddibenion yr adolygiad hwn, byddwn yn canolbwyntio ar Dulcolax, sy'n cynnwys bisacodyl.Miralax (cwponau Miralax | Manylion Miralax) s carthydd osmotig sy'n cynnwys y cynhwysyn polyethylen glycol 3350. Mae ar gael mewn brand a generig, ar ffurf pecyn powdr a phowdr. Efallai y byddwch hefyd yn gweld Gavilax, sydd yr un peth â Miralax.

Prif wahaniaethau rhwng Dulcolax a Miralax
Dulcolax Miralax
Dosbarth cyffuriau Carthydd ysgogol Carthydd osmotig
Statws brand / generig Brand a generig Brand a generig
Beth yw'r enw generig? Bisacodyl Powdr polyethylen glycol 3350
Pa ffurf (iau) mae'r cyffur yn dod i mewn? Tabled (Dulcolax, Dulcolax Pink), suppository
Mae fformwleiddiadau eraill o Dulcolax yn cynnwys:
Dulcolax Hylif, Cawsiau Meddal Dulcolax (yn cynnwys magnesiwm, nid bisacodyl)
Meddalydd stôl Dulcolax (yn cynnwys sodiwm docusate)
Powdwr, pecynnau powdr
Beth yw'r dos safonol? Ar gyfer rhwymedd:
Tabled:
1 i 3 tabledi mewn un dos dyddiol ar gyfer oedolion a phlant 12 oed a hŷn.
1 dabled mewn dos dyddiol sengl ar gyfer plant rhwng 6 a 12 oed.
Ystorfa:
1 suppository mewn dos dyddiol sengl ar gyfer oedolion a phlant 12 a hŷn.
Ni ellir defnyddio'r cymhwysydd mewn plant o dan 12 oed.
Ar gyfer prep y coluddyn:
Bydd eich darparwr gofal iechyd yn darparu cyfarwyddiadau.
Ar gyfer rhwymedd:
17 gram (neu gynnwys 1 pecyn, os ydych chi'n defnyddio'r pecyn) wedi'i gymysgu'n 4 i 8 owns o ddiod. Trowch a hydoddi, ac yfwch unwaith y dydd am hyd at 7 diwrnod.
Ar gyfer prep y coluddyn:
Gall eich darparwr gofal iechyd ddarparu cyfarwyddiadau.
Pa mor hir yw'r driniaeth nodweddiadol? Hyd at 7 diwrnod, defnydd achlysurol Hyd at 7 diwrnod, defnydd achlysurol
Pwy sy'n defnyddio'r feddyginiaeth yn nodweddiadol? Tabled: Oedolion a phlant 6 oed a hŷn
Ystorfa: Oedolion a phlant 12 oed a hŷn
Oedolion 17 oed a hŷn

Am gael y pris gorau ar Miralax?

Cofrestrwch i gael rhybuddion prisiau Miralax a darganfod pryd mae'r pris yn newid!

Sicrhewch rybuddion prisiauAmodau a gafodd eu trin gan Dulcolax a Miralax

Defnyddir tabledi ac suppositories Dulcolax i leddfu rhwymedd ac afreoleidd-dra achlysurol dros dro. Mae'r tabledi yn cynhyrchu symudiad coluddyn mewn chwech i 12 awr, ac mae'r suppositories yn gweithio'n gyflymach, gan gynhyrchu symudiad coluddyn mewn 15-60 munud.

Mae Miralax hefyd wedi'i nodi ar gyfer lleddfu rhwymedd ac afreoleidd-dra achlysurol ac mae'n cynhyrchu symudiad coluddyn mewn un i dri diwrnod.

Defnyddir Dulcolax neu Miralax yn aml wrth baratoi'r coluddyn ar gyfer triniaeth, fel colonosgopi. Pan fyddwch chi'n paratoi ar gyfer triniaeth, bydd eich llawfeddyg yn rhoi rhestr i chi o fwydydd a diodydd (fel Gatorade) y gallwch chi eu bwyta ar ddeiet hylif clir, ynghyd â gweithdrefn paratoi coluddyn.Cyflwr Dulcolax Miralax
Rhyddhad dros dro o rwymedd ac afreoleidd-dra achlysurol Ydw Ydw
Paratoi'r coluddyn ar gyfer triniaeth Ydw Ydw

A yw Dulcolax neu Miralax yn fwy effeithiol?

Nid yw astudiaethau wedi cymharu'r ddau gyffur benben ar gyfer trin rhwymedd achlysurol. Felly, wrth benderfynu pa feddyginiaeth i roi cynnig arni, gallwch edrych ar ychydig o ffactorau. Yn gyntaf, byddwch chi eisiau meddwl pa mor gyflym rydych chi am fynd i'r ystafell ymolchi. Ydych chi'n anghyfforddus iawn ac eisiau mynd mor gyflym â phosib? Neu a fyddai’n well gennych ryddhad mwy ysgafn, dros nos? O ystyried y ffactor hwn, bydd tabledi Dulcolax yn gweithio mewn tua chwech i 12 awr, tra bydd y suppositories yn gweithio'n gyflymach, o fewn awr.

Gall Miralax gymryd un i dri diwrnod i gynhyrchu symudiad coluddyn. Byddwch chi hefyd eisiau ystyried y math o feddyginiaeth. A yw'n well gennych dabled, powdr wedi'i gymysgu i mewn i hylif, neu suppository? Os yw'n well gennych y math o feddyginiaeth y gallwch ei goddef, gallai hynny ffactorio i mewn hefyd. Hefyd, gall gymryd ychydig o dreial a chamgymeriad i ddarganfod a yw Dulcolax neu Miralax yn gweithio'n well i chi.Mae bob amser yn syniad da trafod opsiynau triniaeth gyda'ch darparwr gofal iechyd. Mae ef neu hi yn fwyaf cymwys i'ch helpu chi i benderfynu pa driniaeth i geisio, gan ystyried eich hanes a'ch cyflyrau meddygol, yn ogystal ag unrhyw feddyginiaethau rydych chi'n eu cymryd a allai ryngweithio â Dulcolax neu Miralax.

Sylw a chymhariaeth cost Dulcolax vs Miralax

Oherwydd eu bod dros y cownter, fel rheol nid yw Dulcolax a Miralax yn dod o dan yswiriant na Medicare Rhan D. Efallai y bydd rhai eithriadau yn berthnasol, er enghraifft, cynllun Medicaid y wladwriaeth. Hefyd, efallai y gallwch ddefnyddio'ch cerdyn credyd cynilion iechyd i dalu am y meddyginiaethau OTC hyn.Y pris nodweddiadol allan o boced ar gyfer blwch o dabledi Dulcolax generig yw tua $ 8, ac mae blwch o suppositories hefyd tua $ 8. Mae'r pris allan o boced am botel o Miralax generig tua $ 23.

Gallwch arbed arian ar Dulcolax (tabledi neu suppositories) neu Miralax gyda cherdyn SingleCare. (Sylwch - er bod y ddau gyffur yn OTC, mae angen presgripsiwn i gael sylw trwy SingleCare. Dilynwch y camau yn syml yma .)Mynnwch y cerdyn disgownt SingleCare

Dulcolax Miralax
Yswiriant yn nodweddiadol? Ddim Ddim
Yn nodweddiadol yn dod o dan Medicare Rhan D? Ddim Ddim
Dos safonol Blwch o dabledi 5 mg (# 30) neu flwch o suppositories 10 mg (# 12) 1 botel, yn cynnwys 30 dos
Copay nodweddiadol Rhan D Medicare Amherthnasol Amherthnasol
Cost Gofal Sengl Tabledi: $ 3
Storfeydd: $ 7
$ 10

Sgîl-effeithiau cyffredin Dulcolax vs Miralax

Mae sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin Dulcolax yn cynnwys cyfog, chwydu, dolur rhydd, a chrampiau stumog. Os ydych chi'n defnyddio'r ffurflen suppository, efallai y byddwch chi'n teimlo llid rectal lleol. Gall sgîl-effeithiau difrifol gynnwys anghydbwysedd electrolyt (gall y symptomau gynnwys llai o wrin, blinder / gwendid, curiad calon afreolaidd, pendro, llewygu, a / neu ddryswch) neu golli swyddogaeth y colon, ar ôl cymryd Dulcolax am gyfnod rhy hir. Os ydych chi'n dal i fod yn rhwym ar ôl defnyddio Dulcolax am saith diwrnod, ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd. Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd ar unwaith os ydych chi'n profi unrhyw un o'r sgîl-effeithiau difrifol hyn.

Mae sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin Miralax yn cynnwys cyfog, crampio stumog, a nwy. Gall sgîl-effeithiau difrifol gynnwys symudiadau coluddyn gormodol, dolur rhydd parhaus, poen stumog difrifol, carthion gwaedlyd, neu waedu rhefrol. Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd ar unwaith os ydych chi'n profi unrhyw sgîl-effeithiau difrifol.

Gyda'r naill gyffur, gall adweithiau alergaidd prin ond difrifol ddigwydd. Os ydych chi'n profi cosi / chwyddo'r wyneb, y tafod neu'r gwddf, neu'n cael trafferth anadlu, ceisiwch sylw meddygol ar unwaith.

Rhyngweithiadau cyffuriau Dulcolax vs Miralax

Ni ddylid cymryd Dulcolax o fewn awr i wrthffids fel Boliau neu Rolaidau, neu atalyddion pwmp proton, oherwydd gallai'r cyfuniad gynyddu'r risg o grampiau stumog a sgîl-effeithiau eraill. Ni ddylid cymryd Dulcolax â charthyddion symbylydd eraill oherwydd gallai'r cyfuniad gynyddu'r risg o friwiau neu golitis.

Ni ddylid cymryd Miralax Linzess oherwydd gall y cyfuniad gynyddu'r risg o ddadhydradu ac annormaleddau electrolyt. Ni ddylid cymryd Miralax gyda Trintellix na Fetzima hefyd oherwydd gall y cyfuniad gynyddu'r risg o SIADH neu sodiwm isel.

Nid yw hon yn rhestr lawn o ryngweithio cyffuriau. Gall rhyngweithiadau cyffuriau eraill ddigwydd. Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd i gael rhestr lawn o ryngweithio cyffuriau.

Cyffur Dosbarth cyffuriau Dulcolax Miralax
Gaviscon
Maalox
Mylanta
Phillips ’Llaeth o Magnesia
Rolaidau
Boliau
Antacidau Ydw Ddim
Nexium
Protonix
Atalyddion pwmp proton Ydw Ddim
Correctol
Ex-Lax
Suppositories glyserin
Senna / Senokot
Carthyddion ysgogol Ydw Ddim
Ranitidine Rhwystrwr H2 Ydw Ddim
Linzess
Trugaredd
Triniaeth rhwymedd IBS Ddim Ydw
Trintellix Gwrth-iselder SSRI Ddim Ydw
Fetzima Gwrth-iselder SNRI Ddim Ydw
ffitiwr Gwrth-ddisylwedd Ddim Ydw

Rhybuddion Dulcolax a Miralax

Mae bob amser yn syniad da ymgynghori â meddyg gastroenteroleg (gastroenterolegydd) os ydych chi'n profi problemau coluddyn, yn enwedig os ydyn nhw'n aml neu'n gronig. Gall y gastroenterolegydd wneud pecyn gwaith a gwerthusiad llawn, i benderfynu a oes gennych unrhyw amodau sylfaenol sy'n achosi eich rhwymedd y mae angen eu trin.

Rhybuddion Dulcolax:

 • Gofynnwch i'ch darparwr gofal iechyd cyn defnyddio a ydych chi'n profi poen stumog, cyfog, chwydu, neu newid sydyn yn arferion y coluddyn sy'n para mwy na 14 diwrnod.
 • Gall Dulcolax achosi anghysur stumog, llewygu, llosgi rhefrol, a chrampio ysgafn.
 • Stopiwch ddefnyddio Dulcolax ac ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd os oes gennych waedu rhefrol neu ddim symudiad coluddyn ar ôl defnyddio Dulcolax. Gallai hyn nodi cyflwr mwy difrifol. Hefyd, ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd os oes gennych rwymedd cronig neu os oes angen i chi ddefnyddio carthydd am fwy na saith niwrnod.
 • Mae storfeydd ar gyfer defnydd rectal yn unig.
 • Os ydych chi'n cymryd y tabledi, peidiwch â chnoi na malu. Peidiwch â chymryd o fewn awr i wrthffids neu laeth.

Rhybuddion Miralax:

 • Peidiwch â defnyddio os oes gennych alergedd i glycol polyethylen.
 • Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd cyn defnyddio os oes gennych glefyd yr arennau.
 • Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd cyn defnyddio os oes gennych gyfog, chwydu, poen yn yr abdomen, newid sydyn yn arferion y coluddyn sy'n para mwy na 14 diwrnod, neu syndrom coluddyn llidus (IBS).
 • Wrth ddefnyddio Miralax, efallai y bydd gennych garthion rhydd neu ddyfrllyd neu garthion amlach.
 • Stopiwch ddefnyddio Miralax ac ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd os oes gennych waedu rhefrol, neu symptomau gwaethygu cyfog, chwyddedig, cyfyng neu boen stumog. Gallai hyn nodi cyflwr mwy difrifol. Hefyd, rhowch y gorau i ddefnyddio Miralax ac ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd os ydych chi'n cael dolur rhydd, neu os oes angen i chi ddefnyddio carthydd am fwy na saith diwrnod.

Rhybuddion Dulcolax a Miralax:

 • Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd cyn defnyddio os ydych chi'n feichiog neu'n bwydo ar y fron.
 • Cadwch allan o gyrraedd plant.
 • Gall defnydd hir o garthyddion arwain at anghydbwysedd electrolyt, a all fod yn beryglus iawn. Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd os yw'ch rhwymedd yn parhau am fwy na saith niwrnod.

Cwestiynau cyffredin am Dulcolax vs Miralax

Beth yw Dulcolax?

Mae Dulcolax yn feddyginiaeth OTC sy'n cynnwys bisacodyl, carthydd symbylydd. Mae ar gael mewn brand a generig ac ar ffurf tabled neu suppository. Mae'r suppository yn gweithio'n gyflym, gan gynhyrchu symudiad coluddyn o fewn 15-60 munud, ac mae'r tabledi yn cymryd tua chwech i ddeuddeg awr i weithio.

Beth yw Miralax?

Mae Miralax yn feddyginiaeth OTC sy'n cynnwys glycol polyethylen 3350, carthydd osmotig. Mae ar gael mewn brand a generig ar ffurf powdr. Dylai Miralax gynhyrchu symudiad coluddyn o fewn diwrnod i dri diwrnod.

A yw Dulcolax a Miralax yr un peth?

Mae'r ddau feddyginiaeth yn garthyddion, ond maent yn wahanol fathau o garthyddion ac yn gweithio mewn gwahanol ffyrdd. Gweler uchod am ragor o wybodaeth am Dulcolax a Miralax. Mae yna fathau eraill o garthyddion hefyd, o'u cymharu yn y siart isod.

Math o garthydd Enghraifft Pa mor hir mae'n ei gymryd i weithio?
Carthydd ysgogol Correctol
Dulcolax (bisacodyl)
Ex-Lax
Suppositories glyserin
Senna / Senokot
Tabled: 6-12 awr
Ystorfa: 15-60 munud
Carthydd osmotig Miralax 1-3 diwrnod
Carthydd hallt Enema Saline Fflyd
Magnesiwm sitrad
Magnesiwm hydrocsid
Magnesiwm ocsid
Phillips ’Llaeth o Magnesia
½-6 awr (au)
(Mae Enema Saline Fflyd yn cymryd 1-5 munud)
Carthydd iro Olew mwynol 6-8 awr
Meddalwr stôl Torth (sodiwm docusate neu Surfak) 12-72 awr
Carthyddion sy'n ffurfio swmp Atchwanegiadau ffibr fel
Buddiol
Citrucel (methylcellwlos)
FiberCon (calsiwm polycarbophil)
Metamucil (psyllium husk)
12-72 awr

A yw Dulcolax neu Miralax yn well?

Nid yw'r ddau gyffur wedi'u cymharu mewn treialon clinigol. Efallai yr hoffech chi ystyried y math o feddyginiaeth sy'n well gennych chi (llechen, suppository, neu bowdr wedi'i gymysgu i mewn i hylif) yn ogystal â pha mor gyflym yr hoffech chi fynd i'r ystafell ymolchi. Er enghraifft, os ydych chi'n anghyfforddus ac eisiau mynd i'r ystafell ymolchi yn gyflym, ac nad oes ots gennych fewnosod suppalitory rectal, bydd suppository Dulcolax gyda chi yn yr ystafell ymolchi o fewn yr awr.

A allaf ddefnyddio Dulcolax neu Miralax wrth feichiog?

Os ydych chi yn feichiog neu fwydo ar y fron, ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd cyn defnyddio carthydd.

A allaf ddefnyddio Dulcolax neu Miralax gydag alcohol?

Gall alcohol waethygu rhwymedd. Os ydych chi'n profi rhwymedd, dylech osgoi alcohol. Hefyd, gall alcohol waethygu sgîl-effeithiau carthyddion, fel chwyddedig, cyfog, poen stumog, a / neu ddadhydradiad.

Beth sy'n gryfach na Miralax?

Gweler y siart carthydd uchod. Mae yna sawl carthydd arall a all weithio'n gyflymach na Miralax os oes angen rhywbeth arnoch chi i weithio'n gyflym.

Beth yw'r carthydd cyflym sy'n gweithredu'n gyflym?

Gall Enema Saline Fflyd gynhyrchu symudiad coluddyn mor gyflym ag un i bum munud (au). Gall suppository Dulcolax gynhyrchu symudiad coluddyn mewn 15-60 munud. Gall carthydd halwynog, fel sitrad magnesiwm, gynhyrchu symudiad coluddyn mewn hanner awr i 6 awr. Yn dibynnu ar eich dewis (enema, suppository, neu hylif) a lefel eich anghysur, gallwch ddewis un o'r rhain, a dylai weithio'n gyflym iawn.

Allwch chi gymryd Miralax bob dydd?

Gellir cymryd Miralax yn achlysurol i drin rhwymedd, ond ni ddylid ei ddefnyddio am fwy na saith niwrnod. Os ydych wedi bod yn defnyddio Miralax ers saith diwrnod, ac yn teimlo fel bod angen i chi ddal i'w ddefnyddio, ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd i gael arweiniad. Efallai yr hoffech chi weld arbenigwr stumog o'r enw gastroenterolegydd, sy'n gallu gwneud pecyn gwaith llawn, gan gynnwys perfformio profion / gwaith gwaed, gwneud awgrymiadau ar gynyddu ffibr dietegol, a gwerthuso'r meddyginiaethau rydych chi'n eu cymryd i weld a allai unrhyw un ohonyn nhw fod achosi eich rhwymedd .