Prif >> Gwybodaeth Am Gyffuriau >> Saethodd y Depo 101: Popeth y mae angen i chi ei wybod

Saethodd y Depo 101: Popeth y mae angen i chi ei wybod

Saethodd y Depo 101: Popeth y mae angen i chi ei wybodGwybodaeth am Gyffuriau

Mae yna amrywiaeth o opsiynau rheoli genedigaeth ar gyfer menywod. Ond nid yw pob opsiwn yn gyfartal. Os ydych chi wedi cael eich clirio gan eich darparwr gofal iechyd i ddefnyddio rheolaeth geni hormonaidd ac yr hoffech chi osgoi'r drafferth o gofio cymryd pils dyddiol neu ffidlan gyda chlyt hormon, efallai yr hoffech chi ystyried yr ergyd rheoli genedigaeth— Gwiriad Depo .

Beth yw'r ergyd Depo?

Fe'i gelwir hefyd yn ergyd Depo, yr ergyd rheoli genedigaeth, neu DMPA, mae Depo-Provera yn ddull rheoli genedigaeth anhygoel o effeithiol, diogel a gwrthdroadwy a ddaeth ar gael gyntaf ym 1992. Yn ddiweddar Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy datgelodd astudiaeth fod bron i 25% o fenywod a ddefnyddiodd atal rheoli genedigaeth yn ystod y blynyddoedd 2011 i 2015 wedi rhoi cynnig ar yr ergyd rheoli genedigaeth, gan ei gwneud yn opsiwn mwy cyffredin yn ystod y ffrâm amser honno na'r yr IUD neu clwt hormonau .Er nad yw mor hir-weithredol â'r mewnblaniad neu IUD, mae'r ergyd rheoli genedigaeth yn para'n hirach na'r bilsen neu'r clwt gan fod pob dos o'r ergyd yn effeithiol am oddeutu tri mis.

Sut mae'r ergyd Depo yn gweithio?

Mae Depo-Provera (beth yw Depo-Provera?) Yn fath chwistrelladwy o reolaeth geni sy'n defnyddio 150 mg o'r asetad medroxyprogesterone hormon (progestin) i atal ofylu a thewychu'ch mwcws ceg y groth. Yn nodweddiadol mae'n cael ei chwistrellu i'ch braich uchaf neu'ch pen-ôl gan eich darparwr gofal iechyd yn ei swyddfa bob 12 i 13 wythnos. IM (chwistrelliad intramwswlaidd) yw Depo-Provera, sy'n golygu ei fod yn cael ei chwistrellu i gyhyr. Mae ar gael ar ffurf brand ac ar ffurf generig.

(Mae Depo-Provera hefyd ar gael ar ddogn is o dan yr enw Gwiriad Depo-SubQ 104 , ond nid oes generig ar gael yn y dos hwnnw.) Mae'r fersiwn hon yn chwistrelliad isgroenol, sy'n golygu ei fod yn cael ei chwistrellu ychydig o dan y croen.Mae'r ergyd Depo yn dechrau gweithio ar unwaith heb fod angen rheolaeth geni wrth gefn os ydych chi'n ei gael cyn pen saith diwrnod o ddiwrnod cyntaf eich cyfnod mislif . Os cewch eich pigiad atal cenhedlu y tu allan i'r amserlen hon, bydd angen i chi ymatal, neu ddefnyddio dull wrth gefn (fel condomau) am wythnos ar ôl eich llun cyntaf.

Mae'r ergyd rheoli genedigaeth yn 99% yn effeithiol o ran atal beichiogrwydd pan fydd yn cael ei weinyddu'n berffaith ar amser, sydd rhywle rhwng 12 a 13 wythnos. Os na allwch gyrraedd swyddfa eich darparwr gofal iechyd yn yr amserlen honno neu os anghofiwch wneud apwyntiad dilynol, mae effeithiolrwydd yr ergyd Depo-Provera yn gostwng i 94%, ac efallai y bydd yn rhaid i chi gael prawf beichiogrwydd o'r blaen eich dos nesaf.

A oes unrhyw sgîl-effeithiau ergyd Depo?

Mae'r sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin sy'n gysylltiedig â Depo-Provera yn diflannu ar ôl dau neu dri mis o ddechrau'r ergyd, ond dyma ychydig i'w cofio: • Gwaedu afreolaidd
 • Blodeuo
 • Tynerwch y fron
 • Cleisio neu dynerwch ar safle'r pigiad
 • Cramping
 • Llai o ysfa rywiol
 • Iselder
 • Blinder, gwendid, neu flinder
 • Cur pen
 • Cyfnodau mislif afreolaidd, gan gynnwys dim cyfnod o gwbl
 • Cyfog
 • Nerfusrwydd
 • Ennill pwysau

Os ydych chi'n profi gwaedu trwm yn y fagina, meigryn difrifol gydag aura, adwaith alergaidd, a / neu iselder difrifol, cysylltwch â'ch darparwr gofal iechyd i gael cyngor meddygol ar unwaith.

Gall Depo-Provera gynyddu eich risg o ganserau penodol a beichiogrwydd ectopig, ac ni ddylai unrhyw un sydd wedi neu wedi cael canser y fron ei ddefnyddio.

Beth yw manteision yr ergyd Depo?

 • Preifatrwydd:Dim ond chi a'ch darparwr gofal iechyd sydd angen gwybod eich bod chi ar reoli genedigaeth.
 • Cyfleustra: Nid oes angen dos dyddiol arno. Hefyd nid oes angen defnyddio condom i atal beichiogrwydd - ond dylid dal i ddefnyddio condomau i atal heintiau a drosglwyddir yn rhywiol.
 • Symptomau cyfnod: Gallai'r ergyd rheoli genedigaeth leihau eich llif mislif neu hyd yn oed ei atal yn gyfan gwbl, a gall hefyd helpu gyda chyfyng a phoen.
 • Buddion iechyd: Gall leihau endometriosis a ffibroidau groth , yn ogystal â'r risg o ganser endometriaidd.

Gallwch gynyddu eich siawns o gael eich ergyd mewn pryd os ydych chi'n defnyddio calendr neu ap gyda nodiadau atgoffa, os yw swyddfa eich darparwr gofal iechyd yn darparu galwadau cwrteisi neu e-byst pan ddaw'n amser trefnu eich apwyntiad nesaf, neu os ydych chi'n trefnu eich llun nesaf ar y pryd o'ch apwyntiad cyfredol. Cofiwch, mae'r ergyd yn fwy effeithiol pan fyddwch chi ar amser ar gyfer eich pigiad.Beth yw anfanteision yr ergyd Depo?

Dyma'r pryderon mwy difrifol i'w pwyso pan rydych chi'n ystyried Depo-Provera, yn ôl y Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yr Unol Daleithiau (FDA) .

 • Ffrwythlondeb: Efallai y bydd yn cymryd hyd at sawl mis i'ch cylch mislif ddychwelyd i'w amserlen arferol, a gallai oedi'n sylweddol eich gallu i feichiogi hyd at 18 mis ar ôl eich ergyd ddiwethaf. (Yr amser canolrif yw 10 mis ond gall amrywio rhwng pedwar a 31 mis.)
 • Clefydau a drosglwyddir yn rhywiol: Nid yw'r ergyd rheoli genedigaeth yn amddiffyn rhag STDs, felly mae angen condomau a dulliau rhwystr eraill o hyd ar gyfer rhyw mwy diogel.
 • Colli dwysedd esgyrn: Rydych chi a'ch darparwr gofal iechyd yn trafod eich ffactor risg ar gyfer osteoporosis ymlaen llaw. Mae Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yr Unol Daleithiau wedi argymell na ddylid defnyddio Depo-Provera yn hwy na dwy flynedd oherwydd bod rhai cleifion yn colli dwysedd mwynau esgyrn, a allai fod yn sylweddol. Mae label FDA yn nodi bod colli esgyrn yn fwy gyda hyd hirach o ddefnydd ac efallai na fydd yn hollol gildroadwy. Anogir cleifion i gymryd fitamin D a chalsiwm i atal colli esgyrn. Gofynnwch i'ch darparwr gofal iechyd pa ddogn y dylech ei gymryd.
 • Amserlennu: Os yw'n anodd cyrraedd swyddfa eich darparwr gofal iechyd neu os ydych chi'n dueddol o anghofio apwyntiadau, efallai yr hoffech chi ddewis dull rheoli genedigaeth y gallwch chi ei gymryd eich hun, fel pils rheoli genedigaeth neu glytiau hormonaidd, neu ddulliau mwy hirdymor. fel yr IUD.

Faint mae'r ergyd Depo yn ei gostio?

Os ydych chi'n talu'n llwyr o'ch poced, bydd y generig (asetad medroxyprogesterone) yn rhedeg tua $ 104 i chi, ond mae'r mwyafrif o yswirwyr a Medicare yn talu o leiaf ran o'r gost, os nad y cyfan ohono. Yn dibynnu ar y fferyllfa, gallai'r gost allan-o-boced ar gyfer Depo-Provera nad yw'n generig (enw brand) redeg tua $ 250 y dos i chi.Mae yna ddigon o ffyrdd i ostwng eich costau cyffuriau os ydych chi'n frwd trwy gymharu prisiau, siarad â'ch fferyllydd, neu ddefnyddio a Cwpon Depo-Provera o SingleCare . Efallai y bydd eich presgripsiynau hyd yn oed yn rhatach heb yswiriant. Dyma ganllaw ar sut i ddod o hyd i reolaeth geni cost isel neu hyd yn oed am ddim, gydag yswiriant neu hebddo.

Mynnwch y cerdyn disgownt presgripsiwn SingleCare