Prif >> Gwybodaeth Am Gyffuriau >> Beth ddylech chi ei wybod am reoli genedigaeth IUD

Beth ddylech chi ei wybod am reoli genedigaeth IUD

Beth ddylech chi ei wybod am reoli genedigaeth IUDGwybodaeth am Gyffuriau

Mae gennych lawer o opsiynau o ran dewis dull rheoli genedigaeth . Un sy'n uchel ymhlith defnyddwyr yw'r ddyfais IUD neu fewngroth. Dyfais fach siâp T yw'r IUD y mae eich meddyg neu ddarparwr gofal iechyd yn ei mewnosod yn eich croth i atal beichiogrwydd. Mae dau fath o ddyfais intrauterine: IUDs hormonaidd ac IUDs an-hormonaidd. Mae'r ddau ohonyn nhw'n gweithio i atal beichiogrwydd ond mewn gwahanol ffyrdd.

Os ydych chi'n chwilio am a atal cenhedlu gwrthdroadwy hir-weithredol (LARC) dull sydd hefyd yn cael ei ystyried yn effeithiol ac yn ddiogel i'r mwyafrif o ferched, ystyriwch roi cynnig ar IUD.Beth yw rheolaeth geni IUD?

Dyfais atal cenhedlu intrauterine fach yw'r IUD y mae eich meddyg neu ddarparwr gofal iechyd yn ei mewnosod yn eich croth i atal beichiogrwydd. Mae dau fath o IUD ar gael yn yr Unol Daleithiau. Mae un yn IUD hormonaidd sy'n rhyddhau'r hormon progestin, a'r llall yn IUD nad yw'n hormonaidd neu wedi'i orchuddio â chopr. Mae'r ddau ohonyn nhw wedi'u cymeradwyo gan FDA.

Mae'r IUDs hormonaidd sydd ar gael yn yr Unol Daleithiau yn cynnwys Mirena , Liletta , Skyla , a Kyleena .

Os ydych chi'n dewis y dull nad yw'n hormonaidd, yr unig opsiwn a gymeradwyir gan FDA yn yr Unol Daleithiau yw ParaGard .Sut mae IUD yn gweithio?

Yr IUD hormonaidd a'r IUD copr atal beichiogrwydd trwy atal y sberm rhag cyrraedd yr wy. Sut maen nhw'n gwneud hyn yw'r hyn sy'n eu gwahanu.

IUD hormonaidd

Mae IUDs hormonaidd yn ddarn bach siâp plastig o siâp T sy'n mynd y tu mewn i'ch croth. Maent yn gweithio i atal beichiogrwydd trwy ryddhau ychydig bach o'r hormon progestin i'ch corff. Pan fydd IUD hormonaidd yn rhyddhau progestin, mae eich mwcws ceg y groth yn tewhau. Mae'r mwcws ceg y groth mwy trwchus hwn yn arafu symudiad y sberm gan ei atal rhag cwrdd ag wy i'w ffrwythloni. Mae IUDs hormonaidd hefyd yn cadw'r leinin groth yn denau iawn, a fydd yn atal wy wedi'i ffrwythloni rhag mewnblannu yn y groth.

Gall rhai IUDs sy'n seiliedig ar progestin hefyd atal ofylu rhag digwydd trwy atal yr wyau rhag gadael eich ofarïau. Pan fydd hyn yn digwydd, nid oes gan y sberm wy i gwrdd ag ef a gellir atal beichiogrwydd.Yn ychwanegol at ei ddefnydd nodweddiadol fel dull rheoli genedigaeth effeithiol, gall IUDs hormonaidd hefyd leihau symptomau cyn-mislif fel crampio a gwneud gwaedu cyfnod yn ysgafnach. Efallai y bydd rhai menywod yn rhoi'r gorau i gael cyfnod yn gyfan gwbl, tra bydd eraill yn profi gwaedu neu sylwi afreolaidd yn ystod yr ychydig fisoedd cyntaf.

IUD nad yw'n hormonaidd

Mae'r IUD nad yw'n hormonaidd yn defnyddio copr i atal beichiogrwydd, nad yw'r celloedd sberm yn ei hoffi. Mae'r copr yn achosi i'r sberm newid y ffordd maen nhw'n symud, gan eu hatal rhag nofio i ŵy a'i wrteithio. Os na chaiff yr wy ei ffrwythloni, ni all fewnblannu yn y wal groth, sy'n golygu na all beichiogrwydd ddigwydd.

Yn wahanol i'r IUD hormonaidd, dim ond mewn un brand y mae'r IUD copr ar gael, a elwir y Paragard IUD neu gopr T IUD. Fodd bynnag, mae'r IUD di-hormon hwn yn gweithio'n hirach i atal beichiogrwydd. Oni bai eich bod chi'n cael problemau gyda'r Paragard, gallwch ei adael i mewn am hyd at 10 mlynedd.Cyfleoedd beichiogrwydd

Mae'r siawns o feichiogi gyda'r ddau fath o IUD yn isel. Yn ôl Coleg Obstetregwyr a Gynaecolegwyr America (ACOG), mae'r IUD, sy'n cael ei ystyried yn ddull atal cenhedlu gwrthdroadwy hir-weithredol, yn un o'r opsiynau rheoli genedigaeth mwyaf effeithiol sydd ar gael. Yn ystod y flwyddyn gyntaf o ddefnydd, dywed yr ACOG y bydd llai nag 1 o bob 100 o ferched ag IUD yn beichiogi.

Gall Paragard, yr IUD copr, atal beichiogrwydd ar unwaith ar ôl ei fewnosod. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi bod Mirena, Kyleena, Liletta, a Skyla - yr IUDs hormonaidd - ond yn atal beichiogrwydd yn syth ar ôl ei fewnosod pe bai'ch meddyg yn ei osod yn ystod saith niwrnod cyntaf eich cylch mislif. Fel arall, maen nhw'n dechrau gweithio saith niwrnod ar ôl eu mewnosod, yn ôl Bod yn rhiant wedi'i gynllunio .Ni fydd y naill fath na'r llall o IUD yn eich amddiffyn rhag heintiau a drosglwyddir yn rhywiol, neu STIs. I gael mwy o ddiogelwch, gofynnwch i'ch partner wisgo condom.

IUDs fel atal cenhedlu brys

Os caiff ei fewnosod o fewn pum niwrnod i ryw heb ddiogelwch, ystyrir bod yr IUD Paragard (copr) yn fath o atal cenhedlu brys . Fodd bynnag, ni ellir defnyddio'r IUDs hormonaidd fel dulliau atal cenhedlu brys.Mewnosod a symud IUD

Bydd eich meddyg neu ddarparwr gofal iechyd yn perfformio mewnosod a symud IUD yn eu swyddfa. Mae'r ddwy weithdrefn yn gymharol gyflym a dim ond yn achosi mân anghysur.

Mewnosodiad IUD

Cyn gosod IUD, bydd eich meddyg yn adolygu eich hanes meddygol ac yn perfformio arholiad pelfig. Gallwch gael IUD wedi'i fewnosod unrhyw bryd yn ystod eich cylch misol. I fewnosod yr IUD, bydd eich meddyg yn rhoi sbesimen yn eich fagina yn gyntaf. Byddant yn defnyddio teclyn i arwain y ddyfais trwy'ch fagina a serfics ac i'r groth.Mae IUDs yn weddol hawdd eu mewnosod yn y mwyafrif o gleifion, meddai G. Thomas Ruiz , MD, OB-GYN Arweinydd yng Nghanolfan Feddygol MemorialCare Orange Coast.

Mae gan yr IUD dannau i helpu gyda'r broses symud. Ni ddylai'r edafedd plastig tenau hyn eich trafferthu. Efallai y bydd eich partner yn teimlo'r tannau hyn yn ystod rhyw mewn achosion prin iawn, ond mae'n annhebygol iawn. Efallai y bydd eich meddyg yn gallu trimio'r tannau.

Dylech wirio hyd a lleoliad y tannau o bryd i'w gilydd i sicrhau nad ydyn nhw wedi newid. Gall llinynnau sy'n sydyn yn fyrrach neu ar goll nodi bod yr IUD wedi symud allan o'i safle. Dylech ffonio'ch meddyg gydag unrhyw gwestiynau neu bryderon.

Yn nodweddiadol, yr unig anghysur yn ystod mewnosodiad IUD yw cyfyng cymedrol. Gallwch chi gymryd meddyginiaeth lleddfu poen dros y cownter cyn neu ar ôl i leihau'r boen. Os oes gennych oddefgarwch poen isel, dywed Dr. Ruiz y gall eich meddyg ddefnyddio bloc anesthetig lleol i leihau cyfyngder y groth. Ar adegau prin, mae rhywun yn rhoi'r gorau i'r driniaeth oherwydd poen difrifol, meddai Dr. Ruiz.

Ar ôl y driniaeth, efallai y byddwch chi'n teimlo poen a chyfyng, felly cymerwch hi'n hawdd am ychydig ddyddiau. Efallai y bydd eich meddyg yn argymell lleddfu poen dros y cownter nes bod y boen yn ymsuddo.

Mewn achosion prin, gall IUD gwympo allan. Os bydd hyn yn digwydd, ewch i weld eich meddyg ar unwaith.

mirena

Pan fyddwch chi'n barod i roi'r gorau i ddefnyddio IUD, gall eich meddyg ei dynnu unrhyw bryd yn ystod eich cylch mislif.

Mae cael gwared ar IUD yn gyflym ac yn syml. Bydd eich meddyg yn defnyddio offeryn i afael yn y tannau, sy'n caniatáu iddynt dynnu'r IUD o geg y groth. Fel rheol mae'n cymryd ychydig funudau, ac efallai mai dim ond crampio ysgafn a gwaedu y byddwch chi'n ei gael. Os na fydd hyn yn diflannu o fewn ychydig ddyddiau, ffoniwch eich meddyg.

Os ydych chi'n disodli IUD, gall eich meddyg fewnosod yr IUD newydd yn syth ar ôl tynnu'r hen un. Gallant wneud hyn yn ystod yr un ymweliad swyddfa, ar yr amod nad oes unrhyw gymhlethdodau. Ni ddylech fyth dynnu ar y tannau na cheisio tynnu IUD eich hun.

Ar ôl cael gwared arno, gallwch ddisgwyl i'ch cyfnod ddychwelyd i'r ffordd yr oedd cyn yr IUD. Ond gall hyn gymryd ychydig fisoedd. Gallwch hefyd feichiogi ar ôl cael eich symud. Felly, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio dull rheoli genedigaeth arall os nad ydych chi eisiau beichiogi.

Sgîl-effeithiau IUD

Mae sgîl-effeithiau i'r holl opsiynau rheoli genedigaeth. Yn ffodus, mae'r rhan fwyaf o sgîl-effeithiau IUD yn ysgafn ac yn diflannu neu'n mynd yn llai amlwg o fewn ychydig fisoedd. Dyma rai o'r sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin y gallech eu profi gyda defnydd IUD.

Mae sgîl-effeithiau copr IUD yn cynnwys:

 • Cyfnodau trymach a pharhaol
 • Crampio mislif mwy difrifol
 • Cyfnodau afreolaidd
 • Sylw rhwng cyfnodau
 • Poen a chyfyng gyda mewnosodiad IUD

Mae sgîl-effeithiau IUD hormonaidd yn cynnwys:

 • Blodeuo
 • Sylw mynych neu fwy o ddiwrnodau o waedu yn ystod y mis cyntaf.
 • Sylw rhwng cyfnodau.
 • Cyfnodau afreolaidd
 • Gall gwaedu mislif stopio'n llwyr yn gyfan gwbl
 • Cur pen
 • Cyfog
 • Tynerwch y fron
 • Newidiadau hwyliau
 • Poen a chyfyng gyda mewnosodiad IUD

Mae rhai defnyddwyr yn poeni am fagu pwysau gydag IUD. Y newyddion da? Nid yw'r IUD copr yn achosi magu pwysau. Fodd bynnag, mae canran fach o bobl yn nodi mân magu pwysau gydag IUD hormonaidd, fel Mirena, oherwydd rhyddhau progestin. Ond nid yw'n eglur a yw hyn oherwydd y progestin neu ffactorau ffordd o fyw eraill. Os oes gennych bryderon ynghylch magu pwysau, siaradwch â'ch meddyg.

Beth yw anfanteision yr IUD?

Mae'r IUD yn fath poblogaidd o reoli genedigaeth, ond nid yw hynny'n golygu ei fod yn iawn i bawb. Yn ôl Kecia Gaither , MD, OB-GYN ardystiedig bwrdd ac arbenigwr meddygaeth ffetws mamol yn Ysbytai NYC Health + / Lincoln, ni ddylai menywod sydd â'r cyflyrau canlynol ddefnyddio IUD:

 • Peidiwch â defnyddio IUD copr (heb fod yn hormonaidd) os oes gennych alergedd copr neu glefyd Wilson, sy'n anhwylder prin sy'n achosi i gopr gronni mewn organau hanfodol fel yr ymennydd a'r afu.
 • Peidiwch â defnyddio IUD hormonaidd os oes gennych hanes o ganser y fron.
 • Peidiwch â defnyddio IUD hormonaidd neu IUD nad yw'n hormonaidd os oes gennych ganser ceg y groth neu'r groth, AIDS, gwaedu rhyng-mislif, neu glefyd yr afu.
 • Ni ddylai menywod sydd â chlefyd llidiol pelfig gweithredol neu acíwt gael IUD wedi'i osod nes bod yr haint wedi datrys. Efallai y bydd y meddyg yn eich sgrinio am haint cyn mewnosod yr IUD.

Mae yna achosion hefyd pan nad IUD yw'r opsiwn gorau, ond gall weithio o hyd.

Siaradwch â'ch meddyg os oes gennych waedu mislif trwm. Efallai y byddant yn cynghori yn erbyn defnyddio IUD copr gan y gall achosi cyfnodau trymach a chyfyng.

I rai pobl, mae gwaedu trwm a chrampio yn gwella ar ôl chwe mis, ond i eraill, mae'n parhau nes cael gwared ar yr IUD. Os gallwch chi aros allan am y cyfnod cychwynnol o dri i chwe mis, efallai y gwelwch fod y symptomau'n lleihau digon i'w wneud yn oddefadwy.

Yn ogystal, mae Dr. Ruiz yn esbonio bod IUDs yn cael eu gwrtharwyddo mewn menywod ag anatomeg groth annormal neu geudod groth annormal. Nid yw IUDs ychwaith yn cael eu hargymell mewn rhywun â gwaedu groth annormal oni bai eu bod wedi cael gwerthusiad endometriaidd gan hysterosgopi neu biopsi endometriaidd, meddai Dr. Ruiz. Gall y gwerthusiad hwnnw gynnwys uwchsain pelfig.

Ac mewn achosion prin, mae a risg uwch fach o glefyd llidiol y pelfis wrth ddefnyddio IUD. Yn ôl y ACOG , mae'r risg honno'n llai nag 1% neu fenywod waeth beth fo'u hoedran neu eu math IUD. Wedi dweud hynny, mae'r risg o ddatblygu clefyd llidiol y pelfis yn fwyaf cyffredin yn ystod y tair wythnos gyntaf ar ôl i'ch meddyg roi'r IUD yn eich croth.

Yn ôl yr ACOG, nid yw'r IUDs hormonaidd ac an-hormonaidd yn eich amddiffyn rhag heintiau a drosglwyddir yn rhywiol. Mae cael rhyw heb ddiogelwch yn eich rhoi mewn risg uwch o ddal haint a drosglwyddir yn rhywiol fel gonorrhoea, clamydia, herpes yr organau cenhedlu, HPV, a HIV.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon, siaradwch â'ch meddyg neu'ch darparwr gofal iechyd. Gallant eich helpu i benderfynu ai IUD yw'r dull rheoli genedigaeth iawn i chi.

Beth yw manteision rheoli genedigaeth IUD?

Mae sawl mantais i'r IUD hormonaidd a'r IUD nad yw'n hormonaidd. Yr un cyntaf, meddai Dr. Ruiz, yw hyd yr amser maen nhw'n gweithio.

Yn dibynnu ar y system neu'r math o IUD a ddewiswch, dywed Dr. Ruiz y gall IUD aros yn ei le a pharhau i weithio yn unrhyw le rhwng tair a 10 mlynedd. Yn fwy penodol, mae'r IUDs hormonaidd fel arfer yn gweithio am dair i chwe blynedd. Ac mae'r IUD copr yn atal beichiogrwydd am hyd at 10 mlynedd.

Y positif arall yw'r lefel uchel o effeithiolrwydd. Mae gan yr IUD gyfradd fethu llai nag 1%, meddai Dr. Ruiz. Hefyd, gan fod yr IUD bob amser yn ei le, nid oes anghofio cymryd pils rheoli genedigaeth, gwisgo darn, na gweld eich meddyg am ergydion.

Mae gan yr IUDs progestin y budd ychwanegol o lai neu ddim llif gwaed mislif am y cyfnod y mae'r ddyfais yn ei lle. Ac mae IUDs copr yn cynnig dull nad yw'n hormonaidd i'r rhai nad ydyn nhw eisiau atal cenhedlu hormonaidd.

Mae Dr. Ruiz hefyd yn tynnu sylw at ddefnyddioldeb IUDs progestin mewn menywod sydd â melysion poenus trymach. O fewn tri i chwe mis ar ôl ei fewnosod ni fydd hyd at 50% yn cael gwaedu mislif, a bydd y 50% arall yn cael gwaedu groth ysgafnach, llai poenus a llai aml, meddai. Os ydych chi'n profi gwaedu mislif, mae'n dal yn ddiogel defnyddio tampon .

Os ydych chi eisiau beichiogi, mae'r IUD yn fath effeithiol o reoli genedigaeth i'w ddefnyddio ar gyfer cynllunio teulu. Mae'r IUD yn fath gwrthdroadwy o reoli genedigaeth, sy'n golygu bod ganddo'r budd o ddychwelyd ffrwythlondeb ar unwaith ar ôl ei dynnu. Bydd ffrwythlondeb yn dychwelyd yn nodweddiadol i'r hyn sy'n arferol i chi.

Sut i gael IUD

Gall eich meddyg neu ddarparwr gofal iechyd eich helpu i benderfynu a yw IUD yn iawn i chi. Mae rhai cynlluniau yswiriant yn ymwneud â rheolaeth genedigaeth, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn galw cyn gweithdrefn i bennu cymhwysedd. Os ydych chi'n byw ger clinig cymunedol sy'n arbenigo mewn iechyd menywod, gallant gynnig mewnosodiad IUD am ddim neu am bris gostyngedig.

Mae'r Deddf Gofal Fforddiadwy yn gorfodi bod cynlluniau yswiriant yn ymdrin â dulliau atal cenhedlu. Ond gall newidiadau i'r ddeddf effeithio ar eich cymhwysedd i gael sylw am ddim neu lai. Gwiriwch â'ch yswiriant bob amser i bennu'ch cost IUDs. Os oes angen cymorth arnoch i dalu am IUD neu opsiynau rheoli genedigaeth eraill fely Ergyd Depot-Provera , yr bilsen rheoli genedigaeth , a'r clwt rheoli genedigaeth , gofalwch eich bod cymharu prisiau ar Ofal Sengl .