Prif >> Gwybodaeth Am Gyffuriau >> Dos, ffurflenni a chryfderau Mucinex DM

Dos, ffurflenni a chryfderau Mucinex DM

Dos, ffurflenni a chryfderau Mucinex DMGwybodaeth am Gyffuriau

Ffurflenni a chryfderau Mucinex DM | Ar gyfer oedolion | I blant | Siart dos Mucinex DM | Ar gyfer peswch gwlyb a sych | Ar gyfer anifeiliaid anwes | Sut i gymryd Mucinex DM | Cwestiynau Cyffredin

Mae Mucinex DM yn feddyginiaeth gyfuniad dros y cownter (OTC) sy'n lleddfu tagfeydd peswch a brest a achosir gan yr annwyd cyffredin, y ffliw ac alergeddau. Mae pob tabled yn cyfuno hydrobromid dextromethorphan, suppressant peswch, gyda guaifenesin , cyffur sy'n rhyddhau secretiadau mwcws a bronciol yn yr ysgyfaint. Mae Guaifenesin yn para'n fyr, felly mae pob tabled dwy haen Mucinex yn cynnwys fersiynau guaifenesin sy'n cael eu rhyddhau ar unwaith a'u rhyddhau ar gyfer effeithiolrwydd tymor hir. Mae Mucinex DM yn cael ei gymryd trwy'r geg unwaith bob 12 awr ac mae ar gael mewn cryfder rheolaidd ac uchaf.CYSYLLTIEDIG: Dysgu mwy am Mucinex | Cael gostyngiadau Mucinex

Dos, ffurflenni a chryfderau Mucinex DM

Cymerir Mucinex DM fel tabledi blayer rhyddhau ar unwaith ac estynedig.

 • Tabledi DM Mucinex: 600 miligram (mg) guaifenesin, 30 mg dextromethorphan hbr
 • Cryfder Uchaf Tabledi DM Mucinex: 1200 mg guaifenesin, 60 mg dextromethorphan

Dos DM Mucinex i oedolion

Y dos safonol a argymhellir o Mucinex DM yw tabledi cryfder rheolaidd un i ddau (600/30 mg) neu un dabled Cryfder Uchaf (1200/60 mg) a gymerir trwy'r geg bob 12 awr. • Dos safonol DM Mucinex i oedolion: 600 / 30–1200 / 60 mg (tabledi cryfder rheolaidd un i ddau neu un dabled cryfder uchaf) bob 12 awr
 • Uchafswm dos DM Mucinex i oedolion: 1200/60 mg (dwy dabled cryfder rheolaidd neu un dabled cryfder uchaf) bob 12 awr

Dos DM Mucinex i blant

Mae Mucinex DM wedi'i gymeradwyo i'w ddefnyddio mewn oedolion a phlant 12 oed a hŷn. Mae'n i beidio â chael i blant iau na 12 oed.

 • Dos safonol DM Mucinex ar gyfer plant 12 oed neu'n hŷn: 600 / 30–1200 / 60 mg (tabledi cryfder rheolaidd un i ddau neu un dabled cryfder uchaf) bob 12 awr
 • Uchafswm dos DM Mucinex ar gyfer plant 12 oed neu'n hŷn: 1200/60 mg (dwy dabled cryfder rheolaidd neu un dabled cryfder uchaf) bob 12 awr

Nid yw Mucinex DM ar gael mewn fformwleiddiadau plant. Fodd bynnag, cymeradwyir rhoi guaifenesin a dextromethorphan, y cynhwysion actif yn Mucinex DM, i blant mor ifanc â 4 oed. Yn lle Mucinex DM, mae Mucinex yn cynnig dau gynnyrch pediatreg a luniwyd ar gyfer plant mor ifanc â 4 oed sy'n cyfuno guaifenesin a dextromethorphan: Peswch Plant Mucinex, sydd ar gael fel hylif â blas neu ronynnau â blas, a Mucus Freecorm a Peswch Mucinex, a werthir fel hylif â blas. . Nid yw'r naill na'r llall o'r cynhyrchion hyn yn cynnwys guaifenesin rhyddhau estynedig, felly rhoddir dosau bob pedair awr.

Siart dos Mucinex DM
Dynodiad Dos cychwynnol Dos safonol Y dos uchaf
Peswch gwlyb a sych Tabled 600/30 mg unwaith bob 12 awr 600 / 30–1200 / 60 mg (2 dabled reolaidd neu 1 dabled cryfder uchaf) unwaith bob 12 awr 1200/60 mg unwaith bob 12 awr a dim mwy na 2400/120 mg (4 tabledi rheolaidd neu 2 dabled cryfder uchaf) y dydd

Dos DM mucinex ar gyfer peswch gwlyb a sych

Mae Mucinex DM yn wedi'i nodi i leddfu peswch cynhyrchiol (gwlyb) ac anghynhyrchiol (sych) a achosir gan yr annwyd cyffredin, y ffliw neu alergeddau. Mae'r expectorant (guaifenesin) yn helpu i lacio a mwcws tenau yn nhramwyfeydd yr ysgyfaint, gan wneud peswch yn fwy cynhyrchiol. Mae'r suppressant peswch (dextromethorphan) yn lleddfu dwyster ac amlder peswch. • Dos safonol Mucinex DM ar gyfer peswch gwlyb neu sych: 600 / 30–1200 / 60 mg (tabledi cryfder rheolaidd un i ddau neu un dabled cryfder uchaf) bob 12 awr
 • Uchafswm dos DM Mucinex ar gyfer peswch gwlyb neu sych: 1200/60 mg (dwy dabled cryfder rheolaidd neu un dabled cryfder uchaf) bob 12 awr

Dos DM mucinex ar gyfer anifeiliaid anwes

Ni ddylid rhoi meddyginiaethau OTC dynol fel Mucinex DM i anifeiliaid heb ymgynghori â milfeddyg yn gyntaf. Gall y dosau fod yn rhy uchel ac mae cynhwysion anactif mewn meddyginiaethau dynol a allai fod yn niweidiol i anifeiliaid.

Defnyddir y cynhwysion actif yn Mucinex DM, guaifenesin, a dextromethorphan, mewn anifeiliaid. Ar gyfer dextromethorphan, y dos safonol yw 0.5–2 mg o ddextromethorphan y cilogram o bwysau'r corff bob chwech i wyth awr mewn cathod a chŵn. Mae hynny'n cyfieithu i 0.23 i 0.9 mg y pwys o bwysau'r corff. Ar gyfer guaifenesin, y dos safonol ar gyfer cathod a chŵn yw 3-5 mg y kg o bwysau'r corff (1.35-2.25 mg y bunt) bob wyth awr.

Mae o leiaf un OTC meddygaeth peswch milfeddygol sy'n cynnwys guaifenesin a dextromethorphan tebyg i Mucinex DM. Y dosio a argymhellir gan y gwneuthurwr yw tabled hanner (50 mg / 5 mg) bob pedair awr ar gyfer cŵn bach a chathod ac un dabled (100 mg / 10 mg) bob pedair awr ar gyfer cŵn mawr. Er bod y cynnyrch hwn ar gael heb bresgripsiwn, dylid ymgynghori â milfeddyg yn gyntaf. Gall peswch mewn anifail fod yn symptom o gyflwr mwy difrifol sydd angen gofal milfeddygol yn hytrach na rhyddhad symptomau.Sut i gymryd Mucinex DM

Mae Mucinex DM yn cael ei gymryd fel tabled trwy'r geg. Gellir ei gymryd gyda neu heb fwyd.

 • Cymerwch y dabled gyda gwydraid llawn o ddŵr.
 • Peidiwch â malu, cnoi, na thorri'r dabled.

Gall yr awgrymiadau canlynol helpu i sicrhau defnydd diogel ac effeithiol o Mucinex DM: • Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y label meddyginiaeth. Peidiwch â chymryd mwy na'r cyfarwyddyd.
 • Storfaar dymheredd ystafell (68 i 77 graddFahrenheit).
 • Gwiriwch y dyddiad dod i ben ar becyn Mucinex DM bob amser. Os yw'r feddyginiaeth wedi pasio ei dyddiad dod i ben, gwaredwch ef yn ddiogel a phrynu pecyn newydd.
 • Peidiwch â defnyddio Mucinex DM os ydych chi gan ddefnyddio atalydd MAO presgripsiwn megis Marplan (isocarboxazid) neu Nardil (phenelzine). Gall cyfuno dextromethorphan ag atalydd MAO fod yn beryglus a hyd yn oed yn angheuol. Os ydych chi'n ansicr ynghylch a yw cyffur yn atalydd MAO ai peidio, siaradwch â meddyg, fferyllydd, neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall i helpu i nodi cyffuriau presgripsiwn.
 • Mae Mucinex DM yn helpufflem llacio a mwcws tenau yn yr ysgyfaint. Bydd yfed hylifau ychwanegol a chadw'r aer yn llaith gyda lleithydd neu anweddydd stêm hefyd yn helpu i lacio mwcws yn nhramwyfeydd yr ysgyfaint.
 • Mae'r gwneuthurwr, Reckitt Benckiser, yn cynghori bod unrhyw fenyw sy'n feichiog neu'n bwydo ar y fron yn ymgynghori â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol cyn cymryd Mucinex DM.
 • Gall peswch fod yn symptom o salwch mwy difrifol. Os yw peswch yn gronig, yn rheolaidd, yn para mwy na saith diwrnod, yn cael gormod o fflem, neu'n dod gyda symptomau eraill fel twymyn neu gur pen, ceisiwch gyngor meddygol proffesiynol.

Cwestiynau Cyffredin dos Mucinex DM

Pa mor hir mae'n cymryd i Mucinex DM weithio?

Mae Mucinex DM yn cyfuno cynhwysion actif sy'n cael eu rhyddhau ar unwaith a'u rhyddhau'n estynedig, felly dylai'r effeithiau gychwyn yn gymharol gyflym a pharhau hyd at 12 awr. Bydd cynhwysion actif, guaifenesin a dextromethorphan, yn dechrau dangos effeithiau yn 15-30 munud . Mae'r ddau yn cael eu hamsugno'n gyflym gan y system dreulio ac yn dechrau gweithio cyn gynted ag y byddant yn taro'r llif gwaed.

Pa mor hir mae Mucinex DM yn aros yn eich system?

Mae Mucinex DM yn cynnwys tabled allanol sy'n cynnwys fersiynau rhyddhau ar unwaith o'i ddau gynhwysyn gweithredol guaifenesin a dextromethorphan. Mae'r dabled fewnol yn rhyddhau guaifenesin yn araf dros y 12 awr nesaf. Dylai rhyddhad peswch bara tua 12 awr.Mae Guaifenesin, y expectorant yn Mucinex DM, yn cael ei glirio'n gyflym o'r corff, cael hanner oes o ddim ond awr. Hanner oes cyffur yw'r amser y mae'n ei gymryd i'r corff ddileu hanner y cyffur. Fodd bynnag, mae'r fformat rhyddhau estynedig yn Mucinex DM yn caniatáu i'r cyffur gael ei ryddhau i'r corff yn barhaus dros gyfnod hirach, felly mae'r effeithiau'n para tua 12 awr.

Fodd bynnag, mae dextromethorphan yn wahanol. Gyda hanner oes o dair awr i lawer o bobl i fwy na diwrnod i 1 o bob 10 o bobl, gall dextromethorphan fod yn egnïol yn unrhyw le o 11 awr i fwy na diwrnod. I wneud pethau'n fwy cymhleth, mae dextromethorphan yn cael ei drawsnewid gan y corff yn dextrorphan, cyffur tebyg iawn sydd hefyd yn stopio pesychu. Mae gan Dextrorphan ei hanner oes ei hun. Ar ôl i chi wasgu'r fathemateg ar hyn i gyd, mae dextromethorphan a dextrorphan fel arfer yn cael eu dileu cyn pen dau ddiwrnod ar ôl cymryd y dos olaf o Mucinex DM.Beth fydd yn digwydd os byddaf yn colli dos o Mucinex DM?

Cymerir Mucinex DM i leddfu symptomau, felly nid yw dos a gollir yn broblem. Cymerwch y dos a gollwyd wrth gael gwybod amdano. Cofiwch, serch hynny, y bydd cymryd dos a gollwyd yn ailosod y cloc dos. Peidiwch â chymryd dos arall tan o leiaf 12 awr ar ôl cymryd y dos a gollwyd. Peidiwch byth â chymryd meddyginiaeth ychwanegol i wneud iawn am ddos ​​a gollwyd.

Sut mae stopio cymryd Mucinex DM?

Os caiff ei ddefnyddio yn ôl y cyfarwyddyd, gellir dod â Mucinex DM i ben heb achosi unrhyw broblemau. Mae Dextromethorphan, y feddyginiaeth peswch yn Mucinex DM, yn cael ei gam-drin yn gyffredin a gall achosi dibyniaeth seicolegol. Pan gaiff ei gymryd yn gronig mewn dosau mawr, gall dextromethorphan achosi corfforol a seicolegol symptomau diddyfnu .

Nid yw Mucinex DM wedi'i fwriadu ar gyfer defnydd parhaus neu gronig. Dylai pobl â pheswch cronig oherwydd asthma, ysmygu, emffysema, neu broncitis cronig siarad â meddyg neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall cyn cymryd Mucinex DM. I eraill, os bydd peswch symptomatig yn parhau am fwy na saith niwrnod, stopiwch gymryd Mucinex DM a cheisiwch gyngor meddygol. Dylid dod â Mucinex DM i ben hefyd:

 • Daw'r peswch yn ôl.
 • Mae peswch, symptomau eraill fel twymyn, cur pen, neu frech yn cyd-fynd â'r peswch.
 • Mae unrhyw arwydd o adwaith alergaidd fel chwyddo, cychod gwenyn, neu drafferth anadlu.

Beth yw'r dos uchaf ar gyfer Mucinex DM?

Y dos uchaf o Mucinex DM yw 1200 mg / 60 mg bob 12 awr i uchafswm o 2400 mg / 120 mg mewn un diwrnod. Mae'r dos uchaf o 12 awr yn cyfateb i ddwy dabled Mucinex DM rheolaidd neu un dabled Uchafswm Cryfder Mucinex DM.

Beth sy'n rhyngweithio â Mucinex DM?

Gellir cymryd Mucinex DM gyda neu heb fwyd. Nid yw bwyd yn effeithio ar amsugno'r feddyginiaeth peswch, dextromethorphan, er y gall cymryd guaifenesin ar stumog lawn arafu ei amsugno i'r corff.

Mae gan Guaifenesin, y expectorant yn Mucinex DM dim rhyngweithio cyffuriau sylweddol hysbys .

Mae Dextromethorphan, serch hynny, yn wahanol. Mae ganddo sawl rhyngweithio cyffuriau sylweddol. Gall rhai fod yn beryglus neu hyd yn oed yn angheuol. Mae'n syniad da gwirio gyda meddyg, fferyllydd, neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall ynghylch rhyngweithiadau cyffuriau posibl cyn cymryd unrhyw feddyginiaeth sy'n cynnwys dextromethorphan, hyd yn oed os yw'n ddigon diogel i'w brynu heb bresgripsiwn.

Yn anad dim, ni ddylid byth dextromethorphan gydag atalyddion monoamin ocsidase (atalyddion MAO neu MAOIs). Yr FDA yn cynghori y dylid dod ag unrhyw MAOI i ben am o leiaf 14 diwrnod cyn cymryd dextromethorphan. Gall y cyfuniad achosi syndrom serotonin ysgafn i angheuol, cyflwr meddygol sy'n arwain at ormodedd o serotonin, cemegyn sy'n trosglwyddo signalau nerf.

Efallai y bydd achosion ysgafn i ddifrifol o syndrom serotonin hefyd yn cael eu hachosi trwy gyfuno dextromethorphan â nifer o fathau eraill o gyffuriau. Ymhlith y rhain mae cyffuriau gwrthiselder, cyffuriau lleddfu poen opioid, amffetaminau, cyffuriau gwrth-gyfog, meddyginiaethau meigryn, meddyginiaethau ADHD, meddyginiaethau Parkinson's, a rhai atchwanegiadau llysieuol fel wort Sant Ioan, ginseng, a tryptoffan. Unwaith eto, os ydych yn ansicr, ymgynghorwch â meddyg, fferyllydd, neu ddarparwr gofal iechyd arall cyn cymryd dextromethorphan.

Adnoddau: