Prif >> Gwybodaeth Am Gyffuriau >> Beth yw Valtrex?

Beth yw Valtrex?

Beth yw Valtrex?Gwybodaeth am Gyffuriau

Gall achosion o friwiau oer, yr eryr neu herpes yr organau cenhedlu fod yn anghyfforddus i ddelio â nhw'n gorfforol ac yn emosiynol. Mae'r rhain i gyd yn enghreifftiau o heintiau firws herpes y gellir eu trin â chyffuriau gwrthfeirysol. Mae Valtrex yn feddyginiaeth wrthfeirysol a allai helpu i drin pob un o'r tri chyflwr hyn. Yma, rydym yn trafod beth yw Valtrex, pam ei fod wedi'i ragnodi, dosau cywir, sgîl-effeithiau, a'i gymharu â chyffuriau tebyg.

Beth yw Valtrex?

Mae Valtrex yn feddyginiaeth gwrthfeirysol ar bresgripsiwn a ddefnyddir i drin heintiau firws herpes, gan gynnwys doluriau annwyd, herpes yr organau cenhedlu, yr eryr, a brech yr ieir. Ni all wella heintiau herpes, ond gall Valtrex drin symptomau fel doluriau herpes a phothelli. Os oes gennych haint herpes fel yr eryr, bydd angen presgripsiwn arnoch gan feddyg er mwyn prynu Valtrex.Valtrex yw enw brand meddyginiaeth generig o'r enw hydroclorid valacyclovir . Mae'r meddyginiaethau hyn yr un peth yn gemegol, yn gweithio yn yr un ffordd, ac maent yr un mor effeithiol wrth drin heintiau firws herpes. Fel cyffur gwrthfeirysol, mae Valtrex yn gweithio trwy arafu twf a lledaeniad firysau. Mae yna lawer o gwmnïau sy'n cynhyrchu valacyclovir generig, ond mae'r enw brand Valtrex yn cael ei gynhyrchu gan GlaxoSmithKline. Mae fersiynau enw brand o feddyginiaethau yn tueddu i fod yn ddrytach na fersiynau generig.Beth yw pwrpas Valtrex?

Mae Valtrex yn cael ei ragnodi gan feddygon i drin heintiau firws herpes. Gall helpu i leddfu symptomau sy'n dod o firws herpes math 1 (HSV-1) a firws herpes math 2 (HSV-2). Gall hefyd helpu i leddfu symptomau o'r firysau varicella zoster a herpes zoster. Mae'n bwysig gwybod na all Valtrex wella firysau, dim ond symptomau y gall eu trin ac atal y firws rhag lluosi ac effeithio ymhellach ar gelloedd iach.

Mae firysau yn achosi heintiau sy'n anghyfforddus i'w profi, a bydd gan lawer o bobl sydd â'r firws herpes simplex, varicella zoster, neu firws herpes zoster bothelli neu friwiau poenus. Dyma rai o'r heintiau y gall Valtrex helpu i'w trin: • Briwiau oer (herpes labialis)
 • Brech yr ieir (varicella)
 • Yr eryr (herpes zoster)
 • Herpes yr organau cenhedlu

Briwiau oer

Wedi'i achosi gan firws herpes simplex, mae plant ac oedolion yn profi doluriau annwyd yn gyffredin. Fe'i gelwir hefyd yn bothelli twymyn, mae doluriau annwyd yn ymddangos y tu allan i'r geg a'r gwefusau. Wrth i'r firws herpes ledu, mae'n niweidio'r croen ac yn gadael pothelli llawn hylif, sy'n heintus ac yn gallu lledaenu o berson i berson trwy gyswllt uniongyrchol. Mae trin doluriau annwyd yn aml yn golygu cymryd gwrthfeirysol fel Valtrex ar arwydd cyntaf y symptomau.

Brech yr ieir

Wedi'i achosi gan y firws varicella zoster, mae brech yr ieir yn effeithio'n bennaf ar blant ifanc o dan 10 oed. Mae'n hawdd ei adnabod gan ei frech goslyd, bothellog sy'n ymddangos ledled y corff, ac fe'i hystyrir yn heintus iawn. Gall Valtrex helpu i ddod â rhyddhad symptomatig i blant â brech yr ieir.

Yr eryr

Mae'r eryr yn amlygu fel brech boenus, bothellog sy'n aml yn ymddangos ar un ochr i'r corff. Os oedd brech yr ieir gan rywun, mae’r firws varicella zoster a achosodd iddo fyw yn eu corff o hyd. Gall y firws fflamio eto yn ddiweddarach mewn bywyd, gan achosi eryr. Gall yr eryr fod yn boenus iawn a gallant arwain at gymhlethdodau eraill hefyd. Oedolion hŷn yw'r grŵp oedran mwyaf cyffredin i brofi'r eryr, ond gall pobl iau gael yr eryr hefyd. Mae Valtrex yn helpu i leihau i'r eithaf y boen, y frech a'r pothelli sy'n dod o gael yr eryr. Darllenwch SingleCare’s triniaeth a meddyginiaethau eryr i ddysgu mwy am yr eryr.Herpes yr organau cenhedlu

Mae firysau herpes 1 a 2 yn achosi herpes yr organau cenhedlu, a ystyrir yn a clefyd a drosglwyddir yn rhywiol (STD) sy'n lledaenu yn ôl rhyw fagina, rhefrol neu lafar. Mae herpes yr organau cenhedlu yn heintus, felly dylid osgoi cyswllt uniongyrchol neu rywiol o unrhyw fath yn ystod achos. Nodweddir brigiadau gan ymddangosiad poen organau cenhedlu a doluriau. Hyd yn oed os nad ydych chi'n cael achos, gall arferion rhyw mwy diogel fel defnyddio condom yn iawn (er ei bod yn bwysig nodi efallai na fydd condomau'n eich amddiffyn yn llawn) helpu i gadw herpes yr organau cenhedlu rhag lledaenu i eraill. Gall Valtrex helpu doluriau herpes yr organau cenhedlu i fynd i ffwrdd yn gyflymach a helpu i drin herpes yr organau cenhedlu rheolaidd ar gyfer oedolion imiwnogompetent.

Dosages Valtrex

Os oes gennych haint firws herpes simplex neu varicella zoster, bydd faint o Valtrex y bydd angen i chi ei gymryd yn amrywio yn dibynnu ar eich symptomau a'ch oedran unigol. Tabledi Valtrex sydd fwyaf cyffredin, ond mae hefyd ar gael fel ataliad hylif. Bydd eich meddyg yn rhagnodi'r ffurf gywir o Valtrex i chi pan fydd ef neu hi'n ysgrifennu eich presgripsiwn. I gael y canlyniadau gorau, dylid cymryd Valtrex cyn gynted â phosibl ar ôl i'r symptomau ddechrau, felly peidiwch ag oedi cyn cysylltu â'ch darparwr gofal iechyd.

Mae'r tabl canlynol yn rhestru dosau safonol o Valtrex ar gyfer oedolion:Briwiau Oer Yr eryr Herpes yr organau cenhedlu
2 gram yn cael ei gymryd ddwywaith y dydd am 1 diwrnod wedi'i gymryd 12 awr ar wahân 1 gram yn cael ei gymryd 3 gwaith y dydd am 7 diwrnod 1 gram yn cael ei gymryd ddwywaith y dydd am 10 diwrnod

Mae'r dosau hyn yn ganllawiau cyffredinol. Efallai y bydd eich meddyg yn gofyn ichi gymryd Valtrex yn fwy neu'n llai aml yn dibynnu ar ba fath o haint sydd gennych a pha mor ddifrifol yw'ch symptomau. Mae'n ddiogel cymryd Valtrex bob dydd cyn belled â'ch bod wedi cael cyfarwyddyd i wneud hynny gan eich meddyg.

Dyma'r dosau safonol o Valtrex ar gyfer plant â doluriau annwyd neu frech yr ieir:Briwiau Oer Brech yr ieir
Oedran Cleifion 12 oed a hŷn Cleifion 2 flynedd i lai na 18 mlynedd
Dos safonol 2 gram yn cael ei gymryd ddwywaith y dydd am 1 diwrnod wedi'i gymryd 12 awr ar wahân Amrywiadau yn seiliedig ar bwysau

Y dos uchaf yw 1 gram a gymerir 3 gwaith bob dydd am 5 diwrnod

Pa mor hir mae'n cymryd i Valtrex glirio achos?

Mae cymryd Valtrex gyda gwydraid llawn o ddŵr yn helpu i sicrhau y gall eich arennau ei brosesu'n effeithlon. Mae Valtrex yn dechrau gweithio i drin symptomau ar unwaith. Er ei fod yn dechrau gweithio ar unwaith, gall gymryd sawl diwrnod i chi sylwi ar wahaniaeth yn eich symptomau. Mae Valtrex yn aros yn y corff am oddeutu 24 awr ar ôl ei amlyncu ac yn cael ei dynnu o'r system os na chymerir dos arall.Gall gymryd hyd at 10 diwrnod i Valtrex ddechrau gweithio. Bydd faint o amser mae'n ei gymryd i'ch symptomau fynd i ffwrdd yn dibynnu ar eich oedran, difrifoldeb eich symptomau, a'ch metaboledd. Fodd bynnag, nid yw rhyddhad symptomau o Valtrex yn iachâd ar gyfer firysau herpes simplex na varicella zoster.

Os byddwch chi'n colli dos o Valtrex, dylech chi gymryd y dos nesaf cyn gynted â phosib. Bydd cymryd eich dos a gollwyd cyn gynted ag y cofiwch eich bod wedi ei golli yn helpu i gadw'ch haint herpes rhag gwaethygu. Os yw hi bron yn amser ar gyfer eich dos nesaf, dim ond ailddechrau'r amserlen a pheidiwch â chymryd dos dwbl.Cadwch Valtrex ar dymheredd yr ystafell, i ffwrdd o olau haul uniongyrchol, ac allan o gyrraedd plant, a allai ei gamgymryd yn ddamweiniol am candy neu fwyd. Os yw'ch plentyn yn cymryd Valtrex ar ddamwain, dylech ofyn am gyngor meddygol ar unwaith.

Rhybuddion

Er bod Valtrex yn effeithiol iawn wrth drin heintiau firws herpes, ni ddylai pawb ei gymryd. Dylech siarad â'ch meddyg cyn cymryd Valtrex os oes gennych unrhyw un o'r cyflyrau meddygol canlynol:

 • Problemau arennau neu glefyd yr arennau . Gall pobl â phroblemau arennau neu glefyd yr arennau waethygu symptomau os ydynt yn defnyddio Valtrex.
 • HIV / AIDS . Mae cael HIV yn atal y system imiwnedd, gan gynyddu'r tebygolrwydd o gael cyflyrau meddygol eraill. Mae pobl â HIV neu AIDS sy'n cymryd Valtrex yn cynyddu eu risg o anhwylder gwaed difrifol o'r enw syndrom purpura thrombocytopenig thrombotig / uremig hemolytig (TTP / HUS) yn fawr.
 • Trawsblaniadau aren neu fêr esgyrn . Os ydych chi'n cymryd Valtrex ac ar fin cael mêr esgyrn neu drawsblaniad aren, dylech siarad â'ch meddyg. Bydd eich risg o gael TTP / HUS yn cynyddu'n fawr os cymerwch Valtrex yn ystod eich proses drawsblannu.

Os ydych chi'n feichiog ac yn ystyried cymryd Valtrex, dylech siarad â'ch meddyg i ddysgu sut y gallai Valtrex effeithio ar eich beichiogrwydd. Efallai na fyddwch chi'n gallu cymryd y feddyginiaeth o gwbl. Mae'n bosibl i Valtrex drosglwyddo o famau i fabanod trwy laeth y fron, ac nid oes unrhyw ddata ar effeithiau hyn. Siarad â'ch meddyg cyn bwydo'ch babi ar y fron yw'r ffordd orau o osgoi unrhyw niwed.

Rhyngweithio

Gall cymryd Valtrex ar yr un pryd â rhai meddyginiaethau eraill beri i sgîl-effeithiau waethygu neu achosi problemau iechyd ychwanegol. Dylech siarad â'ch darparwr gofal iechyd cyn cymryd Valtrex os ydych chi'n cymryd unrhyw un o'r meddyginiaethau canlynol:

 • Brechlyn firws Varicella
 • Brechlyn firws Zoster
 • Foscarnet
 • Acyclovir
 • Asiantau nephrotoxig
 • Bacitracin
 • Methotrexate
 • Meddyginiaethau canser
 • Meddyginiaethau arthritis
 • Meddyginiaethau a ddefnyddir i atal gwrthod trawsblannu organau

Y ffordd orau i ddysgu mwy am Valtrex ac unrhyw ryngweithiadau cyffuriau posib yw siarad â'ch darparwr gofal iechyd. Bydd dod â rhestr gyflawn o'r holl gyffuriau presgripsiwn rydych chi'n eu cymryd yn eu helpu i benderfynu a yw Valtrex yn iawn i chi.

Beth yw sgîl-effeithiau Valtrex?

Gall cymryd Valtrex achosi sgîl-effeithiau sy'n teimlo'n anghyfforddus. Os ydych chi'n cymryd Valtrex, dyma rai sgîl-effeithiau posib y gallech chi eu profi:

 • Cur pen
 • Poen stumog / poen yn yr abdomen
 • Cyfog
 • Chwydu
 • Pendro
 • Blinder
 • Trafferth cysgu
 • Trafferth canolbwyntio
 • Colli archwaeth
 • Brech ar y croen
 • Dolur rhydd
 • Poen ar y cyd

Er ei fod yn brin, gall Valtrex achosi sgîl-effeithiau mwy difrifol a allai fod angen sylw meddygol. Os ydych chi'n cymryd Valtrex ac yn dechrau cael rhithwelediadau, ymddygiad ymosodol, neu drawiadau, dylech gysylltu â'ch meddyg ar unwaith. Gall Valtrex hefyd achosi dryswch a phroblemau lleferydd sy'n gofyn am sylw meddyg.

Anaml iawn y bydd cymryd Valtrex yn achosi problemau arennau neu fethiant yr arennau a allai o bosibl fygwth bywyd. Os oes gennych broblemau arennau dylech siarad â'ch meddyg cyn cymryd Valtrex.

Fel y dywedwyd yn gynharach, gall Valtrex hefyd achosi anhwylder gwaed prin o'r enw syndrom purpura thrombocytopenig thrombotig / uremig hemolytig (TTP / HUS). Gall yr anhwylder gwaed hwn fod yn ddifrifol iawn ac o bosibl yn peryglu bywyd ac mae'n fwy o risg i gleifion gwrthimiwnedd sydd â chyflwr iechyd sylfaenol fel HIV neu AIDS.

Y ffordd orau i ddysgu mwy am unrhyw sgîl-effeithiau y gallech eu profi o gymryd Valtrex yw siarad â'ch meddyg neu'ch darparwr gofal iechyd.

A oes dewisiadau eraill yn lle Valtrex?

Nid oes fersiwn dros y cownter o Valtrex, ond mae rhai pobl yn cymryd fersiwn generig Valtrex, valacyclovir. Nid Valtrex yw'r unig feddyginiaeth wrthfeirysol sy'n gallu trin heintiau firws herpes a firws varicella zoster. Os oes gan rywun alergedd i Valtrex neu os oes ganddo gyflwr meddygol sylfaenol sy'n ei atal ef neu hi rhag ei ​​gymryd, gall meddyg argymell gwrthfeirysol arall.

Dyma rai meddyginiaethau amgen i Valtrex:

 • Acyclovir yn feddyginiaeth generig a ddefnyddir i drin firysau herpes simplex a varicella zoster. Mae ar gael ar ffurf generig neu o dan yr enw brand Zovirax . Mae'n trin yr un amodau â Valtrex, ond mae ei bioargaeledd yn is, sy'n golygu bod crynodiadau is ohono yn cael eu hamsugno gan y corff. Dysgu mwy am y gwahaniaeth rhwng acyclovir a Valtrex yma .
 • Famciclovir yn feddyginiaeth generig a ddefnyddir yn nodweddiadol i drin heintiau firws varicella zoster fel yr eryr. Hefyd yn hysbys o dan yr enw brand Famvir, mae famciclovir yn ddewis arall da i Valtrex i bobl â systemau imiwnedd dan fygythiad.

Meddyginiaethau cartref ar gyfer herpes

Yn ogystal â chymryd meddyginiaeth, mae llawer o bobl yn trin eu heintiau firws herpes gyda meddyginiaethau naturiol a chartref. Ni ddylai meddyginiaethau naturiol gymryd lle cyffuriau gwrthfeirysol, ond mae llawer o bobl yn canfod eu bod yn helpu i wella doluriau a phothelli poenus.

Dyma rai meddyginiaethau naturiol a chartref a allai o bosibl helpu eich haint firws herpes:

 • Te yfed echinacea . Perlysieuyn yw Echinacea. Gall te Echinacea roi hwb i'r system imiwnedd, gan helpu'r corff i frwydro yn erbyn brigiadau firws sy'n ymddangos fel doluriau annwyd, yr eryr, herpes yr organau cenhedlu, neu frech yr ieir.
 • Defnyddio hydrogen perocsid ar gyfer doluriau annwyd . Gall hydrogen perocsid lanhau doluriau annwyd a'u helpu i wella'n gyflymach oherwydd ei briodweddau antiseptig.
 • Bwyta bwydydd sy'n llawn L-lysin . Mae rhai astudiaethau'n awgrymu bod yr asid amino L-lysin gall helpu i gadw'r firws herpes rhag dyblygu. Gall cymryd ychwanegiad lysin neu fwyta bwydydd sy'n cynnwys L-lysin fel llysiau, codlysiau a physgod helpu i gadw'ch haint firws herpes rhag gwaethygu.
 • Cymhwyso cywasgiadau cŵl . Ar gyfer herpes yr organau cenhedlu, gall rhoi cywasgiad cŵl i'r ardal yr effeithir arni helpu i leddfu poen a chosi sy'n dod o friwiau a phothelli.

Y ffordd orau i ddysgu mwy am ddewisiadau amgen posibl i Valtrex yw siarad â'ch meddyg neu'ch darparwr gofal iechyd. Nid oes yr un maint yn gweddu i bob meddyginiaeth neu gynllun triniaeth sydd orau i bawb.