Prif >> Cyffuriau Vs. Ffrind >> Effexor vs Wellbutrin: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Effexor vs Wellbutrin: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un sy'n well i chi

Effexor vs Wellbutrin: Gwahaniaethau, tebygrwydd, a pha un syCyffuriau Vs. Ffrind

Trosolwg cyffuriau a'r prif wahaniaethau | Amodau wedi'u trin | Effeithlonrwydd | Yswiriant yswiriant a chymhariaeth cost | Sgil effeithiau | Rhyngweithiadau cyffuriau | Rhybuddion | Cwestiynau Cyffredin

Mae Effexor (venlafaxine) a Wellbutrin (bupropion) yn ddau feddyginiaeth gwrth-iselder gwahanol y gellir eu defnyddio i drin iselder. Mae Effexor a Wellbutrin yn gweithio trwy roi hwb i niwrodrosglwyddyddion penodol, fel norepinephrine a dopamin, yn yr ymennydd. Gall cydbwyso'r niwrodrosglwyddyddion hyn helpu i wella hwyliau, hyrwyddo gwell cwsg, a rhoi hwb i'ch archwaeth a'ch ffocws. Mae cyffuriau gwrthiselder hefyd yn ddefnyddiol ar gyfer trin problemau iechyd meddwl eraill yn ogystal ag iselder mawr.Er gwaethaf eu tebygrwydd, mae Effexor a Wellbutrin yn gweithio'n wahanol ac yn cael eu cymeradwyo gan FDA i drin gwahanol gyflyrau.Beth yw'r prif wahaniaethau rhwng Effexor a Wellbutrin?

Effexor yw'r enw brand ar venlafaxine. Mae'n gemegol yn union yr un fath â Pristiq (desvenlafaxine) ac mae'n perthyn i ddosbarth cyffuriau o'r enw atalyddion ailgychwyn serotonin-norepinephrine (SNRIs). Mae Effexor yn gweithio trwy rwystro ail-amsugno serotonin, norepinephrine, a dopamin yn yr ymennydd. Mae blocio eu hamsugniad, neu eu hail-dderbyn, yn cynyddu eu hargaeledd a'u heffeithiau cyffredinol.

Mae Effexor enw brand mewn tabledi rhyddhau ar unwaith wedi dod i ben. Yn lle, rhagnodir ffurflen rhyddhau estynedig o'r enw Effexor XR. Daw Effexor XR mewn cryfderau o 37.5 mg, 75 mg, a 150 mg.Wellbutrin yw'r enw brand ar bupropion. Mae'n gyffur gwrth-iselder unigryw wedi'i ddosbarthu fel aminoketone. Credir bod Wellbutrin yn gweithio trwy rwystro ail-dderbyn niwrodrosglwyddyddion norepinephrine a dopamin i hybu eu heffeithiau. Yn wahanol i Effexor, nid yw Wellbutrin yn newid lefelau serotonin gymaint.

Daw Wellbutrin mewn tabledi llafar sy'n cael eu rhyddhau ar unwaith gyda chryfderau o 75 mg neu 100 mg. Fodd bynnag, fe'i rhagnodir fel arfer fel tabled rhyddhau parhaus (Wellbutrin SR) neu dabled rhyddhau estynedig (Wellbutrin XL). Mae Wellbutrin SR a Wellbutrin XL yn cael eu rhyddhau'n raddol yn y corff a gellir eu cymryd unwaith y dydd.

Prif wahaniaethau rhwng Effexor a Wellbutrin
Effexor Wellbutrin
Dosbarth cyffuriau Atalyddion ailgychwyn serotonin-norepinephrine (SNRIs) Aminoketone
Statws brand / generig Fersiwn brand a generig ar gael Fersiwn brand a generig ar gael
Beth yw'r enw generig? Venlafaxine Bupropion
Pa ffurf (iau) mae'r cyffur yn dod i mewn? Tabled llafar Tabled llafar
Beth yw'r dos safonol? I ddechrau, 75 mg y dydd. Gellir cynyddu dosage 75 mg y dydd bob 4 diwrnod. Ni ddylai dosage fod yn fwy nag uchafswm o 225 mg y dydd mewn dosau wedi'u rhannu. I ddechrau, 100 mg ddwywaith y dydd. Ar ôl 3 diwrnod, gellir cynyddu'r dos i 100 mg 3 gwaith bob dydd. Ni ddylai dosage fod yn fwy na dos sengl o 150 mg ar y tro.
Pa mor hir yw'r driniaeth nodweddiadol? Triniaeth hirdymor Triniaeth hirdymor
Pwy sy'n defnyddio'r feddyginiaeth yn nodweddiadol? Oedolion 18 oed a hŷn Oedolion 18 oed a hŷn

Amodau wedi'u trin gan Effexor a Wellbutrin

Mae Effexor wedi'i labelu i drin iselder mawr neu anhwylder iselder mawr. Gall hefyd drin anhwylderau pryder, ymhlith cyflyrau iechyd meddwl eraill. Gall venlafaxine sy'n cael ei ryddhau ar unwaith helpu i drin pyliau o banig tra bod y ffurflen rhyddhau estynedig yn cael ei chymeradwyo i'w thrin anhwylder pryder cyffredinol . Mae defnyddiau oddi ar y label o Effexor yn cynnwys trin anhwylder obsesiynol-gymhellol (OCD) ac anhwylder dysfforig cyn-mislif (PMDD).Mae Wellbutrin wedi'i gymeradwyo gan FDA i drin anhwylder iselder mawr ac anhwylder affeithiol tymhorol. Fe'i defnyddir weithiau fel cyffur oddi ar y label i drin anhwylder deubegynol, anhwylder gorfywiogrwydd diffyg sylw (ADHD), a chamweithrediad rhywiol a achosir gan gyffuriau gwrthiselder SSRI.

Cyflwr Effexor Wellbutrin
Anhwylder iselder mawr Ydw Ydw
Anhwylder pryder cyffredinol Ydw Ddim
Anhwylder panig Ydw Ddim
Anhwylder obsesiynol-gymhellol Oddi ar y label Ddim
Anhwylder dysfforig premenstrual Oddi ar y label Ddim
Anhwylder deubegwn Oddi ar y label Oddi ar y label
Anhwylder gorfywiogrwydd diffyg sylw (ADHD) Oddi ar y label Oddi ar y label
Anhwylder affeithiol tymhorol Oddi ar y label Ydw

A yw Effexor neu Wellbutrin yn fwy effeithiol?

Mae Effexor a Wellbutrin yn feddyginiaethau effeithiol ar gyfer trin symptomau iselder. Fodd bynnag, y cyffur gwrth-iselder mwy effeithiol yw'r un sy'n gweithio orau i chi.

Yn ôl a meta-ddadansoddiad Mae Effexor a Wellbutrin yr un mor effeithiol ar gyfer trin oedolion ag anhwylder iselder mawr. Er bod y ddau ohonyn nhw'n gweithio yn yr un modd, dangoswyd bod Wellbutrin yn cynhyrchu llai o gamweithrediad rhywiol fel sgil-effaith. Mae camweithrediad rhywiol yn sgil-effaith gyffredin gwrthiselyddion, yn enwedig atalyddion ailgychwyn serotonin dethol (SSRIs).Mae Wellbutrin ac Effexor hefyd wedi'u cymharu â gwrthiselyddion SSRI fel sertraline, escitalopram, fluoxetine, paroxetine, a duloxetine. Mae treialon clinigol wedi dangos bod Wellbutrin yn debyg o ran effeithiolrwydd i SSRIs. I'r gwrthwyneb, mae Effexor wedi bod yn fwy effeithiol na SSRIs, er y gallai mwy o bobl roi'r gorau i gymryd Effexor oherwydd sgîl-effeithiau.

Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd i gael y driniaeth orau i chi. Ar ôl gwerthusiad cyflawn o'ch symptomau cyffredinol, bydd eich meddyg yn gweithio gyda chi i ddod o hyd i feddyginiaeth briodol.Cwmpas a chymhariaeth cost Effexor vs Wellbutrin

Mae angen presgripsiwn ar Effexor XR. Fel rheol mae'n cael ei gwmpasu gan y mwyafrif o gynlluniau Medicare ac yswiriant. Am gyflenwad 30 diwrnod o dabledi 75 mg, mae'r gost fanwerthu ar gyfartaledd oddeutu $ 146. Gall defnyddio cerdyn Effexor XR SingleCare ostwng y pris hwn i $ 15 yn dibynnu ar y fferyllfa rydych chi'n ei defnyddio.

Mae'n debyg y bydd eich meddyg yn rhagnodi Wellbutrin SR neu Wellbutrin XL. Mae'r fersiynau hyn o Wellbutrin yn rhyddhau'r cyffur yn raddol yn y corff. Bydd y mwyafrif o gynlluniau Medicare ac yswiriant yn cynnwys Wellbutrin XL neu Wellbutrin SR. Os nad oes gennych yswiriant, gall pris arian parod Wellbutrin fod yn fwy na $ 100. Hyd yn oed os oes gennych yswiriant, gallwch ddefnyddio cerdyn Wellbutrin XL SingleCare neu gerdyn Wellbutrin SR SingleCare i arbed arian ar eich presgripsiwn.Effexor Wellbutrin
Yswiriant yn nodweddiadol? Ydw Ydw
Yn nodweddiadol yn dod o dan Medicare Rhan D? Ydw Ydw
Dos safonol Effexor XR: tabledi 75 mg unwaith y dydd (maint o 30) Wellbutrin SR / XL: 150 mg unwaith y dydd (maint o 30)
Copay Medicare nodweddiadol $ 0– $ 1 $ 0– $ 22
Cost Gofal Sengl $ 15 + $ 11 +

Sgîl-effeithiau cyffredin Effexor vs Wellbutrin

Sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin Effexor yw cysgadrwydd, anhunedd, pendro, nerfusrwydd, cyfog a chur pen. Mae sgîl-effeithiau cyffredin eraill yn cynnwys ceg sych, gwendid cyhyrau, chwysu, a chyfradd curiad y galon uwch (crychguriadau). Sgîl-effeithiau rhywiol , gan gynnwys camweithrediad rhywiol ac alldaflu annormal, hefyd yn gyffredin wrth ddefnyddio Effexor.

Sgîl-effeithiau mwyaf cyffredin Wellbutrin yw anhunedd, pendro, ceg sych, cyfog, cur pen a chwysu. Gall wellbutrin hefyd achosi nerfusrwydd, gwendid cyhyrau, a chrychguriadau, ymhlith sgîl-effeithiau eraill.Gall Effexor a Wellbutrin hefyd achosi newidiadau mewn pwysau. Gall y ddau gyffur gwrth-iselder achosi naill ai ennill pwysau neu golli pwysau yn dibynnu ar eich ymateb i'r cyffur.

Mae sgîl-effeithiau difrifol Effexor a Wellbutrin yn cynnwys problemau iechyd meddwl newydd neu waethygu, meddyliau hunanladdol, cynnwrf a gelyniaeth. Monitro unrhyw newidiadau mewn hwyliau wrth gymryd y meddyginiaethau hyn. Ymgynghorwch â'ch darparwr gofal iechyd os ydych chi'n profi unrhyw sgîl-effeithiau difrifol.

Effexor Wellbutrin
Sgîl-effaith Yn berthnasol? Amledd Yn berthnasol? Amledd
Syrthni Ydw 3% Ddim -
Insomnia Ydw 3% Ydw 19%
Pendro Ydw 3% Ydw 22%
Nerfusrwydd Ydw dau% Ydw 3.1%
Ceg sych Ydw dau% Ydw 28%
Cyfog Ydw 6% Ydw 2. 3%
Cur pen Ydw 3% Ydw 26%
Gwendid cyhyrau Ydw dau% Ydw *
Palpitations Ydw * Ydw 4%
Chwysu Ydw dau% Ydw 22%
Alldaflu annormal Ydw 3% Ddim -

* heb ei adrodd
Nid yw amledd yn seiliedig ar ddata o dreial pen-i-ben. Efallai na fydd hon yn rhestr gyflawn o effeithiau andwyol a all ddigwydd. Cyfeiriwch at eich meddyg neu ddarparwr gofal iechyd i ddysgu mwy.
Ffynhonnell: Label FDA ( Effexor ), Label FDA ( Wellbutrin )

Rhyngweithiadau cyffuriau Effexor vs Wellbutrin

Gall Effexor a Wellbutrin ryngweithio ag atalyddion monoamin ocsidase (MAOIs). Gall cymryd MAOI, fel isocarboxazid neu phenelzine, gydag Effexor neu Wellbutrin gynyddu'r risg o syndrom serotonin. Ni ddylid cymryd Effexor a Wellbutrin gyda MAOI neu cyn pen 14 diwrnod ar ôl stopio MAOI.

Gall Effexor a Wellbutrin ryngweithio â chyffuriau serotonergig. Er enghraifft, gall cymryd cyffur serotonergig fel nortriptyline, gwrth-iselder tricyclic, gynyddu'r risg o syndrom serotonin wrth ei gyfuno â chyffur gwrth-iselder arall. Dylid osgoi Effexor a Wellbutrin hefyd gyda St John’s wort, cyffur llysieuol a ddefnyddir yn aml ar gyfer ei effeithiau gwrth-iselder. Dywedwch wrth eich meddyg a ydych chi'n cymryd cyffuriau gwrthiselder eraill cyn dechrau Effexor neu Wellbutrin.

Gall Effexor a Wellbutrin effeithio ar swyddogaethau platennau a cheulo gwaed. Gallai defnyddio Effexor neu Wellbutrin leihau effeithiolrwydd warfarin neu wrthgeulyddion eraill.

Cyffur Dosbarth cyffuriau Effexor Wellbutrin
Isocarboxazid
Phenelzine
Selegiline
Atalyddion monoamin ocsidase (MAOIs) Ydw Ydw
Lithiwm
Nortriptyline
St John's wort
Cyffuriau serotonergig Ydw Ydw
Warfarin Gwrthgeulyddion Ydw Ydw

Ymgynghorwch â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol i gael rhyngweithiadau cyffuriau posibl eraill.

Rhybuddion Effexor a Wellbutrin

Gall defnyddio Effexor neu Wellbutrin arwain at risg uwch o feddyliau hunanladdol, yn enwedig ymhlith pobl ifanc ac oedolion ifanc. Dylid monitro newidiadau ymddygiadol a hwyliau wrth gychwyn meddyginiaeth fel Effexor neu Wellbutrin. Os ydych chi'n profi newidiadau ymddygiad difrifol, gall eich darparwr gofal iechyd roi'r gorau i gyffuriau gwrth-iselder neu eu haddasu.

Gall Effexor a Wellbutrin gynyddu pwysedd gwaed. Felly, mae'n bwysig monitro pwysedd gwaed wrth gymryd y meddyginiaethau hyn. Ymgynghorwch â'ch meddyg os oes gennych hanes o bwysedd gwaed uchel cyn cymryd y meddyginiaethau hyn.

Gall rhai cyffuriau gwrthiselder fel SSRIs a SNRIs gynyddu'r risg o waedu. Dylid osgoi Effexor gyda gwrthgeulyddion a chyffuriau eraill sy'n effeithio ar geulo gwaed. Mae Wellbutrin, nad yw'n SSRI na SNRI yn llai tebygol o effeithio ar swyddogaethau platennau .

Pan gaiff ei ddefnyddio gyda chyffuriau serotonergig, gall Effexor a Wellbutrin gynyddu'r risg o syndrom serotonin. Mae symptomau syndrom serotonin yn cynnwys cyfradd curiad y galon uwch, pwysedd gwaed uwch, a thwymyn. Ymgynghorwch â'ch meddyg os ydych chi'n profi unrhyw un o'r symptomau hyn. Efallai y bydd angen sylw meddygol brys ar syndrom serotonin.

Cwestiynau cyffredin am Effexor vs Wellbutrin

Beth yw Effexor?

Mae Effexor yn feddyginiaeth enw brand a ddefnyddir i drin anhwylder iselder mawr. Enw generig Effexor yw venlafaxine. Effexor XR yw'r fersiwn rhyddhau estynedig o Effexor a gellir ei gymryd unwaith y dydd. Gall Effexor hefyd drin anhwylderau pryder a phanig.

Beth yw Wellbutrin?

Mae Wellbutrin yn hysbys wrth ei enw generig bupropion. Fe'i defnyddir yn bennaf i drin anhwylder iselder mawr. Fel rheol, rhagnodir Wellbutrin fel Wellbutrin SR neu Wellbutrin XL i drin iselder ysbryd a chyflyrau iechyd meddwl eraill. Gellir cymryd y ffurf rhyddhau estynedig o Wellbutrin unwaith y dydd.

A yw Effexor a Wellbutrin yr un peth?

Gall Effexor a Wellbutrin drin symptomau iselder. Fodd bynnag, mae Effexor yn atalydd ailgychwyn serotonin-norepinephrine (SNRI) ac mae Wellbutrin yn aminoketone. Felly, mae'r cyffuriau hyn yn gweithio mewn gwahanol ffyrdd. Mae ganddyn nhw hefyd wahanol ddefnyddiau a gymeradwywyd gan FDA.

A yw Effexor neu Wellbutrin yn well?

Mae Effexor a Wellbutrin ill dau yn gyffuriau effeithiol sy'n trin iselder. Mae Effexor yn well na Wellbutrin ar gyfer trin anhwylderau pryder sy'n brofiadol ochr yn ochr ag iselder. Fodd bynnag, o'i gymharu â Wellbutrin, gall Effexor achosi mwy o sgîl-effeithiau rhywiol, fel alldaflu annormal ac analluedd.

A allaf ddefnyddio Effexor neu Wellbutrin wrth feichiog?

Mae Effexor a Wellbutrin yn nosbarth C beichiogrwydd a gallant gynyddu'r risg o ddiffygion geni. Mae'r ddau gyffur hefyd yn gyfrinachol mewn llaeth y fron. Dylid rhybuddio neu osgoi defnyddio Effexor a Wellbutrin yn ystod beichiogrwydd.

A allaf ddefnyddio Effexor neu Wellbutrin gydag alcohol?

Ni argymhellir yfed alcohol wrth gymryd Effexor neu Wellbutrin. Gall defnyddio alcohol gydag Effexor neu Wellbutrin arwain at fwy o gysgadrwydd, pendro, a sgîl-effeithiau eraill. Gall defnyddio alcohol hefyd gynyddu'r risg o drawiadau mewn pobl sy'n cymryd Wellbutrin.