Prif >> Addysg Iechyd >> Sut i adnabod clefyd Lyme - heb frech llygad y tarw coch

Sut i adnabod clefyd Lyme - heb frech llygad y tarw coch

Sut i adnabod clefyd Lyme - heb frech llygad y tarw cochAddysg Iechyd

Pan oedd fy mab Evan yn y chweched radd, aeth ar drip gwersylla dros nos gyda'i ddosbarth. Cafodd amser gwych gyda'i ffrindiau ac nid oedd yn cofio cael ei frathu gan unrhyw beth. Wythnosau ac wythnosau'n ddiweddarach, roeddem i lawr ar lan Delaware ar wyliau, a dechreuodd Evan gwyno am boenau pen a chyhyrau. Un noson wrth i ni yrru allan am hufen iâ, dywedodd wrthym fod goleuadau pen y ceir yn trafferthu ei lygaid mewn gwirionedd. Roedd yn ymddangos bod yr holl symptomau hynny'n ychwanegu at glefyd Lyme - ond nid oedd ganddo frech llygad-tarw coch enwog.

Y bore wedyn, gelwais ar ein pediatregydd, Dr. Bruce Lockman o Lockman a Lubell Associates yn Fort Washington, Pennsylvania. Fe wnaeth fy annog i yrru Evan adref, lle cafodd ei brofi am Lyme. Daeth y prawf yn ôl yn bositif, a chafodd ei roi ar gwrs o tetracycline . Daethom i'r casgliad ei bod yn rhaid ei fod wedi'i heintio am bron i ddau fis ar y pwynt hwn (wedi'i frathu gan dic tic ceirw ar y gwersyll hwnnw yn ôl pob tebyg), felly cadwodd y meddyg ef ar wrthfiotigau am chwe wythnos. Yn y pen draw, lleihaodd y symptomau, a dychwelodd bywyd yn normal i Evan.Nid yw rhai sy'n dioddef Lyme mor ffodus ac yn dioddef materion meddygol hirdymor difrifol. Mae hyn yn fwy cyffredin po hiraf y bydd y clefyd heb ei drin. Mae yna sawl ffactor cymhleth a all arwain at oedi wrth wneud diagnosis. Mae'r tic ceirw ei hun yn fach iawn (mae tic nymff maint hedyn pabi) ac mae ei frathiad yn aml yn mynd heb i neb sylwi. Brech llygad y tarw yw symptom clefyd Lyme a elwir yn gyffredin, ond nid yw hyd at 30% o ddioddefwyr byth yn cael y frech o gwbl. Felly, nid oes gan lawer o bobl heintiedig unrhyw syniad bod problem nes eu bod wedi cael Lyme ers wythnosau (neu fisoedd hyd yn oed).

Y prawf cychwynnol mwyaf cyffredin i wneud diagnosis o Lyme yw ELISA (assay immunosorbent-gysylltiedig ag ensym). Mae'n profi'ch gwaed am wrthgyrff Lyme. Mae eich system imiwnedd yn gwneud gwrthgyrff mewn ymateb i haint Lyme. Fodd bynnag, mae'r gwrthgyrff hyn yn aml yn cymryd wythnosau ar ôl i'r person gael ei heintio i ymddangos yn eich gwaed. Felly, gall dehongli'r canlyniad fod yn anodd.

Symptomau clefyd Lyme annodweddiadol

Os ydych chi wedi bod yn teimlo o dan y tywydd ar ôl treulio amser yn yr awyr agored, dyma rai symptomau clefyd Lyme llai adnabyddus:  • cur pen
  • poenau corff
  • sensitifrwydd i olau
  • nodau lymff chwyddedig
  • poen nerf
  • stiffrwydd gwddf
  • problemau cof tymor byr

Camau clefyd Lyme

Siaradais â Dr. Lockman a esboniodd fwy am y salwch gwarthus hwn. Mae dau gam i Lyme:

  • lleol (tri i 30 diwrnod ar ôl yr haint)
  • lledaenu (mwy na mis ar ôl yr haint)

Yn ei bractis Philadelphia maestrefol, dywed Dr. Lockman ei fod yn gweld cryn dipyn o blant yn y cyfnod cynnar, lleol, ac mae cwrs byr o wrthfiotigau [dwy i dair wythnos] yn ddigon i'w fwrw allan o'u systemau.

Rhestrodd Lockman rai o gymhlethdodau posibl Lyme a ledaenwyd yn ddiweddarach. Mae'r rhain yn cynnwys arthritis, gyda chymalau chwyddedig. Gellir effeithio ar y galon hefyd (llid yn achosi problemau rhythm y galon). Gall symptomau niwrologig gynnwys parlys Bell (parlys un ochr i'r wyneb), llid yr ymennydd, a phroblemau gwybyddol (meddwl). Gall fod newidiadau i'r llygaid hefyd (coch, iris llidus neu gornbilen) a llid yr afu a'r ddueg. Ar gyfer Lyme wedi'i ledaenu, weithiau mae angen gwrthfiotigau IV am gyfnod hirach. Er, ychwanegodd Lockman, mae yna dipyn o ddadlau yn y proffesiwn meddygol ynglŷn â phatrymau clefyd diweddarach Lyme.Ble mae clefyd Lyme i'w gael?

Ar hyn o bryd mae 330,000 o achosion o glefyd Lyme yn flynyddol yn yr UD Mae wyth deg pump y cant o'r achosion hyn wedi'u darganfod mewn dim ond 14 talaith, yn bennaf yn y Gogledd-ddwyrain (fe'i darganfuwyd gyntaf yn Lyme, Connecticut), er bod achosion hefyd yn ymddangos yng Nghaliffornia, Oregon. , a thalaith Washington. Roedd fy mab - yn cysgu yn yr awyr agored yn ne-ddwyrain Pennsylvania - yn brif ymgeisydd am frathiad tic ceirw Lyme.

Mae'r tic sy'n cario clefyd Lyme wedi cynyddu ei ystod yng Ngogledd America oherwydd ailgoedwigo [a] ffrwydrad y boblogaeth ceirw gwyn, eglura Dr. Patrick Gaffney o Goleg y Ddaear, y Cefnfor a'r Amgylchedd. ym Mhrifysgol Delaware.

Sut i atal clefyd Lyme

Fel 2018, bu achosion Lyme ym mhob un o'r 50 talaith. Ond nid yw hynny'n golygu eich bod heb ffordd i amddiffyn eich hun. Os ydych chi'n mynd i fod yn yr awyr agored mewn ardaloedd coediog, gwnewch yn siŵr bod eich croen yn dod i gysylltiad â gweiriau trwy wisgo pants a chrysau llewys hir, a defnyddio tic ymlid. Archwiliwch eich croen yn drylwyr ar ôl bod yn yr awyr agored, a thynnwch unrhyw diciau yn ofalus ar unwaith. (Darllenwch y manylion llawn ar gyfer tynnu tic yma .)P'un a gawsoch eich brathu gan dic neu beidio, rhowch sylw bob amser i symptomau tebyg i ffliw felcur pen, pendro, twymyn, poen yn y cyhyrau, a blinder,a allai fod yn symptomau clefyd Lyme. Ac, wrth gwrs, gwyliwch allan am frech y tarw. Os ydych chi'n profi unrhyw un o'r uchod, ewch i weld meddyg ar unwaith.