Prif >> Addysg Iechyd >> Pigiadau PRP: A yw therapi plasma llawn platennau'n gweithio?

Pigiadau PRP: A yw therapi plasma llawn platennau'n gweithio?

Pigiadau PRP: A yw therapi plasma llawn platennauAddysg Iechyd

Beth yw pigiad PRP? | Triniaethau PRP | Cyfradd llwyddiant PRP | Amser adfer | Cost | Adnoddau

Mae meddygaeth adfywiol yn ffin newydd addawol. Mae therapïau fel triniaeth plasma llawn platennau (PRP) yn harneisio pŵer gallu sylweddol y corff i wella ei hun. Gan ddefnyddio platennau'r claf ei hun, mae pigiadau PRP yn gweithio trwy hwyluso'r broses iacháu, yn enwedig ar gyfer anafiadau sy'n araf i wella a hyd yn oed yn gronig. Gwneir llawer o honiadau syfrdanol am y therapi newydd beiddgar hwn, ond trwy ymchwil ac ymgynghori â darparwyr gofal iechyd, mae'n bosibl darganfod ai PRP yw'r opsiwn triniaeth iawn i chi.Beth yw pigiad PRP?

Mae plasma sy'n llawn platennau yn baratoad o waed y claf ei hun fel bod ganddo grynodiad uwch na'r cyffredin o blatennau. Pan gaiff ei chwistrellu yn ôl i'r claf mewn safle anaf, mae'n neidio-cychwyn y broses iacháu yno.

Mae platennau yn gelloedd bach, siâp disg yn y llif gwaed. Maent yn gwasanaethu fel atgyweirwyr y corff, gan ffurfio ceuladau gwaed pan fydd anaf. Pan fydd anaf yn eu actifadu, mae platennau'n mynd i'r gwaith, yn ffurfio ceuladau gwaed, ac yn rhyddhau proteinau ffactor twf yn gyflym i ddechrau'r broses iacháu. Mae'r proteinau hyn yn arwydd o gelloedd yn yr ardal sydd wedi'i hanafu i dyfu, gwahaniaethu, cynhyrchu pibellau gwaed newydd, a gosod meinwe ffibrog i atgyweirio'r difrod.

Mae therapi plasma llawn platennau yn cynnwys tynnu gwaed oddi wrth y claf a'i nyddu mewn centrifuge. Mae'r broses hon yn gwahanu'r celloedd gwaed coch a'r rhan fwyaf o'r celloedd gwaed gwyn o'r plasma gwaed, sy'n cynnwys dŵr, electrolytau, proteinau a phlatennau. Mae'r plasma llawn platennau yn gwahanu oddi wrth gydrannau gwaed eraill ac yn dychwelyd i ran o'r corff sydd wedi'i anafu trwy bigiad. Mae'r platennau'n aml yn cael eu actifadu cyn eu chwistrellu, sy'n golygu bod y broses geulo yn cael ei chychwyn yn artiffisial cyn cyflwyno'r platennau i'r ardal sydd wedi'i hanafu. Mae rhai meddygon, fodd bynnag, yn credu ei bod yn well gadael i'r platennau actifadu o fewn y corff. Pan fyddant yn cael eu actifadu, mae'r platennau'n dechrau ceulo ar unwaith ac yn cynhyrchu hormonau ffactor twf sy'n dechrau iacháu'r ardal yr effeithir arni.Ac eithrio llawdriniaeth, mae'r gweithdrefnau hyn fel arfer yn gleifion allanol. Bydd y darparwr gofal iechyd yn tynnu gwaed, yn paratoi'r gwaed mewn centrifuge, ac yn ailosod y plasma llawn platennau yn uniongyrchol ar safle'r anaf gyda neu heb actifadu'r platennau yn gyntaf. Gall y darparwr gofal iechyd ddefnyddio anesthetig lleol ar safle'r pigiad yn gyntaf. Efallai y bydd angen defnyddio uwchsain neu endosgop ar gyfer rhai gweithdrefnau i helpu'r meddyg i dywys y pigiad i'r anaf.

Defnyddiau

Ar gyfer y mwyafrif o anafiadau, mae'r corff yn gwella ei hun yn weddol gyflym ac nid oes angen ymyriadau arbennig arno. Defnyddir triniaeth PRP amlaf i drin cyflyrau lle mae'r broses iacháu yn rhwystredig o araf, fel anafiadau i'r cyhyrau, y tendonau neu'r esgyrn. Gall yr anafiadau iacháu araf hyn gymryd misoedd neu hyd yn oed flynyddoedd i'w datrys, ond gall therapi plasma llawn platennau gyflymu'r broses. Bydd y rhan fwyaf o gleifion yn dod ar draws therapi plasma llawn platennau fel gweithdrefn ddewisol ar gyfer anafiadau chwaraeon, anafiadau tendon cronig, ac osteoarthritis y glun neu'r pen-glin.

Diogelwch

Fodd bynnag, nid yw'r FDA wedi cymeradwyo triniaeth PRP. Mae'r FDA wedi clirio'r centrifuges, ond nid y triniaethau, felly mae pob triniaeth PRP yn dechnegol oddi ar y label ac nid yw'n dod o dan yswiriant.Yn fwy na hynny, nid yw pob meddyg a gwyddonydd yn cytuno ynghylch pa amodau y dylid eu trin gan PRP.

Yn ogystal, nid oes llawer o gonsensws ar brotocolau triniaeth PRP. Mae anghytundebau sylfaenol ynghylch paratoi plasma sy'n llawn platennau. Faint o blatennau sydd eu hangen? A ddylid cynnwys celloedd gwaed gwyn? Beth am ffibrin, protein sy'n hanfodol i geulo gwaed? A ddylid ei gynnwys? A yw actifadu'r platennau cyn y pigiad yn syniad da? Mae'r atebion i'r holl gwestiynau hyn yn dal i gael eu trafod a'u trafod yn y gymuned feddygol a gwyddonol.

Gall llywio trwy'r dryslwyn o hawliadau fod yn anodd wrth benderfynu ai PRP yw'r driniaeth feddygol gywir. Yn ffodus, mae'r wyddoniaeth a'r profiad gyda thriniaeth PRP yn gadarn ar gyfer rhai anafiadau a chyflyrau. I eraill, fodd bynnag, mae'r wyddoniaeth yn llai pendant. Mae'r lle i ddechrau gyda'r amodau y mae PRP yn eu trin a'r ymchwil sy'n ategu'r honiadau.Triniaethau PRP

Defnyddiwyd triniaeth plasma llawn platennau gyntaf mewn llawfeddygaeth calon agored i gyflymu iachâd clwyfau oherwydd y llawdriniaeth. Dechreuodd llawfeddygon wyneb-wyneb ei ddefnyddio i gyflymu iachâd gweithdrefnau esgyrn, fel ailadeiladu ên. Yn fuan, mabwysiadodd gweithwyr proffesiynol meddygaeth chwaraeon bigiadau plasma llawn platennau i gyflymu adferiad anafiadau chwaraeon, a dyna pryd y dechreuodd gweddill y byd dalu sylw.

Heddiw, mae triniaeth PRP yn ddefnyddiol ar gyfer sbectrwm llawn o gyflyrau: • Mae orthopaedyddion a meddygon meddygaeth chwaraeon yn ei ddefnyddio ar gyfer anafiadau esgyrn, tendon, cymal, ligament ac cyhyrau.
 • Mae deintyddion yn defnyddio pigiadau PRP ar gyfer echdynnu dannedd, mewnblaniadau, neu lawdriniaeth periodontol i gyflymu adferiad yn ogystal â gwella difrod ac esgyrn meinwe meddal.
 • Mae llawfeddygon o bob streipen yn defnyddio PRP i gyflymu iachâd clwyfau a lleihau cyfraddau heintiau.
 • Mae llawfeddygon plastig wedi defnyddio PRP ers amser maith i gyflymu'r broses iacháu o lawdriniaeth gosmetig, ond mae rhai'n defnyddio pigiadau PRP i hyrwyddo tyfiant meinwe gyswllt yn yr wyneb i lyfnhau crychau ac adfer lliw croen.
 • Mae dermatolegwyr yn defnyddio PRP ynghyd â'r meddyginiaethau minoxidil neu finasteride i gwrthdroi colli gwallt mewn dynion a menywod. Mae ffactorau twf platennau yn ysgogi'r ffoliglau gwallt i dyfu, ac mae'r meddyginiaethau'n rheoli effeithiau testosteron ar y ffoligl gwallt.
 • Mae rhai offthalmolegwyr wedi dechrau defnyddio diferion llygaid PRP yn uniongyrchol ar wyneb y llygad ar gyfer wlserau cornbilen neu anafiadau llygaid sych. Gall diferion llygaid PRP a roddir yn uniongyrchol ar y chwarennau rhwyg gynyddu cynhyrchiant rhwygiadau.
 • Mae otolaryngolegwyr wedi defnyddio pigiadau PRP i drin colli clyw neu arogli.
 • Yn olaf, mae rhai wrolegwyr yn rhoi pigiadau PRP i drin camweithrediad erectile.

Nid yw pawb yn ymgeisydd am bigiadau PRP. Ni ddylech gael pigiad PRP:

 • cael cyfrif platennau isel
 • cymryd teneuwyr gwaed
 • cael canser
 • yn feichiog
 • cael haint gweithredol

A yw PRP yn gweithio mewn gwirionedd?

Ar gyfer rhai cyflyrau, mae triniaeth plasma llawn platennau yn ddadleuol ac nid yw'n cael ei chefnogi'n gadarn gan wyddoniaeth. Mae ymarferwyr unigol yn adrodd ar ganlyniadau dramatig, ond yn aml dim ond sampl fach o gleifion y mae'r astudiaethau ategol yn eu cynnwys. Mae rhai astudiaethau'n dangos gwelliannau dramatig, ac mae rhai'n dangos y gwrthwyneb.Nid oes unrhyw ffordd gywir a dderbynnir yn gyffredinol i baratoi pigiad PRP. Mae nifer o ffactorau a allai ddylanwadu ar lwyddiant chwistrelliad PRP yn dal i fod yn ddadleuol, gan gynnwys pryd i actifadu'r platennau, p'un a yw celloedd gwaed gwyn yn y pigiad yn helpu neu'n rhwystro'r broses iacháu, a faint o ffibrin (protein ceulo gwaed a geir mewn plasma) dylid ei gynnwys gyda'r pigiad. Hynny yw, nid oes protocol sefydledig ar gyfer pigiadau PRP mewn perthynas ag unrhyw un o'r amodau y maent yn eu trin.

O ganlyniad, nid oes consensws ar gyfradd llwyddiant ar gyfer pigiadau PRP. Yn dibynnu ar y cyflwr a'r paratoad pigiad PRP, gall chwistrelliad PRP weithio neu beidio.Anafiadau tendon, cyhyrau, a ligament

Ar gyfer cyflyrau eraill, fodd bynnag, mae gan driniaeth PRP gefnogaeth gref ac mae wedi sicrhau canlyniadau rhagorol. Mae'r wyddoniaeth yn berswadiol bod pigiadau PRP yn driniaeth hynod lwyddiannus ar ei chyfer anafiadau tendon (tendinopathi). Ymhlith y rhain mae penelin tenis (epicondylitis), anafiadau cyff rotator, pen-glin siwmper (patellar tendonitis), Achilles tendonitis, fasciitis plantar, a tendinosis, ymhlith eraill.

Mae'r holl anafiadau tendon hyn yn hynod o anodd eu trin a'u rheoli. Maent yn cymryd amser hir i wella a gallant leihau ansawdd bywyd pobl egnïol yn sylweddol. Mae llawer yn datblygu i fod yn gyflyrau cronig a hyd yn oed oes. Mae cyfradd llwyddiant pigiadau PRP ar gyfer datrys yr amodau hyn yn uchel iawn.

Mae'r defnydd o PRP wrth drin anafiadau meinwe meddal cyhyrau ac anafiadau ligament ychydig yn llai sicr. Mae'r dystiolaeth hyd yn hyn yn dangos bod PRP yn cyflymu amser iacháu. Gall adferiad o anaf cyhyrau (fel pesgi wedi'i dynnu) neu anaf ligament (fel ysigiad ar eich ffêr) fod yn broses hir a chymhleth. Mae llawer o'r effeithiau PRP yn cyfrannu at adferiad cyflymach o anafiadau cyhyrau a gewynnau.

Arthritis ac adfywio cartilag

Mae'r wyddoniaeth sy'n cefnogi'r defnydd o PRP wrth drin anafiadau cartilag yn fwy ansicr. Mae osteoarthritis, y cyflyrau cartilag mwyaf cyffredin a gwanychol, wedi bod yn ymgeisydd am bigiadau PRP ers amser maith. Fodd bynnag, dim ond y gallu lleiaf posibl sydd gan gartilag i dyfu ac adfywio. Mewn un astudio gyda 200 o gleifion osteoarthritis , Fe wnaeth pigiadau PRP leihau poen a chynyddu swyddogaeth ar ôl 12 mis o gymharu â chleifion eraill.

Felly gall pigiadau PRP helpu cartilag i aildyfu'n well nag opsiynau triniaeth eraill, gan ei wneud yn ddewis arall rhesymol i bigiadau steroid neu asid hyalwronig. Fodd bynnag, mae canlyniadau cymysg i'r holl therapïau y bwriedir iddynt adfywio cartilag (gan gynnwys PRP). Mae angen mwy o astudiaethau yn y maes hwn.

PRP ar gyfer problemau iechyd eraill

Cefnogir y defnydd o PRP mewn deintyddiaeth a llawfeddygaeth yr un mor dda. Mae plasma llawn platennau'n cyflymu iachâd ac yn lleihau nifer yr achosion o haint yn sylweddol.

Fodd bynnag, mae angen astudio mwy ar driniaethau PRP mewn wroleg, offthalmoleg, dermatoleg, llawfeddygaeth gosmetig a meysydd eraill. Dylai cleifion sy'n ystyried triniaeth PRP ar gyfer cyflyrau heblaw tendon, cyhyrau, neu broblemau ar y cyd wneud eu diwydrwydd dyladwy a'u hymchwil, bod yn ofalus, ac ymgynghori ag un neu fwy o ddarparwyr gofal iechyd.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i bigiadau PRP weithio?

Nid yw pigiadau PRP yn lleddfu symptomau nac yn trwsio'r broblem yn yr un modd â chyffuriau neu lawdriniaeth. Yn lle hynny, maen nhw'n cychwyn proses adfywiol naturiol a fydd yn cymryd wythnosau i fisoedd i'w chwblhau yn dibynnu ar natur yr anaf.

Ar gyfer pigiadau PRP ar y cyd, esgyrn neu gyhyrau, dylai effeithiau pigiad PRP fod yn amlwg mewn tua thri mis a'u cwblhau mewn chwech i naw mis. Os na fu gwelliant digonol mewn poen neu symudedd ar yr adeg honno, efallai y bydd angen pigiad arall. Pan fydd y broses iacháu wedi gorffen, bydd yr effaith yn barhaol.

Beth i'w ddisgwyl ar ôl pigiadau PRP

Bydd angen peth amser adfer ar gyfer pigiadau plasma sy'n llawn platennau i gymal, cyhyrau neu dendon. Fel y soniwyd, nid yw PRP yn trwsio'r broblem nac yn lleddfu symptomau ond yn hytrach mae'n dechrau ac yn cyflymu proses adfywiol naturiol. Bydd y broses iacháu honno'n cymryd sawl wythnos neu fis i'w chwblhau, ond bydd yr ardal driniaeth yn boenus ac yn ôl pob tebyg wedi chwyddo am yr ychydig ddyddiau cyntaf. Mewn gwirionedd, mae chwyddo yn rhan o'r broses iacháu gychwynnol.

Amser a chyfyngiadau adfer

Yn gyffredinol, amser adfer pigiad PRP yw un i ddau ddiwrnod o orffwys a hyd at bythefnos gyda chefnogaeth cerdded (h.y., baglau), ac ar ôl hynny bydd therapi corfforol yn dechrau.

Bydd rhai triniaethau PRP yn caniatáu i gleifion ddychwelyd i'r gwaith drannoeth. Bydd eraill angen diwrnod neu ddau o orffwys. Osgoi ymarfer corff a chadw cyn lleied â phosibl o weithgareddau sy'n defnyddio'r ardal yr effeithir arni. Os ydych wedi cael pigiad i'ch clun, pen-glin neu'ch ffêr, ceisiwch osgoi cerdded yn ystod yr amser hwn. Yn dibynnu ar y pigiad, efallai y bydd angen i glaf ddefnyddio sling, cist cerdded, neu faglau am unrhyw le o ychydig ddyddiau i bythefnos.

Er y gall yr ardal sy'n cael ei thrin chwyddo, dylid osgoi meddyginiaethau gwrthlidiol, fel steroidau neu NSAIDs, am o leiaf wythnos. Efallai y bydd eich meddyg yn rhagnodi lleddfu poen nad yw hefyd yn gwrthlidiol.

Bydd unrhyw therapi corfforol yn cychwyn tua phythefnos ar ôl y driniaeth. Ar gyfer triniaeth ar y cyd, cyhyrau neu tendon, bydd y darparwr gofal iechyd eisiau ymweliad dilynol mewn chwech i wyth wythnos i asesu cynnydd. Bydd y boen yn ymsuddo'n raddol dros yr wythnosau a'r misoedd canlynol.

Sgil effeithiau

Mae therapi plasma llawn platennau yn defnyddio gwaed gan y claf, felly mae'n hynod ddiogel ac yn rhydd o sgîl-effeithiau. Yr unig sgîl-effeithiau y gall pobl eu profi yw adweithiau safle pigiad dros dro. Daw adweithiau safle lleol fel anaf i'r nerf, niwed i feinwe, neu boen lleol o'r pigiad ei hun. Mae risg fach o haint fel y mae gyda phob pigiad.

Faint mae pigiad PRP yn ei gostio?

Nid yw yswiriant yn cynnwys triniaeth plasma llawn platennau oni bai ei fod yn rhan o weithdrefn lawfeddygol, a hyd yn oed wedyn, efallai na fydd yn cael ei gwmpasu. Bydd y claf yn talu'r gost chwistrelliad PRP gyfan.

Nid oes consensws ar faint y dylai triniaeth PRP ei gostio. Cost gyfartalog triniaeth PRP yw $ 750, ond gallai'r weithdrefn gostio yn unrhyw le o $ 300 i $ 2,500 . Gall ymgynghoriad cychwynnol fod yn gost ychwanegol, ac efallai na fydd yswiriant ganddo hefyd. Felly, yn gyffredinol, gall cost allan-o-boced y rhan fwyaf o weithdrefnau PRP amrywio o $ 300 i $ 2,700.

Adnoddau cysylltiedig ar gyfer PRP