Prif >> Cymuned >> Arbedwch eich ergyd ffliw gyda SingleCare

Arbedwch eich ergyd ffliw gyda SingleCare

Arbedwch eich ergyd ffliw gyda SingleCareCymuned

Os ydych chi erioed wedi cael eich taro â y ffliw , rydych chi'n gwybod na ddylid cymryd bygythiad tymor y ffliw yn ysgafn. Amcangyfrif 39 i 56 miliwn Effeithiwyd ar Americanwyr yn ystod tymor ffliw 2019-2020, yn ôl y CDC. At hynny, bu mwy na 24,000 o farwolaethau cysylltiedig â ffliw. Nid salwch cyffredin yn unig yw'r ffliw, ond un sy'n draenio. Mae symptomau ffliw yn cynnwys teimlo'n flinedig, yn dwymyn, yn pesychu, a mwy. Hefyd ar gyfer iawn plant ifanc, yr henoed, a menywod beichiog, ac unigolion â salwch cronig gall fygwth bywyd.

Yn ffodus, mae yna ffordd i amddiffyn eich hun: ergyd y ffliw. Mae'r Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy yn argymell y dylai pawb 6 mis oed neu'n hŷn heb unrhyw wrtharwyddion dderbyn y brechiad bob blwyddyn. Y rheswm pam mae angen ergyd ffliw arnoch bob blwyddyn yw oherwydd nad yw'r firws ffliw, ffliw, yr un peth o flwyddyn i flwyddyn. Mae'r brechlyn yn cael ei ddiweddaru bob blwyddyn i gyd-fynd â'r straen sy'n cylchredeg y tymor hwnnw. Yn ogystal, mae'r CDC yn argymell brechlyn blynyddol oherwydd bod angen mwy o ddiogelwch ar eich system imiwnedd yn erbyn y firws yn flynyddol.CYSYLLTIEDIG: Ergyd ffliw 101

Fodd bynnag, llawer o bobl ymatal rhag cael y brechlyn ffliw oherwydd y gost. Mae SingleCare yn helpu i newid hynny. P'un a ydych wedi'ch yswirio â lefel uchel y gellir ei ddidynnu, heb yswiriant, neu ymlaen Medicare , Gall SingleCare helpu i wneud iawn am gostau'r brechlyn allan o boced.

Gofal Sengl Cerdyn presgripsiwn am ddim sydd ar gael i unrhyw un yn yr Unol Daleithiau a gall eich helpu i arbed arian ar bresgripsiynau a brechlynnau. Gellir defnyddio cwponau saethu ffliw SingleCare yn unrhyw un o'n fferyllfeydd partner fel Walgreens, Walmart, a CVS.Aeth fy ngŵr i nôl 2 bresgripsiwn ac roeddent yn gyfanswm o tua $ 1000.00 am 3 mis. Gyda

Rydw i wedi bod yn talu $ 140.00 Heddiw, mi wnes i dalu $ 35.00 am yr un tri !!!!

Yn anad dim, mae'r cerdyn yn anhygoel o hawdd i'w ddefnyddio: Yn syml, chwiliwch am eich presgripsiwn (neu frechlyn ffliw!) Cyn ymweld â'r fferyllfa neu gofynnwch i'ch fferyllydd brosesu'ch cerdyn neu ap wrth y cownter. Tra bod pigiad (fel Fluzone neu Flublok ) yw'r mwyaf cyffredin, mae chwistrell trwynol hefyd ( FluMist) , y gall pobl rhwng 2 a 49 oed eu derbyn. Mae rhai brechlynnau ffliw yn ddibwys, sy'n golygu eu bod yn cynnig amddiffyniad rhag tri math o ffliw. Mae eraill yn bedrochrog, sy'n golygu eu bod yn cynnig amddiffyniad rhag pedwar straen ffliw. Ar gyfer pobl 65 oed a hŷn, mae meddygon yn argymell brechlyn dos uchel, sydd bedair gwaith yn amddiffyn brechlynnau eraill.Rydym yn gallu darparu prisiau isel, cyson oherwydd ein partneriaethau fferyllol unigryw, felly bydd eich gostyngiadau saethu ffliw yn amrywio yn dibynnu ar yr ergyd ffliw a gewch a'r fferyllfa.

CYSYLLTIEDIG: Sut i gael ergyd ffliw gostyngedig neu am ddim

Fe wnes i ei ddefnyddio ar un o fy mhresgripsiynau oherwydd nad ywWedi arbed dros 200 o ddoleri i mi ar un o fy anadlwyr enillodd fy yswiriant

Nid yw'r ergyd ffliw yn gwarantu na chewch y ffliw, ond dangoswyd ei fod yn lleihau eich siawns o ddal y ffliw erbyn 40% -60% . Ac, os byddwch chi'n mynd yn sâl, mae'n lleihau difrifoldeb eich symptomau a eich siawns o ddatblygu cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â'r ffliw. Defnyddiwch SingleCare i arbed ar y brechlyn ffliw heddiw a phrofi cwymp iachach.Yn seiliedig ar adolygiadau defnyddwyr go iawn, golygwyd sylwadau Facebook ar gyfer sillafu ac eglurder.