Prif >> Addysg Iechyd >> Pa grwpiau sydd â risg uchel o gael cymhlethdodau ffliw?

Pa grwpiau sydd â risg uchel o gael cymhlethdodau ffliw?

Pa grwpiau sydd â risg uchel o gael cymhlethdodau ffliw?Addysg Iechyd

Symptomau | Cymhlethdodau | Ffactorau risg | Sut i osgoi cymhlethdodau ffliw

P'un a ydych chi'n goruchwylio cyfarwyddyd o bell eich plant neu'n aildrefnu cynlluniau gwyliau a wnaethoch ers talwm, mae COVID-19 a'i amhariadau bywyd cysylltiedig yn debygol o'ch rhan chi nawr. Ond, yn anffodus, nid dyna'r unig haint firaol a fydd yn lledaenu'n fuan. Wrth i'r cwymp agosáu bob blwyddyn, felly hefyd mae'r firws ffliw - ar ei uchaf rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror, ond yn para rhai blynyddoedd tan Mai , yn ôl Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau (CDC) yr Unol Daleithiau.Gall y ffliw eich taro’n galed mewn gwirionedd, gan achosi symptomau fel twymyn ac oerfel, dolur gwddf, a phoenau corff, meddai Karen Berger, Pharm.D., Aelod o Fwrdd Adolygu Meddygol SingleCare. Gall symptomau waethygu os ydych mewn risg uchel o gael cymhlethdodau pe baech yn ei gontractio.Gall cymhlethdodau difrifol sy'n peryglu bywyd ddigwydd o'r ffliw, eglura Dr. Berger. Mae oedolion hŷn, menywod beichiog, a chleifion â chyflyrau meddygol eraill mewn risg uwch fyth ar gyfer y cymhlethdodau hyn.

Symptomau ffliw cyffredin

Sut ydych chi'n gwybod a ydych chi'n dioddef o'r ffliw? Mae symptomau cyffredin yn aml yn cynnwys: • Twymyn ac oerfel
 • Peswch
 • Gwddf tost
 • Poenau cyhyrau neu gorff
 • Cur pen
 • Blinder
 • Chwydu a dolur rhydd mewn rhai pobl, er bod hyn yn fwy cyffredin mewn plant nag oedolion.
 • Twymyn uchel neu'n teimlo'n dwymyn yn rhai pobl
 • Trwyn yn rhedeg neu'n stwff

Pan ydych chi'n teimlo'n ddiflas, mae'n naturiol teimlo'n bryderus - neu hyd yn oed yn poeni eich bod chi wedi dal COVID-19. Gall fod yn anodd gwybod a ellir trin eich symptomau gartref neu a ddylech ymweld â darparwr gofal iechyd. Os credwch eich bod wedi bod yn agored i coronafirws, ffoniwch eich meddyg am gyngor, ond lawer gwaith y driniaeth ar gyfer y symptomau uchod yw aros adref nes iddynt basio.

CYSYLLTIEDIG: Coronafirws yn erbyn y ffliw yn erbyn annwyd cyffredin

Os byddwch chi'n dioddef o'r symptomau isod, rydych chi'n ceisio sylw meddygol ar unwaith neu'n mynd i ystafell argyfwng: • Anhawster anadlu
 • Poen yn y frest
 • Dryswch
 • Chwydu difrifol neu barhaus
 • Pendro sydyn
 • Stiffness gwddf difrifol
 • Colli ymwybyddiaeth

Gallai'r rhain fod yn arwyddion o salwch arall, neu'n gymhlethdod sy'n bygwth bywyd o'r ffliw.

Cymhlethdodau ffliw posib

Er bod y rhan fwyaf o bobl sy'n cael y ffliw yn gwella mewn tua phythefnos, mae eraill yn dioddef cymhlethdodau, a gall rhai ohonynt fod yn farwol. Maent yn cynnwys:

 • Heintiau sinwsitis a chlust
 • Niwmonia neu glefyd ysgyfaint arall
 • Llid y galon (myocarditis), ymennydd (enseffalitis) neu feinweoedd cyhyrau (myositis, rhabdomyolysis)
 • Methiant anadlol ac arennau
 • Sepsis

Y cymhlethdodau mwyaf cyffredin sy'n gysylltiedig â ffliw yw bacteriol niwmonia , a heintiau ar y glust a sinws mewn plant ifanc . Mae symptomau niwmonia yn cynnwys tagfeydd neu boen difrifol yn y frest, trafferth anadlu, twymyn 102 gradd neu'n uwch, a pheswch sy'n cynhyrchu rhoi .Yn fwy na hynny, os oes gennych gyflwr meddygol cronig, gall y ffliw eu gwaethygu. Efallai y bydd y rhai ag asthma yn cael mwy o drawiadau asthma tra byddant yn sâl gyda'r ffliw, ac efallai y bydd y rhai â chlefyd cronig y galon yn gweld bod eu cyflwr iechyd yn gwaethygu o'r ffliw.

CYSYLLTIEDIG: Triniaethau haint sinwsGrwpiau risg uchel ar gyfer cymhlethdodau ffliw

Mae yna sawl ffactor risg sy'n gwneud un yn fwy tueddol o gael cymhlethdodau ffliw. Maent yn cynnwys:

 • Oedran: Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael ei ystyried mewn risg uchel o gymhlethdodau, ac mae'r risg yn uwch ymhlith y rhai iau na 2 oed ac ar eu huchaf os ydynt yn iau na 6 mis oed. Ar ben arall y sbectrwm, mae oedolion 65 oed neu'n hŷn hefyd yn cael eu hystyried mewn mwy o berygl o gymhlethdodau.
 • Lle rydych chi'n byw neu'n gweithio: Mae'r rhai sydd mewn amodau byw neu weithio trwchus, fel cartrefi nyrsio neu farics milwrol, mewn mwy o berygl o gymhlethdodau ffliw.
 • Cael system imiwnedd wan: Gall popeth o driniaethau canser, cyffuriau gwrth-wrthod, defnyddio steroidau yn y tymor hir, derbyn trawsblaniad organ, a chael canser y gwaed neu HIV / AIDS wanhau'ch system imiwnedd a'i gwneud hi'n haws i chi fynd yn sâl gyda'r ffliw. a datblygu cymhlethdodau.
 • Bod â chyflwr cronig: Os oes gennych asthma, clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint, diabetes, clefyd y galon, clefyd niwrolegol neu niwroddatblygiadol, annormaledd llwybr anadlu, a chlefyd yr aren, yr afu neu'r gwaed, ac yn dal y ffliw rydych mewn mwy o berygl o gymhlethdodau.
 • Defnyddio aspirin o dan 19 oed: Mae pobl sy'n iau na 19 oed ac yn derbyn therapi aspirin tymor hir mewn perygl o ddatblygu syndrom Reye os ydynt wedi'u heintio â ffliw tymhorol.
 • Beichiogrwydd: Mae mamau beichiog yn fwy tebygol o gael cymhlethdodau ffliw. Mae'r risg hon yn tyfu yn yr ail a'r trydydd tymor. Ar ôl y partwm, mae menywod hefyd yn fwy tebygol o ddatblygu cymhlethdodau os cânt eu heintio cyn pen pythefnos ar ôl rhoi genedigaeth.
 • Gordewdra: Mae'r rhai sydd â mynegai màs y corff (BMI) o 40 neu fwy mewn risg uwch o ffliw cymhlethdodau .

Sut i osgoi cymhlethdodau ffliw

Y newyddion da yw bod ffyrdd i leihau eich risg o gael y ffliw, sy'n lleihau'r potensial ar gyfer cymhlethdodau difrifol.1. Rhif un yw cael brechlyn ffliw.

Y peth gorau y gallwch chi ei wneud yw cael eich ffliw i gael ei saethu bob blwyddyn, meddai Charles Parks Richardson , MD, Prif Swyddog Gweithredol KRS Global Biotechnology, Inc. Cynllun ar gyfer Medi i Hydref. Hyd yn oed os nad yw'r ergyd ffliw yn eich amddiffyn 100%, os ydych chi'n agored i firws y ffliw, mae siawns dda y bydd y symptomau'n llai difrifol. Cael ergyd y ffliw yw'r ffordd orau absoliwt i atal [y] ffliw a'i gymhlethdodau, gan gynnwys mynd i'r ysbyty a marwolaeth.CYSYLLTIEDIG: Brechu rhag y ffliw 101

dau. Rydych chi hefyd eisiau atal germau rhag lledaenu.

Mae hyn yn cynnwys golchi dwylo, gorchuddio'ch trwyn a'ch ceg pan fyddwch chi'n pesychu neu'n tisian ac osgoi cyffwrdd â'ch llygaid, eich trwyn a'ch ceg. Os ydych mewn risg uchel, mae hefyd yn syniad da glanhau a diheintio arwynebau a ddefnyddir yn aml fel bysellfwrdd eich cyfrifiadur, ffôn, a faucets, dolenni a chlymau.

3. Trin eich symptomau a rhoi hwb i'ch system imiwnedd.

Os ewch yn sâl gyda'r ffliw, cymerwch feddyginiaethau gwrthfeirysol os rhagnodir gan eich meddyg. Gall cyffuriau gwrthfeirysol fyrhau'ch salwch neu ei wneud yn filltir, gan leihau eich siawns o cymhlethdodau .

CYSYLLTIEDIG: Ydy Tamiflu yn gweithio?

Mae yna ffyrdd i drin eich symptomau i wneud eich adferiad yn fwy cyfforddus. Sicrhewch eich bod yn cael digon o orffwys a hylifau. Gallwch chi gymryd meddyginiaeth dros y cownter fel ibuprofen neu acetaminophen i leihau eich twymyn neu boenau eich corff, yn ogystal â suppressants peswch a gargles dŵr halen i'w trin dolur gwddf a pheswch .

Mae Dr. Richardson yn awgrymu ychwanegu fitaminau trwy gydol y flwyddyn, ond yn enwedig yn ystod tymor y ffliw. Mae fitamin C, Fitamin D, a sinc ynghyd â chadw hydradol yn fuddiol iawn.