Prif >> Addysg Iechyd, Newyddion >> Coronafirws yn erbyn y ffliw yn erbyn annwyd

Coronafirws yn erbyn y ffliw yn erbyn annwyd

Coronafirws yn erbyn y ffliw yn erbyn annwydNewyddion

DIWEDDARIAD CORONAVIRUS: Wrth i arbenigwyr ddysgu mwy am y nofel coronafirws, newidiadau newyddion a gwybodaeth. I gael y diweddaraf am y pandemig COVID-19, ewch i'r Canolfannau ar gyfer Rheoli ac Atal Clefydau .

Rydych chi newydd pesychu neu disian. Beth nawr? Gyda COVID-19 ar feddyliau pawb, mae'n hawdd dod yn amheus o unrhyw salwch, hyd yn oed os yw'n ddiniwed mae'n debyg. Pan fydd symptomau’r annwyd cyffredin, y ffliw, a COVID-19 yn gorgyffwrdd, sut allwch chi ddweud pa un sydd gennych chi? Dysgwch y gwahaniaethau rhwng coronafirws dynol a firysau eraill, a sut i atal haint .Beth sy'n achosi annwyd, y ffliw, a COVID-19?

Mae'r tri yn cael eu hachosi gan firysau, meddai Georgine Nanos , MD, arbenigwr mewn epidemioleg a Phrif Swyddog Gweithredol Kind Health Group yn Encinitas, California. Fel rheol, achosir yr annwyd cyffredin gan firws o'r enw rhinofirws. Mae COVID-19 yn cael ei achosi gan coronafirws. Mae'r ffliw yn cael ei achosi gan firws y ffliw.O fewn y mathau hynny o firysau, mae yna amrywiadau. Mae firws ffliw yn disgyn i ddau brif gategori sydd wedi'u labelu A a B. (Mae ffliw C a D hefyd, ond mae C yn ysgafn ac nid yw'n gyffredin ac nid yw'n hysbys bod D yn digwydd mewn bodau dynol.) Er ein bod ni'n galw COVID-19 coronafirws yn golofnog, dim ond un math o coronafirws mewn gwirionedd.

Mae coronafirysau yn deulu mawr o firysau sy'n achosi salwch sy'n amrywio o'r annwyd cyffredin i glefydau mwy difrifol fel Syndrom Anadlol y Dwyrain Canol (MERS-CoV) a Syndrom Anadlol Acíwt Difrifol (SARS-CoV), meddai Andrea Limpuangthip, MD, y cyfarwyddwr meddygol ansawdd diogelwch cleifion yn Baltimore's Canolfan Feddygol Trugaredd . Mae COVID-19 yn straen newydd o coronafirws, sydd wedi'i labelu fel SARS-CoV-2 a gelwir y clefyd yn glefyd coronafirws 2019 (COVID-19).Beth yw symptomau coronafirws yn erbyn symptomau annwyd a ffliw?

Mae symptomau annwyd fel arfer yn weddol ysgafn ac yn cynnwys trwyn yn rhedeg neu'n stwff, pesychu, tisian, dolur gwddf, ac yn teimlo'n sâl yn gyffredinol.

Mae gan y ffliw yr un symptomau ag annwyd, ond gall fod gan unigolion heintiedig dwymyn neu oerfel, poenau yn y cyhyrau neu'r corff, cur pen, blinder, ac weithiau chwydu a dolur rhydd (yn enwedig mewn plant).

Symptomau COVID-19 twymyn neu oerfel, peswch, prinder anadl neu anhawster anadlu, blinder, poenau yn y cyhyrau neu'r corff, cur pen, colli blas neu arogl, dolur gwddf, tagfeydd neu drwyn yn rhedeg, cyfog neu chwydu, a dolur rhydd.Mae annwyd cyffredin fel arfer yn dangos symptomau anadlol uchaf; mae'r ffliw a COVID-19 yn dangos materion anadlol uchaf ac isaf gyda chyfranogiad systemig, meddai Hamid S. Syed , MD, meddyg gofal acíwt a gofal sylfaenol yng Nghanolfan Feddygol Reagan yn Atlanta.

A yw coronafirws yn waeth na'r ffliw neu'n oer?

Anaml y mae annwyd yn ddifrifol ac yn annhebygol iawn o fod yn angheuol. Mae'r ffliw a COVID-19 yn effeithio ar bobl â graddau amrywiol o ddifrifoldeb. I rai, mae'r symptomau'n ysgafn ac nid oes unrhyw gymhlethdodau. I eraill, yn enwedig y rhai mewn categorïau risg uchel, gall y firysau hyn achosi cymhlethdodau difrifol a marwolaeth hyd yn oed.

Ar hyn o bryd, mae'r gyfradd marwolaeth ar gyfer COVID-19 ychydig yn uwch na marwolaethau ffliw. Gallwch ddod o hyd i ddiweddariadau ar farwolaethau COVID-19 yma .Y rhai sydd â risg uwch o gael symptomau neu gymhlethdodau difrifol o'r ffliw yw:

  • Plant
  • Oedolion dros 65 oed
  • Pobl sy'n feichiog
  • Pobl sydd â imiwnedd dwys
  • Pobl â chyflyrau iechyd eraill fel diabetes, clefyd y galon, ac asthma neu COPD

Ar gyfer COVID-19 , y rhai yr effeithir arnynt fwyaf yw:  • Oedolion hŷn
  • Pobl sydd â imiwnedd dwys
  • Pobl â chyflyrau iechyd eraill fel clefyd y galon, clefyd yr ysgyfaint, neu ddiabetes

Gall pobl o unrhyw oedran ddal COVID-19, ac er nad ydyn nhw'n cael eu hystyried yn risg uchel ar hyn o bryd, mae plant a phobl feichiog yn cael eu hystyried yn boblogaethau arbennig oherwydd eu risg uwch o salwch difrifol o glefydau heintus eraill.

Beth yw'r triniaethau ar gyfer y salwch hyn?

Dim ond yn erbyn heintiau bacteriol y mae gwrthfiotigau yn effeithiol - nid firysau. Felly, nid oes triniaeth ar gyfer yr annwyd cyffredin heblaw am reoli symptomau. Gorffwys, hylifau, ac os oes angen, meddyginiaeth rhyddhad symptomau dros y cownter fel Vicks Vaporub .Ar gyfer y ffliw , meddyginiaeth wrthfeirysol o'r enw Tamiflu yn gallu lleihau difrifoldeb y symptomau a hyd y salwch, ond dim ond os caiff ei roi o fewn y 24 i 48 awr gyntaf ar ôl i'r symptomau ddatblygu y mae'n effeithiol. Mae gorffwys a hylifau yn bwysig ar gyfer adferiad, a gellir rheoli symptomau gyda meddyginiaethau fel Advil neu Tylenol ar gyfer twymyn a phoen cyhyrau. Gall y ffliw achosi heintiau eilaidd fel niwmonia neu gymhlethdodau eraill, a allai fod angen triniaeth feddygol bellach.

Ar hyn o bryd nid oes triniaeth ar gyfer COVID-19. Nid yw cyffuriau gwrthfeirysol fel Tamiflu yn effeithiol yn erbyn COVID-19. Gorffwys, hylifau, a rheoli symptomau yn ogystal â monitro heintiau neu gymhlethdodau eilaidd yw'r cynllun triniaeth a argymhellir ar hyn o bryd.CYSYLLTIEDIG: Yr hyn rydyn ni'n ei wybod am driniaethau COVID-19 cyfredol

Sut mae annwyd, y ffliw, a COVID-19 yn ymledu?

Mae'r annwyd a'r ffliw cyffredin fel arfer yn cael eu trosglwyddo trwy [gael cysylltiad â] defnynnau bach neu fawr rhag pesychu, tisian neu gysylltiad agos â pherson sydd wedi'i heintio, meddai Dr. Syed. Mae gan COVID-19 ddull trosglwyddo tebyg.

Mae cyswllt agos yn golygu o fewn chwe troedfedd i berson heintiedig, lle mae'n bosibl anadlu defnynnau yn cael eu diarddel i'r awyr, neu gael defnynnau i lanio ar berson arall. Mae hefyd yn bosibl dal yr haint trwy gyffwrdd ag arwynebau sydd wedi'u halogi â defnynnau sy'n cynnwys y firws, ac yna cyffwrdd â'r wyneb (yn enwedig y llygaid, y trwyn a'r geg) - ond hyn ni chredir ei fod y brif ffordd y mae'r firysau hyn yn ymledu.

Mae'r ffliw yn heintus am ryw ddiwrnod cyn i'r symptomau ymddangos. Gall COVID-19 gael ei ledaenu gan unigolion heintiedig sy'n anghymesur.

Yn wahanol i chwedl , nid yw derbyn pecynnau o China yn ddull o drosglwyddo coronafirws. Nid yw'r firws COVID-19 yn byw yn ddigon hir ar arwynebau fel pecynnau i beri perygl.

Sut allwch chi atal y salwch hyn?

Er gwaethaf gwahaniaethau mewn difrifoldeb a mathau o firysau, gallwch atal pob un o'r tri salwch hyn mewn ffyrdd tebyg.

Golchwch eich dwylo!

Mwy nag yr ydych chi'n meddwl sydd angen i chi ei wneud! O leiaf wyth gwaith y dydd, golchwch eich dwylo mewn dŵr cynnes gyda sebon am 20 i 30 eiliad. Rhowch gynnig ar ganu Pen-blwydd Hapus ddwywaith i gadw'r amser. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cynnwys cefnau'ch dwylo a'ch gwelyau ewinedd. Golchi eich dwylo yw'r ffordd orau i atal y tri o'r afiechydon hyn rhag lledaenu (a'r mwyafrif o afiechydon heintus). Daliwch ati i wneud hyn, hyd yn oed pan nad oes pandemig neu achos, fel rhan o'ch trefn iechyd arferol - yn enwedig cyn bwyta neu baratoi bwyd, ac ar ôl defnyddio'r ystafell ymolchi.

Sebon a dŵr sydd orau, ond os nad oes un ar gael, defnyddiwch lanweithydd dwylo wedi'i seilio ar alcohol sydd o leiaf 60% alcohol .

Peidiwch â chyffwrdd â'ch wyneb.

Efallai na fyddwch yn sylweddoli pa mor aml rydych chi'n cyffwrdd â'ch wyneb nes i chi geisio peidio. Rydyn ni'n cyffwrdd â'n hwynebau o leiaf 200 gwaith y dydd heb sylwi, meddai Dr. Nanos. Gall cyffwrdd â'ch wyneb ar ôl cyffwrdd ag arwyneb halogedig eich gwneud yn sâl.

Diheintiwch wrthrychau ac ardaloedd a ddefnyddir yn gyffredin.

Dolenni drysau, toiledau, rheiliau llaw, countertops, unrhyw beth y mae pobl yn ei gyffwrdd yn rheolaidd - ac yn enwedig eich ffôn! Mae Dr. Nanos yn argymell golchi'ch ffonau mor aml ag y byddwch chi'n golchi'ch dwylo. Fel rheol, nhw yw'r eitem fwyaf halogedig sydd gennym yn ein heiddo, meddai Dr. Nanos. Mae ffonau yn peri risg ychwanegol oherwydd ein bod yn eu cadw mor agos at ein hwyneb hefyd, felly rwy'n argymell defnyddio clustffon Bluetooth gymaint â phosibl i'w gadw i ffwrdd o'ch wyneb.

Gwisgwch fwgwd.

Pan fyddwch chi'n gadael y tŷ neu'n mynd i fod mewn cysylltiad â phobl eraill, y ffordd orau i atal COVID-19 rhag lledaenu yw trwy wisgo mwgwd brethyn. Er efallai na fydd yn eich amddiffyn rhag cael haint, bydd yn eich helpu rhag lledaenu'r firws, y gallech fod yn ei gario tra'n anghymesur.

Arhoswch adref os ydych chi'n sâl.

Yr unig le y dylech fod yn mynd os oes gennych y ffliw neu COVID-19 neu os ydych yn amau ​​ei fod yw gweld darparwr gofal iechyd - a hyd yn oed wedyn, dylech alw ymlaen. Lleihau eich cyswllt ag eraill. Hyd yn oed os yw'ch symptomau'n ysgafn, fe allech chi heintio rhywun y gallai'r afiechydon hyn fod yn ddifrifol neu'n angheuol iddo.

Dal eich peswch.

Sneezes, hefyd. Peswch neu disian i feinwe, taflu'r feinwe, yna golchi'ch dwylo. Os nad oes meinweoedd ar gael, bydd y tu mewn i'ch penelin yn gwneud mewn pinsiad. Ceisiwch ddweud wrth blant (neu oedolion!) I wneud eliffant neu fampir fel ffordd i'w dysgu sut i wneud hyn.

Gofalwch amdanoch eich hun.

Cael llawer o gwsg, bwyta'n dda, ymarfer corff - gwnewch yr holl bethau hynny y byddech chi fel arfer yn eu gwneud i gadw'n iach.

Cael eich ffliw wedi'i saethu.

I fod yn glir iawn, nid oes brechlynnau ar gyfer yr annwyd cyffredin nac ar gyfer COVID-19, ac mae'r ergyd ffliw ddim yn cynnig amddiffyniad yn erbyn yr un ohonynt. Wedi dweud hynny, mae'r ergyd ffliw yn helpu i arafu lledaeniad y ffliw ac yn helpu i leihau difrifoldeb y rhai sydd wedi'u heintio. Gyda COVID-19 yn gofyn am lawer o adnoddau, bydd cadw'r ffliw - a'r ymweliadau ysbyty y gall fod eu hangen - i'r lleiafswm yn helpu gweithwyr gofal iechyd proffesiynol i reoli achosion COVID-19 yn fwy effeithlon. Mae'r ergyd ffliw hefyd yn lleihau eich siawns o gael y ffliw yn ychwanegol at COVID-19 pe byddech chi'n ei gontractio.

Nid yw byth yn rhy hwyr yn nhymor y ffliw i gael eich brechu os nad ydych chi eisoes. Cofiwch fod angen ergyd ffliw arnoch bob blwyddyn.

Ar gyfer COVID-19, gwerthuswch gynlluniau teithio.

Byddwn yn argymell yn gryf bod pobl yn osgoi teithio diangen, meddai Dr. Syed. Os oes rhaid i chi deithio, byddwch yn ddiwyd wrth ddilyn y mesurau ataliol a nodwyd yn flaenorol. Y peth gorau yw osgoi crynoadau mawr o bobl hefyd.

CYSYLLTIEDIG: Coronafirws a theithio

Gwiriwch wefan Canolfannau Rheoli Clefydau (CDC) yn rheolaidd.

Mae argymhellion atal a gwybodaeth gyffredinol am COVID-19 a ffliw tymhorol yn cael eu diweddaru ar wefan y CDC wrth i wybodaeth ddod ar gael. Sicrhewch eich bod yn gyfredol.

Coronavirus vs Ffliw yn erbyn Oer
COVID-19 Y ffliw Annwyd cyffredin
Feirws Coronafeirws Ffliw Fel arfer rhinofirws
Symptomau Twymyn neu oerfel, peswch, prinder anadl neu anhawster anadlu, blinder, poenau yn y cyhyrau neu'r corff, cur pen, colli blas neu arogl, dolur gwddf, tagfeydd neu drwyn yn rhedeg, cyfog neu chwydu, dolur rhydd Trwyn yn rhedeg neu'n stwff, peswch, tisian, dolur gwddf, twymyn neu oerfel, poenau yn y cyhyrau neu'r corff, cur pen, blinder, ac weithiau chwydu a dolur rhydd (yn enwedig mewn plant) Trwyn yn rhedeg neu'n stwff, peswch, tisian, dolur gwddf, yn teimlo'n sâl yn gyffredinol
Difrifoldeb Ysgafn i Ddifrifol Ysgafn i Ddifrifol Ysgafn
Cyfradd marwolaeth Gweler y diweddaraf Ystadegyn CDC Tua 0.1% Ddim yn angheuol
Triniaeth Meddyginiaeth rhyddhad symptomau, trin afiechydon eilaidd Gwrthfeirysol (Tamiflu) a roddir o fewn 24 i 48 awr gyntaf, meddyginiaeth rhyddhad symptomau, trin afiechydon eilaidd Meddyginiaeth rhyddhad symptomau
Y mwyaf mewn perygl o gael salwch difrifol Pobl hŷn, pobl sydd â imiwnedd dwys, pobl â chyflyrau iechyd cronig Plant ifanc, oedolion dros 65 oed, pobl feichiog, pobl sydd â imiwnedd dwys, pobl â chyflyrau iechyd cronig Neb
Atal Golchi dwylo, osgoi'r rhai sy'n sâl, gorchuddio peswch a disian, diheintio ardaloedd a ddefnyddir yn gyffredin, osgoi cyffwrdd â'ch wyneb, gwisgo mwgwd Sicrhewch eich brechlyn ffliw, golchi dwylo, osgoi'r rhai sy'n sâl, gorchuddio peswch a disian, diheintio ardaloedd a ddefnyddir yn gyffredin, osgoi cyffwrdd â'ch wyneb Golchi dwylo, osgoi'r rhai sy'n sâl, gorchuddio peswch a disian, diheintio ardaloedd a ddefnyddir yn gyffredin, osgoi cyffwrdd â'ch wyneb
Sut mae'n cael ei ledaenu Cyswllt agos ag unigolion heintiedig, gan gyffwrdd ag arwyneb halogedig Cyswllt agos ag unigolion heintiedig, gan gyffwrdd ag arwyneb halogedig Cyswllt agos ag unigolion heintiedig, gan gyffwrdd ag arwynebau halogedig

Er y gall yr annwyd cyffredin, y ffliw, a COVID-19 orgyffwrdd mewn rhai ffyrdd, gall gwybod y gwahaniaethau eich helpu i wybod pryd i geisio triniaeth gywir, os oes angen.