Prif >> Lles >> 7 rheswm y dylech chi gael corff corfforol blynyddol

7 rheswm y dylech chi gael corff corfforol blynyddol

7 rheswm y dylech chi gael corff corfforol blynyddolLles

Pan ydych chi'n rhedeg twymyn, yn brwydro yn erbyn meigryn difyr, neu'n pesychu yn ddiddiwedd, mae taith i swyddfa'r meddyg yn ddewis amlwg. Ond gwirio i mewn gyda'ch meddyg pan ydych chi'n teimlo'n iawn? Ddim mor amlwg - fodd bynnag, mae yr un mor bwysig. Mae cael archwiliad corfforol blynyddol yn un o'r allweddi mwyaf i gynnal iechyd da.

Beth yw arholiad corfforol blynyddol? Mae'n gyfres o brofion, a gynhelir gan eich meddyg gofal sylfaenol, sy'n mesur eich lles cyffredinol. Gallant fod yn llinell amddiffyn bwysig gyntaf yn erbyn llawer o gyflyrau iechyd difrifol, meddaiMaria Vila, DO, arbenigwr meddygaeth teulu a chynghorydd meddygol ar gyfer eMediHealth .Mae gwiriadau gwirio blynyddol neu arholiadau corfforol yn hollbwysig gan na fydd llawer o gleifion yn cael profion sgrinio ar gyfer canserau a chyflyrau eraill fel arall, meddai. Rydym yn tueddu i fynd at y meddyg dim ond pan fyddwn yn sâl ond nid yw'r rhan fwyaf o'r profion sgrinio yn cael eu gwneud yn ystod yr ymweliadau sâl hynny rhaid iddynt gymryd amser i wneud hyn.Beth sydd wedi'i gynnwys mewn arholiad corfforol blynyddol?

Perfformir corfforol corfforol blynyddol gan eich meddyg gofal sylfaenol - internydd neu feddyg meddygaeth teulu fel arfer - ac fel rheol maent yn cynnwys y canlynol:

  • Gwiriad arwyddion hanfodol: Bydd eich meddyg yn gwirio'ch pwysedd gwaed, pwls, tymheredd a'ch cyfradd resbiradol.
  • Profion gwaed: Bydd cyfrif gwaed cyflawn yn gwirio am anemia ac yn gwerthuso lefelau eich celloedd gwaed gwyn. Bydd panel metabolig yn gwerthuso eich electrolytau, swyddogaethau'r arennau a'r afu a'ch lefelau siwgr yn y gwaed. Bydd panel lipid ymprydio yn gwirio'ch lefelau colesterol. Mae'r rhan fwyaf o feddygon yn argymell gwneud gwaith gwaed bob blwyddyn.
  • Urinalysis: Gall profion wrin wirio am lawer o wahanol gyflyrau.
  • Arholiad corfforol: Gwiriad pen-wrth-droed yw hwn gan eich meddyg, a bydd yn amrywio yn dibynnu ar ryw ac oedran. Dylai hyn hefyd gynnwys unwaith eto ar gyfer unrhyw fannau geni amheus neu friwiau croen eraill.
  • Dangosiadau canser: Mae hyn hefyd yn wahanol yn ôl oedran a rhyw. Os ydych chi'n fenyw dros 40 oed, er enghraifft, efallai y cewch famogram i sgrinio am ganser y fron. Os ydych chi'n ddyn dros 50 oed, efallai y bydd eich gwaed yn cael ei wirio am antigen sy'n benodol i'r prostad i sgrinio am ganser y prostad.
  • Gwiriad brechu: Bydd eich meddyg yn edrych ar eich cofnodion imiwneiddio i weld a ydych chi'n gyfredol ac a allai archebu brechlynnau.
  • Gwiriad hwyliau: Mae'n debygol y bydd eich holiadur derbyn yn cynnwys un neu ddau o gwestiynau am eich cyflwr meddwl diweddar i gadw llygad am unrhyw anhwylderau hwyliau posibl.

Fel claf, gallwch chi baratoi ar gyfer eich siec mewn ychydig o ffyrdd, yn ôl Dr. Vila. Un, gofynnwch a fydd eich meddyg yn gwneud y gwaith gwaed yn y swyddfa neu a fyddwch chi'n cael eich anfon i labordy. Os yw yn y swyddfa, mae'n debygol y bydd angen i chi ymprydio am wyth awr o flaen amser ar gyfer y panel lipid. Dau, dewch â rhestr o'r holl feddyginiaethau rydych chi'n eu cymryd - presgripsiwn a thros y cownter - fel y gall eich meddyg ddrafftio hanes meddygol cyflawn. (Ar gyfer yr hanes meddygol hwnnw, efallai y bydd angen i chi ofyn am gofnodion meddygol gan eich darparwr gofal iechyd blaenorol.) A thri, gwisgwch ddillad a fydd yn hawdd eu tynnu, gan y bydd yn rhaid i chi gyfnewid eich gwisg am gwn meddygol.CYSYLLTIEDIG: Cwestiynau i'w gofyn i'ch meddyg yn eich arholiad blynyddol

Pwy ddylai gael corff corfforol blynyddol?

Nid yw gweithwyr meddygol proffesiynol bob amser yn cytuno a oes angen corff corfforol blynyddol ar gyfer pobl sydd fel arall yn iach. (Mae'r Rhyddhaodd Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol eu hamserlen ei hun ar gyfer arholiadau , yn seiliedig ar oedran a rhyw, sy'n amrywio o unwaith bob pum mlynedd i unwaith bob blwyddyn.) Ond mae llawer o feddygon yn hoffi Christina M. Gasbarro , MD, meddyg gofal sylfaenol yn Mercy Personal Physicians yn Overlea yn Baltimore, Maryland, yn credu ei bod yn syniad da dod i mewn yn flynyddol.

Mae'n ffordd wych o adeiladu perthynas a mynd dros brofion sgrinio y dylai cleifion fod yn eu cael, meddai.Wedi dweud hynny, yn ôl Dr. Gasbarro, mae yna ychydig o grwpiau sydd wir angen sicrhau eu bod yn cael arholiad blynyddol, gan gynnwys y rhai sydd â hanes teuluol o ganserau, clefyd y galon neu anhwylderau'r thyroid; y rhai sydd dros bwysau neu'n ordew; y rhai dros 40 oed (yn enwedig ar gyfer menywod sydd angen mamogramau blynyddol); ac athletwyr.

CYSYLLTIEDIG: 5 peth na ddylech eu cadw gan eich meddyg

7 rheswm pam y dylech gael arholiad corfforol blynyddol

1. Sefydlu llinell sylfaen

Nid canfod materion iechyd anhysbys yw'r unig reswm dros ymweliad ffynnon. Mae gweld eich meddyg pan fyddwch chi'n iach yn helpu'ch meddyg i ddeall anghenion penodol a swyddogaethau sylfaenol - fel cyfradd curiad y galon, pwysedd gwaed a lefelau colesterol. Efallai na fydd yr hyn sy'n arferol i un claf yn normal i un arall, ac mae sefydlu llinell sylfaen yn helpu'ch meddyg i wybod beth sy'n iawn i chi. Dyna pam ei bod hefyd yn bwysig ichi ddod â rhestr o'r holl gyffuriau rydych chi'n eu cymryd a braslunio mor fanwl â phosibl o hanes teulu (gan gynnwys gwybodaeth am eich rhieni, neiniau a theidiau a brodyr a chwiorydd) â phosibl.2. Adeiladu perthynas gref â'ch darparwr gofal iechyd

Pan fydd claf yn adnabod ac yn ymddiried yn ei feddyg, mae ansawdd y gofal yn cynyddu. Yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd yn PlosOne , mae gwell perthynas rhwng meddyg a chlaf yn cael effaith fach ond sylweddol ar iechyd cleifion. Wrth i'r meddyg ddod yn fwy cyfarwydd â chi a'ch iechyd, mae'n haws gwybod yn gyflymach pan fydd rhywbeth yn amiss. Gall eich meddyg eich cynorthwyo'n well pan fyddwch yn onest ac yn agored i gael cyngor.

3. Torri i lawr ar apwyntiadau arbenigol

Gall eich meddyg gofal sylfaenol wneud llawer o'r pethau rydych chi'n mynd at arbenigwr ar eu cyfer. Er enghraifft, os ydych chi'n fenyw ac yn nodweddiadol yn mynd at gynaecolegydd ar gyfer eich arholiad pelfig, ceg y groth pap, arholiad y fron a mamogram, mae'n debygol y bydd hynny i gyd wedi'i wneud yn ystod eich archwiliad corfforol blynyddol. Neu os ydych chi'n nodweddiadol yn mynd at ddermatolegydd i gael gwiriad man geni blynyddol, dylai eich meddyg gofal sylfaenol allu delio â hynny hefyd. Hefyd, yn aml mae gan apwyntiadau arbenigol gopi yswiriant iechyd uwch nag ymweliadau gofal sylfaenol, felly byddwch chi'n arbed arian hefyd.4. Dal cymhlethdodau iechyd bach - a allai fod yn fawr - yn gynnar

O ystyried yr holl brofion y bydd eich meddyg yn eu cynnal yn ystod eich archwiliad blynyddol, mae ef neu hi mewn sefyllfa wych i'ch rhybuddio am bryderon yn y dyfodol (mae eich lefelau siwgr yn y gwaed yn nodi eich bod yn gyn-diabetig) neu'n gwneud diagnosis o lu o gyflyrau meddygol (eich mae lefelau haearn yn isel ac rydych chi'n anemig). Gallant hyd yn oed ddal sawl math o ganser - a chyfnod cynnar gobeithio.

Mewn gwirionedd, mae'r rhestr o ddiagnosis posib yn mynd ymlaen ac ymlaen, meddai Dr. Vila. Gall archwiliadau blynyddol neu arholiadau corfforol ddarganfod llawer o gyflyrau iechyd gan gynnwys: grwgnach y galon, pwysedd gwaed uchel, annigonolrwydd arennol (llai o swyddogaeth arennau), llid yr afu, diffygion fitamin, colesterol uchel, canser y croen a chyflyrau croen eraill, canser y fron, canser y prostad , canser ceg y groth, a chanser y colon.5. Diweddaru brechiadau

Mae brechiadau yn ffordd ddiogel ac effeithiol o atal afiechyd ac, yn dibynnu ar eich oedran, efallai y bydd angen un newydd arnoch chi - neu un am y tro cyntaf. Er enghraifft, ystod oedran y Brechlyn HPV yn ddiweddar cafodd ei ymestyn hyd at 45 oed, ar gyfer dynion a menywod. Os nad ydych wedi ei dderbyn eto, gall eich meddyg ei argymell. Mae cadw'n gyfredol â brechiadau yn eich helpu i arbed arian yn y tymor hir trwy atal afiechydon a allai fod yn gostus i'w trin ac achosi ichi golli gwaith.

CYSYLLTIEDIG: Brechiadau i'w hystyried unwaith y byddwch chi'n troi'n 50 oed6. Rheoli ac adolygu presgripsiynau

Cyn eich corfforol arferol, gall eich meddyg adolygu eich cofnod iechyd electronig a gweld pa bresgripsiynau rydych chi'n eu defnyddio ar hyn o bryd. Mae hyn yn caniatáu i ddarparwyr gofal iechyd wirio nad yw'ch presgripsiynau'n rhyngweithio ag unrhyw gyffuriau neu atchwanegiadau rydych chi'n eu cymryd dros y cownter, felly gallwch chi fod yn sicr eich bod chi'n cael y driniaeth fwyaf diogel a mwyaf effeithlon.

Ac os ydych chi'n teimlo nad yw'ch presgripsiwn bellach yn gwneud i chi yr hyn y dylai, gallwch drafod ail-raddnodi'r dos neu roi cynnig ar feddyginiaeth newydd gyda'i gilydd. (Dydych chi byth eisiau newid eich cyffuriau heb ymgynghori â'ch meddyg yn gyntaf.)

7. Rhoi arweiniad

Os oes unrhyw un y gallwch ymddiried ynddo i gael y ffeithiau o ran eich iechyd a'ch arferion, eich meddyg chi ydyw. Gall ef neu hi ddarparu'r arweiniad a'r awgrymiadau sydd eu hangen arnoch i atal neu dorri'n ôl ar ymddygiadau afiach fel ysmygu, yfed a gorfwyta, neu hyd yn oed sut i fod yn fwy egnïol. Yn ogystal, gall eich meddyg eich cysylltu ag adnoddau neu awgrymu gwasanaethau ataliol eraill. Dyma'ch cyfle i gael sylw i'ch holl bryderon iechyd!

Gall SingleCare helpu

Yn ystod eich corfforol arferol, efallai y bydd eich meddyg yn nodi anhwylder neu broblem iechyd y mae angen i chi gymryd meddyginiaeth ar bresgripsiwn ar ei chyfer. Gyda cherdyn SingleCare am ddim, gallwch arbed hyd at 80% ar eich presgripsiynau mewn mwy na 35,000 o fferyllfeydd, gan gynnwys CVS, Target, Walmart, Walgreens, a llawer mwy.