Prif >> Lles >> Sut i drin diffyg ïodin â diet ac atchwanegiadau

Sut i drin diffyg ïodin â diet ac atchwanegiadau

Sut i drin diffyg ïodin â diet ac atchwanegiadauLles

Beth yw ïodin? | Diffyg ïodin | Argymhellion cymeriant dyddiol | Bwydydd | Ychwanegiadau

Mae ïodin yn faethol hanfodol i'n cyrff, ac mae'n helpu i gynnal llawer o swyddogaethau corfforol. Mae bwydydd sy'n llawn ïodin yn stwffwl o ddeiet iach, er nad yw pawb yn cael digon o'r maetholion hwn yn rheolaidd. Os ydych chi eisiau dysgu mwy am symptomau diffyg ïodin, ffyrdd naturiol o amlyncu ïodin mewn bwyd, a'r gwahanol fathau o atchwanegiadau ïodin sydd ar gael, daliwch i ddarllen.Beth yw ïodin?

Mae ïodin yn fwyn olrhain sy'n hanfodol ar gyfer cynhyrchu hormonau thyroid triiodothyronine (T3) a thyrocsin (T4) . Mae'n floc adeiladu ar gyfer cwsg, metaboledd, a thwf a datblygiad cyffredinol. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn cael digon o ïodin yn rheolaidd, er, mewn rhai achosion, efallai y bydd angen ychwanegu ïodin i frwydro yn erbyn diffyg.

Beth yw diffyg ïodin?

Pan fydd gennych ddiffyg ïodin, nid yw'ch corff yn cael cymaint o ïodin ag sydd ei angen arno. Mae achos mwyaf cyffredin diffyg ïodin oherwydd diffyg ïodin yn y diet, meddai Kasey Nichols , NMD, sy'n arbenigo mewn meddygaeth naturopathig. Gall diffyg ïodin arwain at gyflyrau meddygol difrifol. Yn ffodus, oherwydd cynnwys ïodin mewn halen bwrdd ym 1924, mae diffyg ïodin yn yr Unol Daleithiau yn gymharol anghyffredin.

Er bod y rhan fwyaf o Americanwyr yn cael digon o ïodin â diet traddodiadol y Gorllewin, mae'n bwysig deall y symptomau sy'n gysylltiedig ag anghydbwysedd ïodin a sut y gallai effeithio ar eich iechyd yn gyffredinol.Mae magu pwysau, anawsterau dysgu, cael yr oerfel yn aml, a blinder yn symptomau cyffredin o ddiffyg ïodin. Un o symptomau mwy difrifol ac amlwg diffyg ïodin yw goiter , sy'n chwydd yn y gwddf a achosir gan chwarren thyroid fwy. Mae gan berson â diffyg ïodin risg uwch o anhwylderau thyroid eraill, fel isthyroidedd (clefyd thyroid a achosir gan gynhyrchu hormonau thyroid yn annigonol). Yn achos plant sy'n tyfu, gall diffyg ïodin difrifol achosi problemau iechyd eraill fel anabledd deallusol , datblygiad ymennydd araf, neu dwf crebachlyd.

I drin diffyg ïodin, gall person gynyddu ei gymeriant o rai bwydydd sy'n llawn ïodin, neu gymryd atchwanegiadau ïodin.

Sut ydw i'n gwybod a oes angen ïodin arnaf?

Y cam cyntaf wrth wneud diagnosis o ddiffyg ïodin yw cysylltu â'ch darparwr gofal iechyd. Bydd ef neu hi'n gallu profi eich lefelau ïodin mewn sawl ffordd i benderfynu a oes diffyg ïodin dietegol arnoch chi. Mae yna ychydig o wahanol brofion a all helpu gyda'r broses hon.Y ddau brawf ïodin mwyaf cyffredin yw prawf wrin a phrawf gwaed, sy'n ffyrdd cyflym a hawdd o wirio lefelau ïodin. Fodd bynnag, efallai na fydd yr wrinalysis mor gywir â phrawf gwaed. Dewis arall yw prawf llwytho wrin mwy manwl, sy'n dangos crynodiad ïodin yn eich wrin dros 24 awr. Mae hwn yn brawf hynod gywir, er y gall fod yn anghyfleus cael gafael ar yr holl samplau wrin am ddiwrnod cyfan. Yn olaf, mae'r prawf clwt ïodin hefyd yn cymryd tua 24 awr i'w gwblhau, ond nid yw mor fanwl gywir. Gyda'r prawf hwn, bydd eich meddyg yn paentio darn o groen ag ïodin ac yn arsylwi pa mor gyflym y mae'r corff yn ei amsugno.

Yn dibynnu ar ganlyniadau'r profion hyn a symptomau'r claf, efallai y bydd angen i feddyg gynnal profion ychwanegol fel a Prawf TSH i bennu lefelau hormonau thyroid a sut y gallai lefelau isel o ïodin fod wedi effeithio arnynt.

Faint o ïodin sydd ei angen arnaf?

Gan fod ïodin yn gydran angenrheidiol ar gyfer swyddogaeth thyroid iawn a thwf datblygiadol, mae faint o ïodin sydd ei angen ar berson yn dibynnu ar ei gyfnod bywyd.Isod mae rhestr o'r cymeriant dyddiol a argymhellir ar gyfer bwyta ïodin, yn ôl y Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol :

Argymhellion dyddiol ïodin dyddiol
Cyfnod bywyd Cymeriant dyddiol a argymhellir
Geni i 6 mis 110 mcg
Babanod 7–12 mis 130 mcg
Plant 1–8 oed 90 mcg
Plant 9–13 oed 120 mcg
Pobl ifanc 14-18 oed 150 mcg
Oedolion 150 mcg
Merched beichiog 220 mcg
Merched sy'n bwydo ar y fron 290 mcg

Nodyn: Mae menywod beichiog a bwydo ar y fron angen y mwyaf o ïodin, gan fod eu lefelau ïodin yn trosglwyddo i'w plentyn yn ystod eu datblygiad. Oherwydd hyn, menywod sy'n llaetha sy'n cael y swm uchaf o ïodin a argymhellir i sicrhau bod eu llaeth y fron yn cynnwys digon o ïodin i'w babi.Faint o ïodin sy'n ormod?

Mae gofynion ïodin uchaf hefyd yn amrywio yn ôl cyfnod bywyd. Er enghraifft, ni ddylai plentyn ifanc fod yn fwy na 300 mcg o ïodin mewn diwrnod, tra bod gan oedolyn llawn dwf uchaf o 1,100 mcg. Gall gormod o ïodin gynhyrchu symptomau tebyg i ddiffyg ïodin, fel goiter neu hyperthyroidiaeth.

Beth yw ffynonellau da o ïodin mewn bwyd?

Datrysodd halen bwrdd ïoneiddiedig lawer o anhwylderau diffyg ïodin yn yr 20au, fodd bynnag. mae data'n awgrymu gallai problem diffyg ïodin fod yn aildyfu yn yr Unol Daleithiau wrth i fwy o ddefnyddwyr ddewis halen kosher heb halen a halen môr.Yn ffodus, mae yna lawer o fwydydd sy'n llawn ïodin ar gael ar wahân i halen. Gallwch edrych at gynhyrchion llaeth (yn enwedig llaeth ac wyau) a bwyd môr (pysgod, berdys a gwymon) i ymgorffori mwy o ïodin yn eich diet. Mae ffrwythau a llysiau hefyd yn ffynonellau bwyd da o ïodin, yn enwedig ffa lima, bananas, neu ŷd.

Rhestrir isod rai o'r bwydydd mwyaf cyffredin sy'n llawn ïodin a'u gwerthoedd dyddiol y cant (% DV). Daw'r niferoedd hyn o'r Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol argymhellion ar gyfer bwyta bwyd ïodin.Bwydydd sy'n llawn ïodin
Bwyd Microgramau ïodin fesul gweini Canran y gwerth dyddiol (% DV)
Gwymon (Nori, Kombu, Wakambe, Arame) Yn amrywio rhwng 16-2,984 mcg fesul 1 gram o wymon 11% -1.989%
Côd 99 mcg mewn 3 oz o benfras wedi'i bobi 66%
Llaeth 56 mcg fesul 1 cwpan o laeth braster is 37%
Bara 45 mcg fesul 2 dafell o fara gwyn, wedi'i gyfoethogi 30%
Berdys 35 mcg fesul 3 oz o berdys 2. 3%
Wyau 24 mcg yr wy 16%
Tiwna 17 mcg fesul 3 owns o diwna (tun mewn olew) un ar ddeg%
Ffa lima 8 mcg fesul ½ cwpan o ffa lima wedi'i ferwi 5%
Corn 14 mcg fesul ½ cwpan o ŷd hufennog 9%
Banana 3 mcg fesul 1 banana dau%

CYSYLLTIEDIG: A yw halen yn ddrwg i chi? Dyma pam na all gwyddonwyr gytuno

Allwch chi gymryd atchwanegiadau ïodin?

Mae atchwanegiadau ïodin ar gael dros y cownter fel capsiwlau neu dabledi. Mae rhai ohonynt yn deillio o gwymon sy'n llawn ïodin (math o wymon). Nid oes angen presgripsiwn ar y cynhyrchion hyn, ond mae angen eu gwahaniaethu oddi wrth fformwleiddiadau ïodin eraill.

Mae'n faethol hanfodol i'n cyrff, ond gellir defnyddio ïodin hefyd fel gwrthseptig cymorth cyntaf i drin mân doriadau neu glwyfau ac atal haint. Mae tinctures ïodin a ffurfiau ïodin eraill sy'n seiliedig ar hylif wedi'u cynllunio at ddefnydd allanol yn unig ac ni ddylid eu llyncu.

Datrysiad Lugol ni fwriedir ei ddefnyddio fel ychwanegiad, sy'n cynnwys ïodid potasiwm. Gellir ei amlyncu o dan oruchwyliaeth meddyg wrth drin thyrotoxicosis (storm thyroid) neu argyfyngau ymbelydredd. Peidiwch â amlyncu hylif sy'n cynnwys ïodin heb arweiniad a goruchwyliaeth gweithiwr meddygol proffesiynol.

Os ydych chi'n bwriadu cymryd ychwanegiad ïodin, mae'n well ceisio cyngor meddygol gan eich darparwr gofal iechyd neu ddeietegydd am y cynhyrchion gorau i'w defnyddio, a pha ddos ​​sy'n iawn i chi. Yn nodweddiadol, mae'r mathau hyn o atchwanegiadau yn cynnwys cynnwys ïodin o 150 mcg, sef y swm safonol o ïodin y dylai oedolyn ei gael bob dydd. Fodd bynnag, mae pawb yn wahanol o ran anghenion maethol, a gall bwyta mwy o fwydydd sy'n llawn ïodin fod yn opsiwn triniaeth well i rai unigolion.