Prif >> Addysg Iechyd >> A yw niwmonia yn heintus?

A yw niwmonia yn heintus?

A yw niwmonia yn heintus?Addysg Iechyd

Mae niwmonia yn haint sy'n effeithio ar yr ysgyfaint. Mae anadlu'n dod yn anodd i berson heintiedig â niwmonia oherwydd bod sachau aer yn yr ysgyfaint, a elwir hefyd yn alfeoli, yn dechrau llenwi â hylif. Gall niwmonia fygwth bywyd. Mae bron i 50,000 o bobl yn yr UD yn marw o'r salwch hwn bob blwyddyn, yn ôl y Canolfannau ar gyfer Rheoli ac Atal Clefydau (RHEOLI CLEFYDAU TROSGLWYDDADWY). Gall unrhyw haint anadlol beri pryder, yn enwedig gyda'r bygythiad sydd ar ddod o coronafirws. Ond a yw niwmonia yn heintus? Darllenwch ymlaen i ddysgu pwy sydd mewn perygl o ddal niwmonia a sut i'w atal rhag lledaenu.

Sut ydw i'n gwybod a oes gen i niwmonia?

Gall symptomau niwmonia ddod o fewn 24 awr ar ôl yr haint neu ddod ymlaen yn araf. Weithiau mae symptomau cyffredin niwmonia yn debyg i symptomau tebyg i annwyd neu ffliw gan gynnwys pesychu, twymyn, a thrafferth anadlu.Y peswch gall ei hun fod yn wlyb neu'n gynhyrchiol, sy'n golygu eich bod yn pesychu mwcws melyn, gwyrdd neu hyd yn oed brown o'r ysgyfaint. Hemoptysis (pesychu gwaed, mwcws gwaedlyd, neu fflem) a pesychu yn y nos gall ddigwydd hefyd yn ystod pwl o niwmonia.Twymyn uchel , i fyny o 105 gradd, gall fod yn ymateb i'r corff yn ymladd haint sy'n gysylltiedig â niwmonia. Os ydych chi'n dwymyn, efallai y byddwch chi'n profi oerfel, chwysu ac ysgwyd.

Anhawster anadlu gall deimlo fel diffyg anadl, neu deimlo fel na allwch ddal eich gwynt. Mae poenau yn y frest, gan gynnwys teimladau miniog neu drywanu wrth besychu neu geisio cymryd anadl ddwfn, yn gyffredin unwaith y bydd niwmonia yn datblygu. Ar ben hynny, gall cyanosis (ocsigen isel yn y gwaed) ddigwydd, gan beri i'ch gwefusau, bysedd, neu'ch croen droi'n las o ddiffyg ocsigen.Gall symptomau ychwanegol niwmonia gynnwys colli archwaeth bwyd, dolur rhydd, cyfog a chwydu.

A yw niwmonia yn heintus?

Mae mwy na 30 o achosion niwmonia. Ffliw a firws syncytial anadlol (RSV) yw achosion mwyaf cyffredin niwmonia yn yr Unol Daleithiau, yn ôl y Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy . Mae ffurfiau bacteriol a firaol o niwmonia yn heintus. Fodd bynnag, nid yw niwmonia a achosir gan anadlu llidwyr cemegol, ffyngau, neu niwmonia dyhead (anadlu bwyd neu hylif) yn heintus.

Mae mathau heintus o niwmonia yn cael eu trosglwyddo o berson i berson trwy ronynnau yn yr awyr. Gall pesychu a disian yn yr awyr halogi rhywun arall yn uniongyrchol. Yn debyg i ymlediad y annwyd cyffredin, ffliw, a COVID-19 , gall gronynnau yn yr awyr lanio ar wyneb a heintio rhywun yn anuniongyrchol. Mae niwmonia cerdded yn ffordd arall o ddisgrifio niwmonia ysgafn a allai deimlo fel annwyd yn y frest. Os ydych chi wedi'ch heintio, hyd yn oed os ydych chi'n anghymesur, gallwch chi dal i ledaenu'r firysau neu'r bacteria a all achosi niwmonia.Niwmonia bacteriol

Mae rhai bacteria yn fwy heintus nag eraill. Mae mycobacterium a mycoplasma yn hysbys am ba mor hawdd y gallant ledaenu. Mae streptococcus pneumoniae yn achosi mwyafrif yr achosion niwmonia bacteriol. Mae'r salwch anadlol hwn yn heintus ac yn debygol o effeithio ar bobl hŷn ac unigolion sydd â systemau imiwnedd â nam arnynt.

Gall bacteria ddod o hyd i ffordd i'r ysgyfaint ac achosi haint, yn enwedig mewn unigolion sydd ar anadlyddion, yn dioddef o afiechydon eraill, neu yn yr ysbyty. Mae niwmonia a gafwyd yn yr ysbyty yn digwydd pan fydd unigolion sydd eisoes yn sâl yn cael niwmonia wrth gael triniaeth feddygol yn yr ysbyty.

CYSYLLTIEDIG: Mae FDA yn cymeradwyo Xenleta i drin niwmonia bacteriolNiwmonia firaol

Mae niwmonias firaol hefyd yn heintus. Ffliw neu'r ffliw yn achos cyffredin niwmonia firaol mewn oedolion. Fodd bynnag, firws syncytial anadlol (RSV), coronafeirysau (Yn syml, mae COVID-19 yn un math o'r nifer o coronafirysau), a gall yr annwyd cyffredin hefyd achosi niwmonia. Yn ogystal â chasglu hylif yn yr ysgyfaint, mae meinwe'r ysgyfaint yn llidus ac yn llidiog gyda'r mwyafrif o niwmonias.

Pwy sydd â risg uchel o niwmonia?

Gall achosion o niwmonia fod yn ysgafn i ddifrifol a hyd yn oed yn peryglu bywyd, yn dibynnu ar eich cyflwr corfforol a'r math o niwmonia sydd gennych. Gall unrhyw un - hen neu ifanc - gael y cyflwr anadlol hwn. Mae'r grwpiau canlynol yn fwy tueddol o ddatblygu niwmonia:  • Pobl 65 oed a hŷn
  • Cleifion â salwch anadlol preexisting, fel COPD neu asthma
  • Pobl â phroblemau iechyd sylfaenol, fel clefyd y galon neu HIV / AIDS
  • Y rhai sydd â systemau imiwnedd gwan, fel cleifion sy'n cael cemotherapi, yn gwella ar ôl cael llawdriniaeth, yn cymryd cyffuriau gwrthimiwnedd, neu'n anadlu peiriant anadlu
  • Pobl ag iechyd gwael yn gyffredinol
  • Pobl sy'n ysmygu neu'n yfed gormod o alcohol

Gall gweithiwr meddygol proffesiynol wneud diagnosis o niwmonia gydag archwiliad corfforol neu belydr-X ar y frest a rhagnodi meddyginiaeth yn ôl yr angen.

Yn gyffredinol, mae plant yn fwy tebygol o gael niwmonia nag oedolion. Niwmonia yw prif achos marwolaethau plentyndod yn y byd. Er bod cyfraddau marwolaeth plant o niwmonia yn sylweddol is yn America oherwydd y gofal iechyd sydd ar gael, niwmonia yw'r prif reswm pam mae plant yn yr ysbyty yn yr Unol Daleithiau. Mae plant 5 oed ac iau mewn mwy o berygl o gael niwmonia na phlant hŷn.Pa mor hir mae niwmonia yn heintus?

Tua 10 diwrnod yw'r amser y mae unigolyn yn heintus o niwmonia ar gyfartaledd. Fodd bynnag, gall rhai achosion o niwmonia (yn enwedig niwmonia sy'n gysylltiedig â thiwbercwlosis) fod yn heintus am sawl wythnos, yn dibynnu ar ffurf niwmonia a'r math o driniaeth feddygol a argymhellir.

Gall gwrthfiotigau leihau heintusrwydd niwmonias bacteriol yn sylweddol. Ar ôl dechrau gwrthfiotigau, mae unigolyn yn dal yn heintus am 24 i 48 awr arall. Unwaith y bydd y dwymyn sy'n gysylltiedig â'r salwch wedi diflannu, mae'r niwmonia yn llai tebygol o fod yn heintus. Gall pesychu barhau am sawl wythnos oherwydd llid lingering, hyd yn oed ar ôl triniaeth effeithiol.Meddyginiaethau cartref fel defnyddio mêl i leddfu peswch a sinc gall rhoi hwb i'r system imiwnedd, yn enwedig yn ystod achos o niwmonia firaol, fod yn offer defnyddiol, yn ôl Kate Tulenko , MD, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Corvus Health.

Gall cael triniaeth feddygol leihau hyd salwch a'r risg o'i ledaenu i bobl eraill. Os bydd eich twymyn yn dychwelyd neu os bydd symptomau iasol yn methu â diflannu, gofynnwch i ddarparwr gofal iechyd am gyngor.

Sut i atal niwmonia

Gellir atal rhai niwmonias. Brechiadau ar gael i atal niwmonia a achosir gan rai firysau a bacteria. Hefyd, gall byw ffordd iach o fyw trwy fwyta diet cytbwys ac ymarfer corff yn rheolaidd leihau'r risg o ddal niwmonia. Gall ymarfer corff arferol gynyddu iechyd yr ysgyfaint a'i wrthwynebiad i heintiau.

Mae ffordd iach o fyw hefyd yn cynnwys ymatal rhag ysmygu ac yfed gormod o alcohol i helpu i gadw'r system imiwnedd yn iach. Mae cael digon o orffwys ac yfed dŵr yn ffordd arall eto i helpu i atal salwch fel niwmonia.

Gall ymarfer golchi dwylo'n drylwyr hefyd leihau eich amlygiad i germau a all achosi niwmonia, yn enwedig yn ystod tymor oer a ffliw. Os ydych chi'n pesychu neu'n tisian, gwnewch eich gorau i wneud hynny i feinwe dafladwy neu benelin eich llawes, ac yna golchi'ch dwylo. Gwnewch yn siŵr eich bod yn diheintio arwynebau a ddefnyddir yn aml fel ffonau, countertops a doorknobs i atal germau rhag lledaenu a all achosi niwmonia.

Yn olaf, os yw pobl yn eich cymuned yn sâl, gwnewch eich gorau i ymarfer cadw pellter Cymdeithasol pan yn bosibl. Gall lleihau eich amlygiad i facteria a firysau wrth fyw bywyd iach ac egnïol chwarae rhan hanfodol wrth gynnal lles.