Prif >> Cwmni >> Beth allwch chi ei ddisgwyl yng nghostau Rhan D Medicare

Beth allwch chi ei ddisgwyl yng nghostau Rhan D Medicare

Beth allwch chi ei ddisgwyl yng nghostau Rhan D MedicareCwmni

Os ydych chi'n gymwys i gael Medicare, efallai eich bod yn ymwybodol ei fod ar gael mewn pedair rhan: mae Rhan A a Rhan B (a elwir gyda'i gilydd yn Original Medicare) a Rhan C (a elwir hefyd yn gynllun Mantais Medicare) yn gysylltiedig â gwasanaethau fel triniaeth ysbyty cleifion mewnol a gofal iechyd cartref, tra Medicare Rhan D. yn fudd-dal cyffuriau presgripsiwn o dan Medicare. Fel gyda llawer o bethau fferyllol, mae hynny'n golygu bod arian mawr yn gysylltiedig.

Yn 2019 , cofrestrwyd bron i 45 miliwn o Americanwyr yng nghynlluniau cyffuriau Rhan D Medicare, a Swyddfa Gyllideb Congressional amcangyfrifedig y bydd $ 88 biliwn yn cael ei wario ar y rhaglen yn 2020. Bydd pobl hŷn a derbynwyr Medicare eraill yn ysgwyddo tua 25% o'r baich hwnnw trwy gostau Rhan D Medicare - premiymau misol, didyniadau blynyddol, copayments, arian parod, a chostau eraill - ond mae'r 75% sy'n weddill yn cael cymhorthdal ​​gan Medicare .Faint mae Medicare Rhan D yn ei gostio?

Deddfwyd Rhan D Medicare fel cyfraith gan y llywodraeth ffederal yn 2003 a daeth i rym yn llawn mewn 2006 mewn ymateb i'r defnydd cynyddol a chostau cyffuriau presgripsiwn yn yr UD Y syniad y tu ôl i Ran D yw helpu i dalu o leiaf rai o gostau meddyginiaethau. sydd wedi dod yn llawer rhy ddrud i lawer o dderbynwyr Medicare eu fforddio ar eu pennau eu hunain.Mae Americanwyr yn gwario mwy ar gyffuriau presgripsiwn nag unrhyw wlad arall - tua $ 1,200 y pen y flwyddyn, yn ôl adroddiad 2019 Bloomberg . Rydym hefyd yn talu mwy am gyffuriau. Gall cyffuriau canser gostio mwy na $ 10,000 y mis, ac mae cyffuriau presgripsiwn eraill yn gwneud penawdau fel mater o drefn pan fydd cwmnïau newydd yn eu prynu ac yn codi'r prisiau i lefelau gwarthus.

Mae yna lawer o resymau pam mae dirprwyon cyffuriau mor uchel. Un yw proses sy'n gysylltiedig â Medicare Rhan D o'r enw sicrwydd, sy'n cychwyn unwaith y byddwch wedi gwario digon ar bresgripsiynau bob blwyddyn i dderbyn yr hyn a elwir yn sylw trychinebus.Fel rhan o'ch cwmpas Rhan D, bydd angen i chi dalu premiwm misol. Y premiwm misol ar gyfartaledd ar gyfer darpariaeth Rhan D yn 2020 yw $ 32.74. Bydd y cwmni yswiriant sy'n gweinyddu'r cynllun hefyd yn disgwyl ichi ddefnyddio copayau neu arian parod nes i chi gyrraedd eich didynnu. Yn 2020, yr uchafswm y gellir ei ddidynnu Rhan D yw $ 435.

Ar ôl i chi a'ch cynllun gyda'i gilydd wario $ 4,020, byddwch chi'n nodi'r hyn a elwir yn Bwlch sylw Medicare neu dwll toesen. Yn y cam hwn, ni fyddwch yn talu mwy na 25% am gyffuriau generig ac enw brand, ac mae eich cwmni yswiriant a'r gwneuthurwr cyffuriau yn talu 75%, nes i chi gyrraedd y trothwy sylw trychinebus. Yn 2020 , y nifer hwnnw yw $ 6,350 mewn gwir gostau blynyddol allan o boced. Er mwyn eich helpu i ddod allan o'r bwlch darpariaeth yn gyflymach, mae pris llawn pob cyffur yn cyfrif tuag at eich costau allan o boced.

Ar ôl i chi dalu $ 6,350, byddwch chi'n cael yn awtomatig sylw trychinebus . Mae hynny'n golygu, am weddill y flwyddyn, eich bod yn talu 5% o'r gost am bob cyffur NEU $ 3.60 am generig a $ 8.95 am gyffuriau enw brand (pa bynnag swm sydd fwyaf). Mae'n bwysig nodi y bydd gan bobl ag incwm isel sy'n gymwys ar gyfer y rhaglen Cymorth Ychwanegol Rhan D ffederal gostau llawer is am gyffuriau.Mae hynny'n newyddion da i fuddiolwyr Medicare, ond mae sicrwydd yn creu cymhelliant i gwmnïau cyffuriau godi eu prisiau, ac mae'n rhoi llai o gymhelliant i gwmnïau yswiriant iechyd negodi prisiau cyffuriau i lawr, gan eu bod yn gwybod y bydd y llywodraeth ffederal ar ôl pwynt penodol bod yn codi'r rhan fwyaf o'r tab.

Mae'n cynyddu cost cyffuriau presgripsiwn ac yn rhoi baich mawr ar drethdalwyr America. Er bod endidau fel y Comisiwn Cynghori ar Daliadau Medicare wedi dadlau dros ailstrwythuro'r rhaglen sicrwydd i roi mwy o'r costau ar y cwmnïau yswiriant a gweithgynhyrchwyr cyffuriau, nid yw wedi digwydd eto rhag ofn y bydd yn achosi premiymau misol Medicare Rhan D ewch ffordd i fyny.

Beth yw premiwm Medicare Rhan D ar gyfer 2020?

Gan nad oes angen cyffuriau presgripsiwn ar bawb, mae cynlluniau Rhan D Medicare yn ddewisol ac yn costio ychwanegol bob mis. Gall premiwm buddiolwr sylfaen cenedlaethol Rhan D - y swm y mae cynlluniau Rhan D yn dechrau arno - newid o flwyddyn i flwyddyn, ond yn 2020 y premiwm cyfartalog yw $ 32.74 y mis ar gyfer pob buddiolwr Rhan D. Mae yna hefyd swm addasiad misol sy'n gysylltiedig ag incwm Rhan D, neu IRMAA, sy'n golygu efallai y bydd yn rhaid i chi dalu mwy yn seiliedig ar eich incwm yn ôl eich ffurflen dreth 2019.Unigolion Cyplau yn ffeilio ar y cyd Cost
$ 87,000 neu lai $ 174,000 neu lai Talwch bremiwm eu cynllun iechyd yn unig bob mis
$ 87,000- $ 109,000 $ 174,000- $ 218,000 Talu $ 12.20 ychwanegol y mis
$ 109,000- $ 136,000 $ 218,000- $ 272,000 Talu $ 31.50 ychwanegol y mis
$ 136,000- $ 163,000 $ 272,000- $ 326,000 Talu $ 50.70 ychwanegol y mis
$ 163,000- $ 500,000 $ 326,000- $ 750,000 Talu $ 70 ychwanegol y mis
$ 500,000 neu fwy $ 750,000 neu fwy Talu $ 76.40 ychwanegol y mis

A oes costau Rhan D Medicare eraill?

Yn ychwanegol at eich swm blynyddol y gellir ei ddidynnu (os oes gan eich cynllun un), premiymau misol ac unrhyw daliadau sy'n gysylltiedig ag incwm, mae costau eraill yn gysylltiedig â Medicare Rhan D, ac er bod ychydig, fel copayau a sicrwydd arian, yn amlwg, efallai na fyddwch byddwch yn ymwybodol o rai o'r costau eraill.

Copayment , neu copay, yn swm penodol (er enghraifft, $ 10) rydych chi'n ei dalu am bresgripsiwn bob tro y byddwch chi'n ei lenwi, tra bod eich cynllun Rhan D yn talu am y gweddill. Sicrwydd yn golygu eich bod yn talu canran o gost (er enghraifft, 25%) y cyffur bob tro tra bod y cynllun yn talu'r gweddill. Mae rhannu costau yn cael ei bennu gan bob cynllun, ac mae gan rai cynlluniau wahanol gopïau neu arian parod ar gyfer cyffuriau generig a chyffuriau enw brand, sydd yn aml yn cael eu cynnwys mewn haenau uwch, drutach.Cost llai amlwg y mae rhai pobl yn mynd yn sownd â hi yw'r cosb ymrestru hwyr , sy'n effeithio ar unrhyw un nad yw'n dewis cynllun Rhan D Medicare yn eu cyfnod cofrestru cychwynnol o saith mis ond sy'n penderfynu cofrestru yn Rhan D yn ddiweddarach. Mae'r gosb, sy'n ganran o bremiwm buddiolwr sylfaen genedlaethol Rhan D, yn cynyddu am bob mis yr aethoch heb sylw cyffuriau presgripsiwn, a bydd yn rhaid i chi ei thalu am oes eich cynllun cyffuriau Rhan D - ac eithrio'r rhesymau canlynol. :

  • Mae gennych sylw credadwy o gyffuriau
  • Rydych chi'n gymwys i gael Cymorth Ychwanegol
  • Mae gennych brawf eich bod wedi cael gwybodaeth wael ynghylch a oedd eich cwmpas cyffuriau cyn cael Rhan D yn gredadwy

CYSYLLTIEDIG: Eich canllaw i ymrestru agored MedicareDyma enghraifft: Daeth Fred yn gymwys ar gyfer Medicare yn 2017, a daeth ei gyfnod cofrestru cychwynnol i ben ar 1 Ionawr, 2018. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, nid yw Fred wedi bod ar sylw cyffuriau credadwy ac mae'n penderfynu ei fod eisiau Medicare Rhan D, ac mae'n dechrau ar Ionawr 1, 2020. Felly bydd yn rhaid i Fred dalu cosb ymrestru hwyr o 24% o bremiwm buddiolwr sylfaen genedlaethol Rhan D, sef un pwynt canran ar gyfer pob mis. Yn 2020, mae hynny'n golygu mai premiwm misol Fred fyddai $ 32.74 ynghyd â $ 7.86 (24% o $ 32.74). Gallai'r nifer hwnnw fynd i fyny neu i lawr bob blwyddyn yn seiliedig ar bremiwm buddiolwr sylfaen genedlaethol Rhan D, ond bydd Fred yn talu 24% yn ychwanegol bob mis mae ganddo ei gynllun cyffuriau yn ychwanegol at unrhyw IRMAA y gallai fod yn ei dalu. Fodd bynnag, os gall Fred fod yn gymwys i gael Cymorth Ychwanegol, bydd y gosb yn diflannu am byth.

Ffactor arall a allai gyfrannu at eich costau cyffuriau presgripsiwn yw os ydych chi eisiau meddyginiaeth nad yw wedi'i chynnwys yn rhestr cyffuriau neu fformiwlari eich cynllun. Mae cwmnïau yswiriant yn llunio rhestr o gyffuriau sy'n gysylltiedig â'ch cyflwr y byddant yn eu cynnwys. Os dewiswch gyffur nad yw ar y rhestr, fe allech chi dalu pris llawn amdano. Hefyd, os ydych chi'n defnyddio cyffur ar gyfer defnydd oddi ar y label , fe allech chi fod yn gyfrifol am gost lawn eich cyffur - hyd yn oed os yw yn eich cyffurlyfr.Sut i arbed ar Medicare Rhan D.

Dywedwyd wrth bawb, er y gallai cynllun Rhan D fod yr opsiwn mwyaf fforddiadwy i lawer o fuddiolwyr Medicare, gall fod ychydig yn ddrud o hyd. Er mwyn helpu i leddfu'r baich ar y rhai sy'n ei chael hi'n anodd fforddio'u presgripsiynau, mae Medicare Rhan D yn cynnwys cymhorthdal ​​incwm isel o'r enw Help Ychwanegol. Ar gyfer unigolion sy'n gymwys, gall Cymorth Ychwanegol leihau premiymau misol, didyniadau a chopïau. Bydd hefyd yn dileu'r gosb ymrestru hwyr ac yn rhoi cyfnod cofrestru arbennig misol i bobl â Medicare. O dan y rhaglen , ni ddylai cyffuriau generig gostio mwy na $ 3.60, ac ni ddylai cyffuriau enw brand gostio mwy na $ 8.95 (prisiau 2020). I weld a ydych chi'n gymwys i gael Cymorth Ychwanegol, ewch i ssa.gov.

Gallwch chi ddefnyddio SingleCare bob amser i arbed ar eich presgripsiynau, hyd yn oed os oes gennych Medicare - os ydych chi yn y bwlch sylw, nid yw meddyginiaeth wedi'i gorchuddio, neu os yw ein pris yn is na'ch copay. I gael mwy o wybodaeth ar sut i ddefnyddio ein cynilion gyda Medicare, darllenwch yr erthygl hon .