Prif >> Newyddion >> Mae 62% yn profi pryder, yn ôl arolwg SingleCare newydd

Mae 62% yn profi pryder, yn ôl arolwg SingleCare newydd

Mae 62% yn profi pryder, yn ôl arolwg SingleCare newyddNewyddion

Mae pryder yn sgil-effaith ddealladwy o ddigwyddiadau cyfredol heddiw. Rhwng y pandemig coronafirws, materion cyfiawnder cymdeithasol, ac etholiad arlywyddol sydd ar ddod, nid yw'n bell i ddamcaniaethu y gallai pryder fod yn cynyddu. Gwnaeth SingleCare arolwg o 2,000 o bobl i ddysgu mwy am bryder yn America heddiw. Mae'r canfyddiadau hyn yn dangos bod cyfradd y pryder yn cynyddu yn America o'i gymharu â ystadegau pryder blaenorol , yn enwedig y Dyblygu Arolwg Comorbidrwydd Cenedlaethol (NCS-R) 2001-2003 a nodwyd yn aml.

Crynodeb o'n canfyddiadau:

Mae 62% yn profi rhywfaint o bryder

Mae ein canfyddiadau yn dangos cynnydd mewn diagnosisau clinigol o bryder o gymharu â'r 2001-2003 NCS-R . Datgelodd ein harolwg fod gan 21% o ymatebwyr ddiagnosis pryder yn 2020 tra bod gan 19% o oedolion yr Unol Daleithiau a gynhwyswyd yn yr NCS-R unrhyw anhwylder pryder yn 2001-2003. Gwelsom hefyd fod mwyafrif yr ymatebwyr yn America (62%) yn profi rhywfaint o bryder p'un a oes ganddynt ddiagnosis ai peidio. • Mae 21% o'r ymatebwyr wedi cael diagnosis clinigol o bryder.
 • Nid oes gan 21% o'r ymatebwyr anhwylder pryder ond maent yn dal i brofi pryder yn achlysurol.
 • Mae 20% o'r ymatebwyr yn credu bod ganddyn nhw bryder ond heb gael diagnosis clinigol.
 • Dywedir nad yw 38% o'r ymatebwyr yn profi pryder.

Mae bron i hanner yr ymatebwyr yn profi pryder yn rheolaidd

Mae bron i hanner (47%) ymatebwyr yr arolwg sydd â rhywfaint o bryder yn ei brofi'n rheolaidd. Mae'r mwyafrif ohonynt (75%) wedi profi pryder yn ystod y chwe mis diwethaf.

O'r ymatebwyr a nododd fod ganddynt rywfaint o bryder:

 • Mae 47% o'r ymatebwyr sy'n profi pryder yn ei brofi'n rheolaidd.
 • Mae 28% o'r ymatebwyr sy'n profi pryder wedi ei brofi o fewn y chwe mis diwethaf.
 • Mae 9% o'r ymatebwyr sy'n profi pryder wedi ei brofi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.
 • Profodd 5% o'r ymatebwyr sy'n profi pryder flwyddyn neu ddwy yn ôl.
 • Profodd 4% o'r ymatebwyr sy'n profi pryder dair i bum mlynedd yn ôl.
 • Profodd 7% o'r ymatebwyr sy'n profi pryder fwy na phum mlynedd yn ôl.

Anhwylder pryder cyffredinol yw'r math mwyaf cyffredin o anhwylder pryder

Yn ôl yr NCS-R, ffobiâu penodol oedd yr anhwylder pryder mwyaf cyffredin, gan effeithio ar fwy na 19 miliwn o oedolion yn yr Unol Daleithiau rhwng 2001-2003. Mae ffobiâu penodol yn ofn dwys, afresymol o wrthrych neu sefyllfa benodol sy'n achosi ymddygiad osgoi. Fodd bynnag, canfu ein harolwg mai'r anhwylder pryder mwyaf cyffredin yw anhwylder pryder cyffredinol (GAD), anhwylder a briodolodd yr NCS-R i lai na 3% o oedolion yr Unol Daleithiau yn 2001-2003. Nodweddir GAD gan deimlad cyson, parhaus o bryder neu bryder sydd yn aml heb ei drin.O'r ymatebwyr a nododd fod ganddynt rywfaint o bryder:

 • Mae gan 50% anhwylder pryder cyffredinol.
 • Mae gan 39% bryder cymysg ac anhwylder iselder.
 • Mae gan 32% ffobia cymdeithasol neu anhwylder pryder cymdeithasol.
 • Mae gan 29% a anhwylder panig .
 • Mae gan 21% anhwylder straen wedi trawma ( PTSD ).
 • Mae gan 15% anhwylder obsesiynol-orfodol ( OCD ).
 • Nid oes gan 9% ddiagnosis anhwylder pryder.
 • Mae gan 3% fathau eraill o anhwylderau pryder fel ffobiâu penodol, pryder gwahanu, ac ati.

Yng nghyd-destun pob Americanwr:

 • Mae gan 31% anhwylder pryder cyffredinol.
 • Mae gan 24% bryder cymysg ac anhwylder iselder.
 • Mae gan 20% ffobia cymdeithasol neu anhwylder pryder cymdeithasol.
 • Mae gan 18% anhwylder panig.
 • Mae gan 13% anhwylder straen wedi trawma (PTSD).
 • Mae gan 9% anhwylder obsesiynol-orfodol (OCD).

Mae pryder yn fwy cyffredin ymysg menywod na dynion

Roedd ein harolwg wedi'i alinio ag astudiaethau blaenorol sydd wedi canfod bod anhwylderau pryder yn digwydd yn amlach mewn menywod na dynion. Yn unol â chanfyddiadau ein harolwg bod diagnosisau pryder yn cynyddu, canfu ein harolwg hefyd gyfradd pryder 4% yn uwch ymhlith menywod a ymatebodd a chyfradd 1% yn uwch ymhlith dynion a ymatebodd na'r NCS-R. Mae'r NCS-R canfu fod gan 23% o oedolion benywaidd a 14% o oedolion gwrywaidd anhwylder pryder yn 2001-2003. Er bod ein harolwg wedi canfod bod 27% o ymatebwyr benywaidd a 15% o ymatebwyr gwrywaidd wedi cael diagnosis o anhwylder pryder yn 2020. Gwelsom hefyd fod 52% o fenywod a 39% o ddynion yn profi rhywfaint o bryder yn rheolaidd. .Adroddwyd am bryder ymysg menywod yn erbyn dynion
Benywod Ills
Wedi'i ddiagnosio'n glinigol â phryder 27% pymtheg%
Profwch bryder yn rheolaidd 52% 39%
Wedi cael pwl o banig 78% 61%

Yn ogystal, cyflwynodd symptomau pryder ymhlith ymatebwyr yr arolwg ymhlith menywod yn gynt na dynion. Nododd un o bob 5 benyw symptomau pryder yn dechrau yn ystod plentyndod (5 i 12 oed) tra bod gwrywod yn sylwi ar y symptomau amlaf pan fyddant yn oedolion.

Mae gwahaniaethau hefyd yn yr hyn y mae ymatebwyr yn credu sy'n achosi eu pryder rhwng gwrywod a benywod. Er enghraifft, roedd dwywaith cymaint o ddynion na menywod yn credu pryder fel sgil-effaith meddyginiaeth. Roedd diogelwch ariannol a straen yn y gweithle hefyd yn achosion pryder ymysg dynion na menywod a adroddwyd yn amlach. Ar y llaw arall, roedd trawma a geneteg yn achosion pryder ymysg menywod na dynion yn fwy cyffredin.

Adroddwyd am achosion pryder ymysg menywod yn erbyn dynion
Benywod Ills
Trawma 30% 17%
Geneteg / hanes teulu 26% 18%
Sgîl-effaith meddyginiaeth 3% 6%
Straen yn y gweithle 28% 3. 4%

Gall pryder hefyd effeithio'n wahanol ar wrywod a benywod. Er enghraifft, nododd mwy o fenywod na dynion â phryder symptomau mwy iselder a chur pen / meigryn na gwrywod. Yn y cyfamser, nododd dynion â phryder fwy o broblemau cysgu na menywod.Cymariaethau pryder ymysg menywod yn erbyn dynion
Benywod Ills
Iselder 53% 43%
Cur pen / meigryn 30% 19%
Anhwylder cysgu 2. 3% 31%

Mae gwrywod a benywod hefyd yn ymdopi â phryder yn wahanol. Dywedodd mwy o fenywod na gwrywod eu bod wedi yfed llai o alcohol, bwyta, ymarfer corff a chymdeithasu llai wrth brofi pryder.

Mecanweithiau ymdopi pryder mewn menywod yn erbyn dynion
Ymddygiadau wrth brofi pryder Benywod Ills
Yfed mwy o alcohol 16% dau ddeg un%
Bwyta llai 2. 3% 18%
Ymarfer llai 40% 30%
Cymdeithasu llai 59% 51%

CYSYLLTIEDIG: Sut i adnabod pryder ymysg dynionOedran cyfartalog y diagnosis yw rhwng 24 a 35 oed

Pôl gan y Cymdeithas Seiciatryddol America yn 2017 canfuwyd mai millennials (24- i 39 oed heddiw) yw'r genhedlaeth fwyaf pryderus.Canfuwyd bod ein harolwg yn cyd-fynd â'r patrwm hwn fel lefelau pryder sylweddol uwch ymhlith pobl ifanc 18 i 35 oed o gymharu â chyfranogwyr hŷn. Dywedodd traean o'r ymatebwyr fod eu symptomau pryder wedi cychwyn rhwng 13 a 19 oed. Roedd ymatebwyr rhwng 18 a 24 oed yn fwy tebygol o brofi symptomau pryder ond nid oedd ganddynt anhwylder wedi'i ddiagnosio tra bod diagnosisau yn fwyaf cyffredin ymhlith 25 i 34 -year-old. Ni nododd y mwyafrif o oedolion canol oed a ymatebodd ac ymatebwyr dros 65 oed fawr ddim pryder o gwbl, yn ôl canlyniadau ein harolwg.

Yn seiliedig ar ein harolwg: • Dywedodd traean o'r ymatebwyr (33%) fod eu symptomau pryder yn cychwyn rhwng 13 a 19 oed.
 • Mae traean o bobl ifanc 18 i 24 oed (34%) yn credu bod ganddyn nhw bryder ond nad ydyn nhw wedi cael diagnosis.
 • O'r ymatebwyr sydd â diagnosis clinigol o bryder, mae 28% rhwng 25 a 34 oed. Mae bron i 60% o ymatebwyr yn y grŵp oedran hwn yn profi pryder yn rheolaidd.
 • Ni nododd pedwar deg pump y cant o oedolion a ymatebodd rhwng 55 a 64 oed a 53% o ymatebwyr hŷn 65+ bryder.
 • Dim ond 5% o'r ymatebwyr a nododd fod eu symptomau pryder wedi cychwyn yn 65 oed, a dim ond 13% o bobl hŷn a nododd ddiagnosis o bryder.

Nodyn: Dim ond oedolion (18+ oed) a gafodd eu cynnwys yn ein harolwg pryder.

Mae cyfradd y diagnosis pryder yn isel ar gyfer grwpiau lleiafrifol

Americanwyr gwyn yw'r rhai mwyaf tebygol o fodloni'r meini prawf ar gyfer anhwylder pryder cyffredinol, anhwylder pryder cymdeithasol, ac anhwylder panig, yn ôl astudiaeth yn 2010 a gyhoeddwyd yn Cyfnodolyn Clefyd Nerfol a Meddwl . Yn yr astudiaeth, roedd Americanwyr Affricanaidd yn cwrdd yn fwy aml â'r meini prawf ar gyfer anhwylder straen wedi trawma. Roedd gan Americanwyr Asiaidd gyfraddau is o anhwylderau pryder yn gyson na rasys eraill.Mae'r canlyniadau canlynol o'n harolwg yn cyd-fynd â'r patrwm hwn:

 • Mae chwarter (25%) o Americanwyr gwyn wedi cael diagnosis clinigol o bryder. Mae 18% ychwanegol yn credu bod ganddyn nhw bryder ond heb gael eu diagnosio.
 • Mae tua chwarter pob grŵp lleiafrifol - Americanwyr Du (24%), Americanwyr Asiaidd (27%), ac Americanwyr Sbaenaidd (23%) - yn credu bod ganddynt bryder ond na chawsant eu diagnosio.
 • Fodd bynnag, mae cyfradd y diagnosis yn isel ar gyfer grwpiau lleiafrifol. Dim ond 13% o Americanwyr Du a 6% o Americanwyr Asiaidd sydd wedi derbyn diagnosis.

Straen gartref yw prif achos pryder yn America

Mae cyfuniad o ffactorau risg genetig ac amgylcheddol yn achosi pryder. Gallai ffactorau genetig gynnwys hanes teuluol o bryder, nodweddion personoliaeth swil a ddangosir yn ifanc, neu salwch corfforol. Gallai ffactorau amgylcheddol gynnwys dod i gysylltiad â digwyddiad trawmatig.

 • Dywedodd 48% o'r ymatebwyr fod straen gartref yn achosi pryder.
 • Dywedodd 32% fod hunan-barch isel yn achosi pryder iddynt. Roedd hunan-barch isel yn fwyaf cyffredin (46%) ymhlith ymatebwyr 18 i 24 oed.
 • Mae 30% yn nodi bod straen yn y gweithle yn achosi pryder. Roedd bron i hanner (46%) yr ymatebwyr sy'n credu bod straen yn y gweithle yn achosi eu pryder yn cael eu cyflogi'n llawn amser. Mae straen yn y gweithle hefyd yn cynyddu wrth i gyflog gynyddu. Er enghraifft, mae 57% o'r ymatebwyr sy'n profi pryder yn y gweithle yn gwneud $ 200,000- $ 500,000 y flwyddyn o'i gymharu â'r 22% sy'n ennill llai na $ 25,000.
 • Dywedir bod 30% yn credu bod salwch meddwl sy'n cyd-ddigwydd yn achosi eu pryder. Iselder yw'r anhwylder meddwl cyd-ddigwydd mwyaf cyffredin ymhlith ymatebwyr a nododd eu bod yn profi pryder.
 • Mae 28% yn nodi bod diogelwch ariannol yn achosi pryder.
 • Mae 26% yn nodi bod pandemig COVID-19 yn achosi pryder.
 • Mae 25% yn nodi bod trawma yn achosi pryder.
 • Nododd 23% hanes teuluol o bryder.
 • Mae 14% yn nodi bod cyflwr iechyd sylfaenol yn achosi pryder.
 • Mae 12% yn nodi bod materion cyfiawnder cymdeithasol yn achosi pryder. Roedd 20% o'r ymatebwyr sy'n credu bod materion cyfiawnder cymdeithasol yn achosi eu pryder yn fyfyrwyr.
 • Mae 9% yn nodi achosion eraill o bryder, fel anghydbwysedd cemegol, pryderon iechyd, a pherthnasoedd.
 • Mae 4% yn nodi bod pryder yn sgil-effaith meddyginiaeth.
 • Mae 4% yn nodi bod defnyddio sylweddau yn achosi pryder.

Pryder sy'n effeithio fwyaf ar gwsg, perthnasoedd ac iechyd corfforol

Gall pryder ymyrryd â diweddeb bywyd bob dydd mewn gwahanol ffyrdd yn dibynnu ar y math o anhwylder. Er enghraifft, gall pobl ag anhwylder panig roi'r gorau i ymarfer corff neu gael rhyw er mwyn osgoi cynnydd mewn symptomau ffisiolegol negyddol; gall pobl agoraffobia osgoi canolfannau, torfeydd, gyrru neu hedfan - unrhyw sefyllfa lle gallent fod â symptomau panig a methu â dianc na chael help, meddai Jill Stoddard ,Ph.D., seicolegydd wedi'i leoli yn San Diego.

 • Mae 61% yn nodi bod eu pryder yn effeithio ar eu gallu i gysgu; Mae 47% yn nodi eu bod yn cysgu llai pan fyddant yn profi pryder.
 • Mae 52% yn nodi bod eu pryder yn effeithio ar eu perthnasoedd; Mae 56% yn nodi eu bod yn cymdeithasu llai pan fyddant yn profi pryder.
 • Mae 40% yn nodi bod eu pryder yn effeithio ar eu hiechyd corfforol; Mae 36% yn nodi eu bod yn ymarfer llai pan fyddant yn profi pryder.
 • Mae 39% yn nodi bod eu pryder yn effeithio ar berfformiad eu hysgol neu yn y gweithle; Mae 67% o fyfyrwyr yn nodi bod pryder yn effeithio ar berfformiad eu hysgol.
 • Mae 32% yn nodi bod eu pryder yn effeithio ar newidiadau archwaeth; Mae 33% yn nodi eu bod yn bwyta mwy pan fyddant yn profi pryder.
 • Mae 29% yn nodi bod eu pryder yn effeithio ar ansawdd eu bywyd yn gyffredinol.
 • Mae 12% yn nodi bod eu pryder yn effeithio ar ddefnyddio / cam-drin sylweddau; fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o ymatebwyr yn defnyddio cyffuriau anghyfreithlon yn llai (53%), yn yfed llai o alcohol (38.2%), ac yn ysmygu llai (46%) pan fyddant yn profi pryder.
 • Mae 9% yn nodi nad yw pryder yn effeithio ar eu bywyd bob dydd.
 • Mae 3% o'r ymatebwyr yn nodi effeithiau eraill pryder, gan gynnwys gyrru, achlysuron cyhoeddus, a derbyn triniaeth feddygol.

Mae gan 75% o'r ymatebwyr â phryder gyflwr iechyd sy'n cyd-ddigwydd

Yn aml mae gan y rhai sy'n profi pryder salwch meddwl neu gorfforol sy'n cyd-ddigwydd (a elwir yn comorbidrwydd), a allai wneud symptomau pryder yn anoddach eu goresgyn. Iselder yw'r cyflwr iechyd meddwl mwyaf cyffredin i gyd-ddigwydd â phryder . Mae'r gyfradd cyd-ddigwyddiad uchaf o iselder a phryder ymhlith menywod (53%) a phobl 25- i 34 oed (55%). Isod mae'r holl amodau sy'n cyd-ddigwydd sydd gan gyfranogwyr ein harolwg ynghyd â phryder.

 • Nododd 49% iselder
 • Nododd 26% anhwylder cysgu
 • Nododd 25% gur pen / meigryn
 • Nododd 20% boen cronig
 • Nododd 11% salwch difrifol, cronig neu derfynol (diabetes, arthritis, canser, ac ati)
 • Nododd 10% syndrom coluddyn llidus (IBS)
 • Nododd 9% anhwylder bwyta
 • Nododd 8% bryder iechyd (hypochondria)
 • Nododd 7% anhwylder gorfywiogrwydd diffyg sylw (ADHD)
 • Nododd 5% ffibromyalgia
 • Nododd 5% anhwylder cam-drin sylweddau
 • Nododd 4% gyflyrau iechyd eraill, fel afiechydon hunanimiwn, anhwylder deubegynol, a sglerosis ymledol
 • Nododd 3% anhwylder celcio
 • Nododd 2% sgitsoffrenia
 • Ni nododd 25% gyflwr iechyd sy'n cyd-ddigwydd â phryder

Ymatebwyr hŷn 55-64 oed yw'r lleiaf pryderus am y pandemig COVID-19

Mae pandemig COVID-19 wedi arwain at lefelau uwch o straen a phryder. Mae ein arolwg coronafirws ym mis Mawrth 2020, datgelodd fod bron i hanner (40%) yr ymatebwyr yn poeni y byddai canllawiau pellhau cymdeithasol newydd yn effeithio ar eu hiechyd meddwl. Ar ddechrau'r cyfnod cloi, roedd 27% o'r ymatebwyr eisoes yn teimlo'n ynysig, 15% yn teimlo'n fwy pryderus, a 14% yn teimlo'n fwy isel eu hysbryd.

Ers mis Mawrth, mae'r niferoedd hyn wedi cynyddu. Yn ein harolwg pryder a gynhaliwyd ym mis Awst 2020, gwelsom y canlynoltatistics:

 • Mae 43% wedi poeni mwy am eu hiechyd.
 • Mae 35% yn nodi bod cwarantin wedi cynyddu eu pryder.
 • Mae 23% yn nodi bod pellter cymdeithasol wedi cynyddu eu pryder.

Fodd bynnag, nid yw pawb yn nodi eu bod yn teimlo'n bryderus am y pandemig coronafirws:

 • Mae cwarantin wedi adrodd wedi lleihau pryder mewn bron i ddegfed ran (9%) o'r ymatebwyr rhwng 35 a 44 oed.
 • Er bod pobl hŷn 65 oed yn cael eu hystyried yn risg uchel ar gyfer cymhlethdodau coronafirws, nododd 31% nad yw'r pandemig wedi effeithio ar eu pryder ac mae 15% yn nodi nad yw eu pryderon iechyd wedi newid.
 • Nododd 28% ychwanegol o ymatebwyr rhwng 55 a 64 oed hefyd nad yw'r pandemig wedi effeithio ar eu pryder. Nododd bron i chwarter (21%) ohonynt eu bod yn defnyddio mecanweithiau ymdopi iach ar gyfer pryder.
 • Dywedodd mwy o ddynion (27%) na menywod (20%) nad yw'r pandemig wedi effeithio ar eu pryder.

Cost ariannol yw'r rhwystr mwyaf rhag cael gafael ar driniaeth pryder

Gellir trin anhwylderau pryder yn fawr, ond dim ond 36.9% o'r rhai sy'n dioddef sy'n derbyn triniaeth, meddai Sanam Hafeez ,Psy.D., niwroseicolegydd yn Ninas Efrog Newydd ac aelod cyfadran ym Mhrifysgol Columbia. Fodd bynnag, canfu ein harolwg fod mwy o bobl yn ceisio triniaeth ar gyfer eu pryder, wrth i 47% o ymatebwyr â phryder nodi eu bod yn defnyddio meddyginiaeth neu therapi ar gyfer pryder. Gwnaethom edrych ar y rhwystrau posibl sy'n atal pobl rhag ceisio triniaeth a chanfod mai cost meddyginiaeth neu therapi oedd y baich mwyaf ymhlith cyfranogwyr yr arolwg.

 • Mae 27% yn nodi mai cost ariannol therapi a / neu feddyginiaeth yw'r rhwystr mwyaf i driniaeth pryder.
 • Mae 26% yn nodi nad oes angen triniaeth pryder arnynt.
 • Mae 24% yn nodi nad oes ganddyn nhw unrhyw rwystrau i driniaeth.
 • Mae 17% yn nodi nad ydyn nhw'n gwybod beth yw eu hadnoddau neu eu hopsiynau. Nid yw chwarter y rhai sy'n credu bod ganddynt bryder ond heb gael diagnosis clinigol yn gwybod beth yw eu hadnoddau neu eu hopsiynau.
 • Dywed 13% fod stigma cymdeithasol sy'n ymwneud ag anhwylderau iechyd meddwl yn eu cadw rhag cael help. Mae stigma cymdeithasol yn cadw 22% o bobl ifanc 18 i 24 oed rhag cael help.
 • Mae 12% yn nodi bod lleoliad y ganolfan driniaeth yn anghyfleus.
 • Mae 10% yn nodi nad yw eu hyswiriant yn cynnwys triniaeth pryder.
 • Mae 5% yn nodi rhwystrau eraill, fel y pandemig COVID-19. Er enghraifft, mae 11% o bobl ifanc rhwng 18 a 24 oed wedi gweld eu therapydd neu weithiwr iechyd meddwl proffesiynol yn llai yn ystod y pandemig ac mae 6% wedi rhoi’r gorau i gymryd eu meddyginiaeth pryder yn gyfan gwbl.

Yn ogystal, i'r rhai sy'n derbyn triniaeth ar gyfer pryder, dim ond 12% sy'n nodi bod eu triniaeth yn effeithiol iawn, sy'n golygu ei bod yn lleddfu pryder yn llwyr neu bron yn llwyr. Mae dau ddeg wyth y cant yn nodi bod eu triniaeth yn ysgafn yn effeithiol ac mae 7% yn nodi nad yw eu triniaeth yn effeithiol. Nid yw'r mwyafrif (53%) yn defnyddio meddyginiaeth na therapi o gwbl.

Ein methodoleg:

Cynhaliodd SingleCare yr arolwg pryder hwn ar-lein trwy AYTM ar Awst 4, 2020. Mae'r arolwg hwn yn cynnwys 2,000 o drigolion yr Unol Daleithiau, oedolion 18+ oed. Cafodd oedran a rhyw eu cydbwyso yn y cyfrifiad i gyd-fynd â phoblogaeth yr Unol Daleithiau yn ôl oedran, rhyw a rhanbarth yr Unol Daleithiau.

Adnoddau pryder: