Prif >> Newyddion >> Arolwg iechyd meddwl 2020

Arolwg iechyd meddwl 2020

Arolwg iechyd meddwl 2020Newyddion

Mae iechyd meddwl yn rhan annatod o les cyffredinol, cymaint fel bod yr Unol Daleithiau yn cysegru mis cyfan iddo bob blwyddyn. Mae mis Mai yn Fis Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl. Dechreuwyd gan Iechyd Meddwl America (MHA) ym 1949, ac eleni mae'r ffocws ar offer ymarferol a all wella iechyd meddwl, yn enwedig yn ystod y pandemig coronafirws. Gadewch inni edrych ar ganlyniadau arolwg iechyd meddwl SingleCare sy’n dangos sut mae Americanwyr yn ymateb yn seicolegol i’r achosion o COVID-19.

Crynodeb o'n canfyddiadau:

Er mwyn deall sut mae'r pandemig wedi bod yn effeithio ar iechyd meddwl a lles pobl, cynhaliodd SingleCare arolwg o dros 1,000 o bobl. Dyma'r canlyniadau mwyaf dadlennol: • Dywedodd 59% o gyfranogwyr yr arolwg fod COVID-19 wedi effeithio ar eu hiechyd meddwl
 • Mae 48% yn poeni bod cwarantin / cysgodi yn ei le wedi effeithio ar eu hiechyd meddwl
 • Mae 36% wedi profi magu pwysau o ganlyniad i'r pandemig
 • Dywedodd 32% o'r ymatebwyr eu bod wedi ceisio triniaeth neu'n cymryd meddyginiaeth ar gyfer eu hiechyd meddwl
 • Mae 33% o'r farn mai cost therapi / apwyntiadau meddyg yw'r rhwystr mwyaf i ofal iechyd meddwl
 • Mae 58% wedi poeni na fyddent yn gallu fforddio eu triniaeth na'u meddyginiaeth

Dywedodd 59% fod COVID-19 wedi effeithio ar eu hiechyd meddwl

Dywed bron i 6 o bob 10 cyfranogwr yn yr arolwg fod COVID-19 wedi effeithio ar eu hiechyd meddwl. Er mai dim ond 20% o bobl a ddywedodd eu bod yn teimlo nad ydynt yn cael eu heffeithio, dywedodd y mwyafrif eu bod yn teimlo'n wahanol mewn un ffordd neu'r llall: • Dywedodd 29% o'r cyfranogwyr eu bod yn teimlo'n unig
 • Mae 35% yn nodi eu bod yn teimlo'n isel
 • Dywed 37% eu bod yn teimlo'n ynysig
 • Dywedodd 48% eu bod yn teimlo'n bryderus
 • Dywedodd 49% eu bod yn teimlo dan straen

Mae'r canlyniadau hyn yn cyd-fynd â data cenedlaethol ar sut mae COVID-19 yn effeithio ar iechyd meddwl. Y Canolfannau Rheoli ac Atal Clefydau ( Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy ) yn dweud bod yr ymatebion mwyaf cyffredin i COVID-19 yn teimlo dan straen, yn euog, yn ynysig yn gymdeithasol, ac yn poeni am amddiffyn eich hun neu eich anwyliaid rhag y firws.

Hyd yn oed os na chewch COVID-19, gall effeithio ar eich iechyd meddwl ac ansawdd bywyd o hyd. Nid oes amheuaeth bod y pandemig byd-eang hwn yn newid y ffordd y mae pobl yn meddwl ac yn teimlo.Mae 48% yn poeni bod ynysu coronafirws wedi effeithio ar eu hiechyd meddwl

Mae effeithiau ynysu cymdeithasol ar les meddyliol wedi cael eu hastudio ers degawdau gan seicolegwyr. Mae'n amlwg nad yw arwahanrwydd cymdeithasol yn iach i fodau dynol, a gyda COVID-19 yn rhoi miliynau o bobl ar wahân yn fyd-eang, mae'n sicr y bydd canlyniadau.

Nododd 29% o ymatebwyr yr arolwg eu bod yn teimlo'n unig - teimlad sy'n gysylltiedig â risg uwch o farwolaethau cyn pryd. Yn 2015, un astudiaeth canfu y gallai arwahanrwydd cymdeithasol gynyddu peryglon iechyd cymaint â bod ag anhwylder defnyddio alcohol neu ysmygu 15 sigarét y dydd. Efallai y bydd arwahanrwydd cymdeithasol yn cael mwy fyth o effaith ar chwarter trigolion yr Unol Daleithiau sydd byw ar eich pen eich hun .

Mae 36% wedi profi magu pwysau o ganlyniad i COVID-19

Mae'n werth trafod y cysylltiad corff-meddwl hefyd. Er bod bron i hanner yr ymatebwyr yn poeni am sut mae ynysu coronafirws yn effeithio ar eu hiechyd meddwl, gall hefyd effeithio ar eu hiechyd corfforol. Mae'r hormon straen gall cortisol effeithio'n negyddol ar y meddwl a corff. Yn ogystal â phryder neu iselder gwaethygu, gall amrywiad mewn cortisol hefyd effeithio ar lefelau siwgr yn y gwaed, llid, cof a metaboledd.Yn ôl ein data arolwg iechyd meddwl, mae magu pwysau hefyd yn ganlyniad i'r pandemig coronafirws. Dywed tri deg chwech y cant o gyfranogwyr yr arolwg eu bod wedi ennill pwysau yn ystod y pandemig. Efallai fod hyn oherwydd bod campfeydd a safleoedd hamdden awyr agored ar gau neu oherwydd y gall cortisol effeithio ar metaboledd, fel y soniwyd uchod. O'i gymharu â lefelau pryder a straen cynyddol, magu pwysau oedd y trydydd symptom mwyaf cyffredin o'r pandemig a restrodd cyfranogwyr yr arolwg.

Gallai'r gwahaniaeth mewn gweithgareddau corfforol y mae Americanwyr yn cymryd rhan ar yr adeg hon hefyd gyfrannu at fagu pwysau. Dywedodd llai o bobl eu bod yn cerdded y tu allan, yn gwneud ymarfer corff, ac yn cael digon o gwsg na chyn y pandemig. Mae mwy o bobl yn gwylio'r teledu a ffilmiau, ac yn ceisio cymdeithasu trwy alwadau ffôn a sgyrsiau fideo. Mae'r canlynol yn weithgareddau y nododd ymatebwyr ein harolwg eu bod yn defnyddio i wella eu hiechyd meddwl cyn ac yn ystod yr achosion o coronafirws:

Gweithgareddau i wella iechyd meddwl
Gweithgaredd Cyn pandemig Yn ystod pandemig
Cerdded y tu allan 59% 48%
Gwylio teledu / ffilmiau 55% 53%
Ymarfer Pedwar. Pump% 38%
Coginio 36% 36%
Darllen 36% 33%
Cael digon o gwsg 32% 24%
Gweddi 25% 2. 3%
DIY / crefftau 25% dau ddeg un%
Galwadau / sgyrsiau fideo 25% 33%
Treulio amser yn unig 24% ugain%

Dywedodd 32% o'r ymatebwyr eu bod wedi ceisio triniaeth neu'n cymryd meddyginiaeth ar gyfer eu hiechyd meddwl

Os ydych chi'n profi newidiadau i'ch iechyd meddwl oherwydd y pandemig coronafirws neu unrhyw beth arall, mae yna driniaethau a meddyginiaethau a allai eich helpu i deimlo'n well. Mae hi bob amser yn well siarad â meddyg neu weithiwr iechyd meddwl proffesiynol cyn dechrau meddyginiaeth neu unrhyw driniaeth, ond dyma rai o'r triniaethau iechyd meddwl mwyaf poblogaidd i'w hystyried:Teletherapi

Teletherapi yn sesiwn gwnsela a wneir dros y ffôn neu drwy alwad fideo. Mae'n arbennig o berthnasol yn ystod y pandemig hwn oherwydd ei fod yn caniatáu i bobl gael yr help sydd ei angen arnynt i ddiogelwch a chysur eu cartrefi eu hunain wrth barhau i ganolbwyntio ar bwysigrwydd iechyd meddwl.

Meddygaeth gyflenwol ac amgen (CAM)

Mae CAM yn trin materion iechyd meddwl gyda thriniaethau naturiol a meddyginiaethau hunanofal. Yn aml, ystyrir meddyginiaethau fel dewis olaf ar ôl i un neu fwy o'r canlynol beidio â gweithio: • Myfyrdod
 • Ioga
 • Ymarfer
 • Ychwanegiadau
 • Grwpiau cefnogi
 • Newidiadau i ddeiet

Meddyginiaeth

Mae nifer o feddyginiaethau y gall darparwyr gofal iechyd eu rhagnodi i helpu pobl sy'n cael trafferth â'u hiechyd meddwl. Dyma rai cyffuriau presgripsiwn y gallech chi siarad â'ch darparwr gofal iechyd amdanynt:

 • Gwrthiselyddion
 • Meddyginiaethau gwrth-bryder
 • Sefydlwyr hwyliau

CYSYLLTIEDIG: Meddyginiaethau sy'n trin pryder ac iselderMae 33% o'r farn mai cost therapi / apwyntiadau meddyg yw'r rhwystr mwyaf i ofal iechyd meddwl

Mae pedwar ar ddeg y cant yn credu bod dod o hyd i'r meddyg iawn yn rhwystr i gael help, ac mae 15% yn credu bod stigma yn ymwneud ag iechyd meddwl sy'n cadw pobl rhag ceisio cymorth pan fydd ei angen arnynt. Ond mae traean o gyfranogwyr yr arolwg yn gweld mai pris yw'r rhwystr mwyaf i ofal iechyd meddwl.

Nid oes amheuaeth y gall gofal iechyd yn yr Unol Daleithiau fod yn ddrud. Gall awr o gwnsela yn yr Unol Daleithiau gostio unrhyw le o $ 50 i $ 300 yr awr. Bydd rhai cynlluniau yswiriant yn talu cost therapi, ond mae rhai ddim, ac ni all llawer o bobl fforddio'r cyfraddau hyn.Gall meddyginiaethau a ragnodir ar gyfer problemau iechyd meddwl hefyd fod yn ddrud, ond mae cwmnïau felGofal Senglsy'n cynnig gostyngiadau ar bresgripsiynau. Er y gall therapi, apwyntiadau meddyg a meddyginiaethau fod yn gostus, ni ddylai hyn gadw rhywun rhag ceisio cymorth os oes ei angen arno.

Mae 58% wedi poeni na fyddent yn gallu fforddio eu triniaeth na'u meddyginiaeth

Mae cost yn amlwg yn peri pryder i bobl ynghylch triniaethau a meddyginiaethau iechyd meddwl. Fe wnaeth tri deg pump y cant o ymatebwyr hepgor meddyginiaethau i arbed arian, a hepgorodd 43% apwyntiadau triniaeth i arbed arian.

Mae ymlyniad meddyginiaeth bob amser yn bwysig, ond efallai hyd yn oed yn fwy felly i bobl â chyflyrau iechyd meddwl. Gallai sgipio meddyginiaeth achosi i symptomau waethygu, a gall stopio meddyginiaeth yn sydyn achosi sgîl-effeithiau difrifol.

Er mwyn arbed arian ar eich meddyginiaethau, yn enwedig yn ystod yr ansicrwydd economaidd hwn, edrychwch am gwponau cyffuriau fel cerdyn disgownt SingleCare. Os ydych chi'n poeni am fynd i'r fferyllfa i nôl eich meddyginiaethau, gwyddoch fod llawer o fferyllfeydd yn eu cynnig gwasanaethau dosbarthu presgripsiynau . Mae yna lawer o ffyrdd i gael hefyd help gyda biliau meddygol , hyd yn oed os nad oes gennych yswiriant.

Adnoddau a chefnogaeth iechyd meddwl

Os ydych chi'n teimlo bod COVID-19 neu unrhyw beth arall wedi effeithio ar eich iechyd meddwl, mae help ar gael bob amser. Dyma restr o linellau cymorth a sefydliadau sy'n canolbwyntio ar iechyd meddwl:

Ein methodoleg

Cynhaliwyd yr arolwg hwn ar-lein gan SingleCare ar Ebrill 23, 2020 trwy SurveyMonkey. Roedd yn cynnwys 1,000 o Americanwyr 18+ oed. Cafodd rhyw ac oedran eu cydbwyso yn y cyfrifiad i gyd-fynd â phoblogaeth yr Unol Daleithiau.